Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Znaczenie wolności gospodarczej w orzecznictwie sądów administracyjnych — wybrane problemy

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest analiza orzecznictwa sądów administracyjnych pod kątem przestrzegania dyrektyw interpretacyjnych wynikających z art. 22 Konstytucji RP: zasady ścisłej i literalnej wykładni ograniczeń wolności gospodarczej oraz zasady in dubio pro libertate. W ramach analizy badane są orzeczenia dotyczące czterech zagadnień: sposobu liczenia maksymalnego czasu kontroli organu administracji u przedsiębiorcy, właściwej stawki VAT dla żywności typu fast-food serwowanej na wynos, dopuszczalności traktowania paczkomatu jako obiektu budowlanego oraz konstytucyjności restrykcji przeciwepidemicznych. Celem artykułu jest przedstawienie standardu konstytucyjnego w zakresie wolności gospodarczej i ustalenie, jakie znaczenie odgrywa on w praktyce orzeczniczej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: wolność gospodarcza; in dubio pro libertate; wykładnia literalna; podatek VAT; paczkomat; epidemia

Bibliografia

Bibliografia/References

Banasiński, C. (2013). Wolność gospodarcza. W: H. Gronkiewicz-Waltz (red.), M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Biernat, S. (1994). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej — wolność gospodarcza de lege lata i de lege ferenda. Przegląd Prawa Handlowego (9), 9–17.

Chauvin, T., Stawecki, T., Winczorek, P. (2018). Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.

Ciapała, J. (2009). Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej. Szczecin: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Despot-Mładanowicz, A. (2019). Uwaga nr 3 do art. 3. W: A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski Marek (red.), Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany. LEX.

Domańska, A. (2001). Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski na tle prawnoporównawczym. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Działocha, K. (2005). Uwaga nr 4 do art. 228. W: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV. Warszawa: Wydawnictwo

Sejmowe.

Garlicki, L., Zubik, M., (2016). Uwaga nr 15 do art. 22. W: L. Garlicki (red.), M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I. LEX.

Klecha, K. (2009). Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP. Warszawa: C.H.Beck.

Kosikowski, C. (1998). Zasada wolności działalności gospodarczej. W: W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej konstytucji. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Kosikowski, C. (2005). Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w praktyce stosowania Konstytucji RP. W: C. Kosikowski (red.),

Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Morawski, L. (2010). Zasady wykładni prawa. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.

Niewiadomski, Z. (2020). Uwaga z nb. 2 i 7 do art. 3. W: Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz. Warszawa: Legalis.

Nowacki, J., Tobor, Z. (2016). Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Strzyczkowski, K. (2010). Prawo gospodarcze publiczne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Szydło, M. (2011). Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe. Bydgoszcz–Wrocław: Oficyna Wydawnicza Branta.

Szydło, M. (2016). Uwaga z nb. 23 do art. 22. W: M. Safjan (red.), L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86. Warszawa: Legalis.

Wojtyczek, K. (2014). W: P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: C.H.Beck.

Zubik, M. (2020). Prawo konstytucyjne współczesnej Polski. Warszawa: C.H.Beck.

Zdyb, M. (1997). Publiczne prawo gospodarcze. Kraków–Lublin: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę