Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zagadnienie pełnej elektronizacji zamówień publicznych — wybrane aspekty

Obejmowanie procesem informatyzacji poszczególnych etapów procedury związanej z udzielaniem zlecenia na realizację usługi, dostawy, roboty budowlanej jest utożsamiane z zagadnieniem elektronizacji zamówień publicznych. Była ona rekomendowana od wielu lat, a współcześnie stanowi przedmiot żywego zainteresowania nie tylko teoretyków i praktyków prawa, ale przede wszystkim podmiotów publicznych i przedsiębiorców tworzących odpowiednio strony zamawiające i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Wykorzystywane w procesie definiowania elektronizacji zamówień publicznych elementy właściwe dla procesu informatyzacji, związane przede wszystkim z dopuszczalnością elektronicznego przekazywania określonych dokumentów i informacji, wychodzą poza zakres etapu związanego z udzielaniem zamówienia. Celem artykułu jest szczegółowe określenie niniejszych elementów procesu i zasadności ich intepretowania jako przejawów elektronizacji zamówień publicznych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: informatyzacja; elektronizacja; zamówienia publiczne; elektroniczne fakturowanie

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Andała-Sępkowska, J., Falkowska, M., Kardas, B., Stompel, M. (2018). Elektronizacja zamówień publicznych 2018. Praktyczny komentarz. Pytania i odpowiedzi. Tekst ustawy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Dzierżanowski, W. (2019). Elektronizacja zamówień publicznych. Radca Prawny, (1), 24–25.

Dzierżanowski, W., Jerzykowski, J., Stachowiak, M. (2018). Prawo zamówień publicznych. Lex, https://sip.lex.pl/#/commentary/-587227424/545140/dzierzanowski-wlodzimierz-jerzykowski-jaroslaw-stachowiak-malgorzata-prawo-zamowien-publicznych...?cm=RELATIONS (2.10.2020).

Hartung, W., Bagłaj, M., Michalczyk, T., Wojciechowski, M., Krysa, J., Kuźma, K. (2015). Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Janowski, J. (2012). Informatyka prawnicza wobec elektronizacji sądowego stosowania prawa. W: J. Misztal-Konecka, G. Tylec (red.), Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Jaworska, M. (2018). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Legalis, https://sip.legalis.pl/document-view.seam? documentId=mjxw62zogi-3damjzgaztmna#tabs-metrical-info (2.10.2020).

Jaworska, M., Grześkowiak-Stojek, D., Janicka, J., Matusiak, A. (2020). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Legalis, https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damrwgm3diny#tabs-metrical-info (2.10.2020).

Kotecka, S. (2010). Informatyzacja postępowania cywilnego w Polsce. W: J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej. Warszawa: C.H.Beck.

Kuźma, M. (2016). Zamówienia publiczne po implementacji dyrektyw 2016. Warszawa: C.H.Beck.

Nowicki, J. E., Kołecki, M. (2019). Prawo zamówień publicznych. Lex, https://sip.lex.pl/#/commentary/587365085/592202/nowicki-jozef-edmund-kolecki-mikolaj-prawo-zamowien-publicznych-komentarz-wyd-iv?cm=RELATIONS (2.10.2020).

Pieróg, J. (2019). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Legalis, https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damrsgm4tgnq (2.10.2020).

Sieradzka, M. (red.) (2018a). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Legalis, https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=

mjxw62zogi3damjzgyztmny#tabs-metrical-info (2.10.2020).

Sieradzka, M. (red.) (2018b). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Siewicz, K. (2010). Obowiązek korzystania z otwartych standardów w informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. W: J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej. Warszawa: C.H.Beck.

Skubiszak-Kalinowska, I., Wiktorowska, E. (2020). Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany. Lex, https://sip.lex.pl/#/commentary/587734643/532083/skubiszak-kalinowska-irena-wiktorowska-ewa-prawo-zamowien-publicznych-komentarz?cm=RELATIONS (2.10.2020).

Szostek, D. (2004). Czynność prawna a środki komunikacji elektronicznej. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Śledziewska, M. (red.) (2017). Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Warszawa: C.H.Beck.

 

Akty prawne/Legal acts

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 65–242.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26.02.2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE, Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 243–374.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16.04.2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, Dz.Urz. UE L 133 z 6.05.2014 r., s. 1–11.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 25.04.2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, Dz.U. z 2019 r., poz. 856.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, Dz.Urz. UE. L 257 z 28.04.2014 r., s. 73.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2247.

Ustawa z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny, Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.

Ustawa z 18.07.2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2020 r., poz. 344.

Ustawa z 29.01.2004 r. — Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.

Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.

Ustawa z 16.07.2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. z 2021 r., poz. 576.

Ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz.U. z 2021 r., poz. 2070.

Ustawa z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych, Dz.U. z 2021 r., poz. 816 ze zm.

Ustawa z 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, Dz.U. z 2021 r., poz. 1797.

Ustawa z 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2020 r., poz. 1666.

Ustawa z 11.09.2019 r. — Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.

Ustawa z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, Dz.U. z 2020 r., poz. 2320 ze zm.

Ustawa z 21.01.2021 r. o służbie zagranicznej, Dz.U. z 2021 r., poz. 464 ze zm.

 

Strony internetowe/Websites

https://sjp.pwn.pl/sjp/elektronizacja; 2556492 (24.09.2020).

https://akademiazamowien.pl/postac-a-forma-dokumentu (02.10.2020).

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2888 (30.09.2020).

 

Inne źródła/Other sources

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Strategia na rzecz e-zamówień, s. 3, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0179:FIN:PL:PDF (24.09.2020).

Komunikat Komisji do PE, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia na rzecz e-zamówień, COM (2012) 179 final, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0179:FIN:PL:PDF (24.09.2020).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę