Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Andrzej Torbus
ORCID: 0000-0003-3930-2658
Profesor Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Prawa i Administracji UŚ, radca prawny.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.1.2
JEL: K23

Celem artykułu jest omówienie zasad zaspokajania wierzytelności kredytobiorcy, który dokonał wcześniejszej spłaty kredytu po ogłoszeniu upadłości SKOK-u. Ogłoszenie upadłości banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej nie wpływa na uprawnienie konsumenta-kredytobiorcy do wcześniejszej spłaty kredytu na podstawie art. 48 i 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Jeżeli kredyt został udzielony przed ogłoszeniem upadłości, kredytobiorca ma obowiązek regulować raty kredytu, chyba że dokona jego wcześniejszej spłaty. Wcześniejsza spłata dokonana po ogłoszeniu upadłości jest równoznaczna z zakończeniem bytu prawnego stosunku kredytowego, a spłacającemu przysługuje wówczas wierzytelność do masy upadłości o zwrot kosztów kredytu w zakresie wyznaczonym przez art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Wierzytelność kredytobiorcy- konsumenta powstaje i staje się wymagalna po ogłoszeniu upadłości (art. 410 § 2 kodeksu cywilnego). Ta wierzytelność jest zaspokajana co do zasady przez syndyka z masy upadłości w całości, bez konieczności jej zgłoszenia do postępowania upadłościowego.

Słowa kluczowe: ogłoszenie upadłości; bank; kasa oszczędnościowo-kredytowa; konsument; wierzytelność o zwrot kosztów kredytu

Profesor Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Prawa i Administracji UŚ, radca prawny.