Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Katarzyna Tomaszewska
ORCID: 0000- 0003-4024-0036
Dr Katarzyna Tomaszewska Doktor nauk prawnych, adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i gospodarczego. Uczestniczka projektów naukowo- -badawczych (krajowych i międzynarodowych). Jej zainteresowania badawcze dotyczą szeroko rozumianej problematyki realizacji powszechnego
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.1.5
JEL: K00

Obejmowanie procesem informatyzacji poszczególnych etapów procedury związanej z udzielaniem zlecenia na realizację usługi, dostawy, roboty budowlanej jest utożsamiane z zagadnieniem elektronizacji zamówień publicznych. Była ona rekomendowana od wielu lat, a współcześnie stanowi przedmiot żywego zainteresowania nie tylko teoretyków i praktyków prawa, ale przede wszystkim podmiotów publicznych i przedsiębiorców tworzących odpowiednio strony zamawiające i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Wykorzystywane w procesie definiowania elektronizacji zamówień publicznych elementy właściwe dla procesu informatyzacji, związane przede wszystkim z dopuszczalnością elektronicznego przekazywania określonych dokumentów i informacji, wychodzą poza zakres etapu związanego z udzielaniem zamówienia. Celem artykułu jest szczegółowe określenie niniejszych elementów procesu i zasadności ich intepretowania jako przejawów elektronizacji zamówień publicznych.

Słowa kluczowe: informatyzacja; elektronizacja; zamówienia publiczne; elektroniczne fakturowanie
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.7.3
JEL: K00

Jawność stanowi jedną z zasad zamówień publicznych. Jej realizacja umożliwia zainteresowanym dokonywanie czynności sprawdzających w ramach tzw. społecznego kontrolowania. Sprowadza się do realizacji obowiązków publikacyjno-informacyjnych podmiotu zamawiającego, obejmuje również dostęp do dokumentacji postępowania, w tym protokołu oraz umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Określeniu zasad udostępnienia zawartości umowy oraz jej znaczenia w ramach społecznego kontrolowania jest poświęcone niniejsze opracowanie.

Słowa kluczowe: jawność; dostęp; zamówienia publiczne; kontrola społeczna
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.10.4
JEL: K00

Współcześnie nie ma już takiej dziedziny, do której nie wkroczyłyby nowoczesne — bo dalekie od tradycyjnych (papierowych) — elektroniczne metody gromadzenia, przechowywania i przekazywania danych, informacji oraz dokumentów. W zakresie tzw. elektronicznej komunikacji pomiędzy rozmaitymi podmiotami, istotne znaczenie odgrywają rozwiązania techniczne, urządzenia teleinformatyczne oraz narzędzia programowe, o których mowa w treści ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Środki komunikacji elektronicznej, bo o nich mowa powyżej, znajdują swoje zastosowanie również w postępowaniach zmierzających do udzielenia zamówienia na realizację roboty budowlanej, dostawy czy innej określonej usługi. Ustalenie konkretnej roli i znaczenia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest celem niniejszego artykułu.

Słowa kluczowe: środki komunikacji elektronicznej; zamówienia publiczne; elektroniczna komunikacja; informatyzacja

Dr Katarzyna Tomaszewska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i gospodarczego. Uczestniczka projektów naukowo- -badawczych (krajowych i międzynarodowych). Jej zainteresowania badawcze dotyczą szeroko rozumianej problematyki realizacji powszechnego prawa do informacji, prawa do prywatności, ochrony danych osobowych również w powiązaniu z aspektami komunikacji elektronicznej.