Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.11.3
JEL: K32, H77, H81, Q42

Zmodyfikowane zasady udzielania i rozliczania premii termomodernizacyjnych

Z dniem 12.04.2020 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów istotnie poszerzająca zakres stosowania premii termomodernizacyjnej, która stanowi instrument wsparcia inwestycji skutkujących zmniejszeniem zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach mieszkalnych. Najważniejsze zmiany ustawodawstwa polegają na rezygnacji z niektórych dotychczasowych ograniczeń dotyczących wysokości premii, wprowadzeniu możliwości zwiększenia premii z tytułu montażu w budynkach mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii oraz dodatkowym wsparciu finansowym prac wykonywanych w ścianach zewnętrznych budynków wielkopłytowych. W opracowaniu zamieszczono szczegółową analizę regulacji prawnych i ich ocenę odnoszącą się do potrzeb oraz skutków prawnych i finansowych przyznawania premii termomodernizacyjnych w zmienionym stanie prawnym. Wykazano, że premia termomodernizacyjna pełni szczególną rolę w promowaniu inwestycji proekologicznych, a jej status prawny jest determinowany ścisłymi związkami z kredytami bankowymi udzielanymi na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, źródłem finansowania premii z Funduszu Termomodernizacji i Remontów zasilanego z budżetu państwa oraz celami inwestycji termomodernizacyjnych zakładającymi zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną ze źródeł tradycyjnych o niekorzystnym wpływie na środowisko naturalne. Stwierdzono, że premia termomodernizacyjna może być ważnym instrumentem motywowania właścicieli oraz zarządców budynków mieszkalnych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła do podjęcia działań proekologicznych.

Słowa kluczowe: energia cieplna; inwestycja i premia termomodernizacyjna; kredyt bankowy; budynki mieszkalne

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Dańko, R., Szymala, K., Holtzer, M., Holtzer, G. (2012). Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w systemie kogeneracji. Archives of Foundry Engineering, (1), 185–190.

Grzegorczyk, L. (2014). Mikroinstalacje — regulacje i uwarunkowania w perspektywie krajowej energetyki prosumenckiej. Polityka Energetyczna, (3), 207–216.

Kopyściańska, K. (2020). Komentarz do art. 12. W: Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (158–161). Warszawa: Wolters Kluwer.

Krysik, P. (2020). Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Rynek Instalacyjny, (4), 26–30.

Lis, A., Ujma, A. (2016). Przedsięwzięcie termomodernizacyjne jako możliwość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, (2), 49–54.

Ofiarska, M. (2015). Przedsięwzięcia termomodernizacyjne — gmina jako inwestor oraz podmiot wspierający ich realizację przez inne osoby. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, (9), 24–33.

Ofiarska, M. (2020). Komentarz do art. 16. W: Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (180–187). Warszawa: Wolters Kluwer.

Ofiarski, Z. (2017). Prawo bankowe. Warszawa: Wolters Kluwer.

Rataj, Z., Iwański, R., Bugajska, B. (2018). Społeczne budownictwo mieszkaniowe wobec starzenia się polskiego społeczeństwa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1), 287–300. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.22

Waszczyński, T. (2012). Audyt energetyczny. Nieruchomości i Prawo, (10), 30–31.

Żelazna, A. (2019). Omówienie projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nieruchomości, (11), 15–16.

 

Pozostałe źródła/Other sources

Sejm RP (2019a). Ocena skutków regulacji załączona do uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, druk nr 128.

Sejm RP (2019b). Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, druk nr 128.

Uchwała nr 115/2016 Rady Ministrów z 27.09.2016 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego, https://narodowyprogram.pl/wp-content/uploads/2017/03/uchwa%C5%82a_narodowy_program_mieszkaniowy.pdf (1.10.2020 r.).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę