Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. inż. Anna Borucka, prof. WAT
ORCID: 0000-0002-7892-9640

Absolwentka Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. W roku 2015 uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, w zakresie: eksploatacja sprzętu technicznego, nadany przez Radę Naukową Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno- technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport uzyskała w 2021 r., nadany przez Radę Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Lądowa i Transport” Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2009 r. zatrudniona w Wojskowej Akademii Technicznej (w latach 2010–2017 asystent, 2017–2022 adiunkt, od 2022 r. profesor). Autorka ponad 100 publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom dotyczącym analizy, oceny i modelowania systemów transportowych, szczególnie w aspekcie ich bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania oraz procesów logistycznych zarówno w przedsiębiorstwach cywilnych, jak i jednostkach wojskowych. Członek komitetów naukowych i organizacyjnych, jak również aktywny uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Recenzentka artykułów naukowych publikowanych w międzynarodowych czasopismach. Realizowała staże zarówno naukowe, jak i przemysłowo-naukowe w kraju i poza granicą. Ekspert Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.1.4
JEL: O01, O02, O03

Celem artykułu jest wskazanie różnic między ogólnodostępnym narzędziem prognozującym wykorzystywanym w planowaniu dostaw a dedykowanym, stworzonym specjalnie dla danej firmy. Autorzy na podstawie przeprowadzonych badań ukazują różnice w działalności sieci sklepów, prognozowaniu dostaw i ich wartości z użyciem dwóch różnych systemów wspomagających prognozowanie sprzedaży produktów. Przyjęto hipotezę badawczą, że wiarygodne prognozy są kluczowe w usprawnianiu realizacji zamówień i stanowią istotny czynnik wpływający na satysfakcję klienta oraz zdobywanie przewagi konkurencyjnej.

Słowa kluczowe: prognozowanie; optymalizacja; łańcuchy dostaw; planowanie; monitorowanie
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.10.3
JEL: L91

Identyfikacja czynników osobowościowych kierowcy a bezpieczeństwo ruchu

The study presents an overview of the available research results concerning the analysis of the impact of factors characteristic for the behavior of road users that influence road accidents. Intellectual fitness, personality and temperament as well as psychomotor skills were analyzed. The aim of the article is to present the current results in terms of selected psychological factors, i.e. intellectual performance, personality and temperament traits as well as psychomotor performance in the field of road safety. It is also the basis for setting directions for further research in this field.

Opracowanie przedstawia przegląd dostępnych wyników badań dotyczących analizy oddziaływania czynników charakterystycznych dla zachowań uczestników ruchu drogowego, mających wpływ na wypadki drogowe. Analizie poddano sprawność intelektualną, osobowość i temperament oraz zdolności psychomotoryczne. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowych wyników w zakresie wybranych czynników psychologicznych, tj. sprawności intelektualnej, cech osobowości i temperamentu oraz sprawności psychomotorycznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to również podstawa do wyznaczania kierunków dalszych badań w tym zakresie.

Słowa kluczowe: road safety; driver; the personality factors of the driver (bezpieczeństwo na drodze; kierowca; czynniki osobowościowe kierowcy)