Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.4.3
JEL: K20, G20, G33

Zasady nakładania kar pieniężnych na „podmioty krajowe” przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) od 2016 r. jest uprawniony do nakładania kar pieniężnych na podmioty (banki, domy maklerskie oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) naruszające określone obowiązki w ramach ich przymusowej restrukturyzacji. W ustawie ustalono maksymalną wysokość kar pieniężnych na poziomie 100 mln zł, ale pozostawiono BFG swobodę w stosowaniu niższych kar. Dyrektywy miarkowania kwoty kary pozostawiają BFG duży zakres swobody działania. Katalog naruszeń prawa, za które może być nałożona kara pieniężna, jest sformułowany wyczerpująco, ale możliwe jest wielokrotne stosowanie kary wobec tego samego podmiotu, który uporczywie narusza przepisy prawa. Wpływy z kar pieniężnych zasilają budżet państwa, ale w tym zakresie zaproponowano nowelizację ustawy polegającą na pozostawieniu tych wpływów do dyspozycji BFG z przeznaczeniem na finansowanie działań restrukturyzacyjnych. Wykazano, że kary pieniężne nakładane przez BFG są nie tylko sankcją za naruszenie przepisów prawa, ale także środkiem prawnym, którego zastosowanie powinno poprawiać skuteczność realizacji procesów przymusowej restrukturyzacji przez podmioty uchylające się w tym zakresie od współpracy z BFG. W konkluzji oceniono, że kary pieniężne nakładane przez BFG mają szczególny charakter zdeterminowany wieloma czynnikami, w tym statusem i zadaniami BFG, celami stosowania tych kar oraz miejscem i rolą podmiotów krajowych na rynku finansowym. Ostatecznym efektem prawidłowo przeprowadzonej przymusowej restrukturyzacji jest nie tylko zapobieżenie upadłości konkretnego podmiotu, ale również ogólna poprawa sytuacji na rynku finansowym.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: rynek finansowy; przymusowa restrukturyzacja; kara pieniężna; Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Banaszczak-Soroka, U. (2017). Komentarz do art. 303. W: P. Zawadzka, P. Zimmerman, R. Sura (red.), Ustawa o Bankowym Funduszu

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Bińkowska-Artowicz, B. (2015). Prawne aspekty informacji przekazywanych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bezpieczny Bank, (4), 135–159.

Chochowski, K. (2010). Status prawny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Studium administracyjnoprawne. Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego.

Czechowska, I. D. (2012). Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jako ogniwa sieci bezpieczeństwa finansowego. Acta Universitatis Lodziensis — Folia Oeconomica, (274), 17–30.

Krawczyk, A. (2019). Komentarz do art. 189h. W: W. Chróścielewski, Z. Kmieciak (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kulesza, M. (2000). Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot prawa publicznego — recydywa zapomnianego pojęcia. Glosa, (10), 2–18.

Majczak, P. (2020). Refleksje na temat kodeksowej regulacji kar administracyjnych. Ius Novum, (1), 131–151.

Ofiarski, Z. (2016). Fundusz stabilizacyjny BFG. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (1), 2–10.

Ofiarski, Z. (2017). Prawo bankowe. Warszawa: Wolters Kluwer.

Przybysz, P. M. (2019). Komentarz do art. 189h. W: P. M. Przybysz (red.), Kodeks postepowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany. Warszawa: Wolters Kluwer.

Radecki, W. (2020). Delikty administracyjne w prawie czeskim po reformie prawa wykroczeń z polskiej perspektywy. Prokuratura i Prawo, (1), 5–31.

Radecki, W. (2017). Odpowiedzialność za przestępstwa, wykroczenia i delikty administracyjne w prawie polskim, czeskim i słowackim. Prokuratura i Prawo, (10), 18–44.

Roszkowski, J. J. (2017). Opinia prawna dotycząca nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzonej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Opinie i analizy, (16), 1–27.

Sepioło-Jankowska, J. (2020). Kodeks karny skarbowy a reżim odpowiedzialności administracyjnej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (1), 8–12. https://doi.org/10.33226/0137-5490.2020.1.2

Skoczylas, A. (2010). Postępowanie egzekucyjne w administracji. W: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red. nacz.), System prawa administracyjnego. Tom 9. Prawo procesowe administracyjne. Warszawa: C.H. Beck.

Sura, R. (2012a). Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administracji finansowej zapewniający bezpieczeństwo deponentów. W: J. Łukaszewicz (red.), Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Sura, R. (2012b). Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego a interes publiczny. Studia Prawnicze KUL, (3), 87–97.

Sura, R. (2013). Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administrujący. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wojciechowski, Ł. (2016). Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako instytucja bezpieczeństwa finansowego w świetle wybranych aspektów funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów. Zeszyty Naukowe WSEI w Lublinie, (1), 17–29.

Wróbel, A. (2020). Komentarz do art. 189d. W: M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

 

Pozostałe źródła

Sejm RP (2015). Uzasadnienie projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, druk nr 215.

Sejm RP (2018). Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2877.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę