Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr inż. Marzena Ogórek
ORCID: 0000-0003-1627-1422

Dr inż. Marzena Ogórek

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Produkcją Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Działalność naukową realizuje w dwóch dyscyplinach: inżynierii materiałowej oraz naukach o zarządzaniu i jakości. Koncentruje się na problematyce z zakresu efektywności procesów produkcyjnych, zarządzania strategicznego oraz zarządzania personelem.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2024.1.4
JEL: Q16, Q44, Q55

Ekologiczno-strategiczna analiza wykorzystania pelletów z wybranych materiałów drzewnych i odpadowych na cele grzewcze

The paper presents the possibilities of using wood, waste and energy plant biomass as a material for the production of fuels in the form of pellets. Pine sawdust, energy willow chips, sunflower husk and corn straw were analysed. The materials were pelletized. Selected physicochemical properties and elemental composition were determined. It has been shown that the best alternative to replace wood pellets can be pellets made from both energy willow and sunflower husks. Sunflower husk pellets were selected as the most promising fuel and subjected to a strategic analysis using the SWOT/TOWS method. Based on the analyses, it was shown that sunflower husk pellets, due to their competitive price, appropriate physicochemical parameters and wide availability, can be successfully used as a fuel in boilers adapted to burn wood pellets and more.

W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania biomasy drzewnej, odpadowej i pochodzącej z upraw energetycznych jako materiału do produkcji paliw w formie pelletów. Analizie poddano trociny sosnowe, zrębki wierzby energetycznej, łuskę słonecznika i słomę kukurydzianą. Materiały poddano procesowi pelletyzacji. Określono ich wybrane właściwości fizykochemiczne i skład elementarny. Wykazano, że najlepszą alternatywą dla pelletu z drewna mogą być pellety zarówno wytworzone z wierzby energetycznej, jak i łuski słonecznika. Jako najlepiej rokujące paliwo wytypowano pellet z łuski słonecznika i poddano go analizie strategicznej z wykorzystaniem metody SWOT/TOWS. Wykazano, że pellet z łuski słonecznika ze względu na konkurencyjną cenę, odpowiednie parametry fizykochemiczne i szeroką dostępność może być z powodzeniem stosowany jako paliwo w kotłach przystosowanych do spalania pelletów drzewnych i nie tylko.

Słowa kluczowe: biomass pellets; waste; alternative fuels; energy plants; SWOT/TOWS analysis (pellety z biomasy; odpady; paliwo odnawialne; analiza SWOT/TOWS)
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.10.4
JEL: M54, M50

Praca zdalna w warunkach pandemii — wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników biurowych

The article assesses the quality of an employee's work while performing remote work, which was introduced in connection with the pandemic of the new COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 virus, which posed a threat to health and life. The research results were collected using a statistical method in the form of an Internet questionnaire. The assessment of this way of working was made on two time levels, when remote work was introduced on a massive scale and 1.5 years from then on. The survey was conducted periodically and was generally available to the units belonging to the study group for a period of three months. The survey questionnaire has been made available so that the largest number of people who meet the survey requirements have access to it. Internet portals and groups associating office workers were used.

W artykule dokonano oceny jakości pracy pracownika podczas wykonywania pracy zdalnej, która została wprowadzona w związku z pandemią nowej choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia. Wyniki badań zebrano metodą statystyczną w postaci ankiety internetowej. Oceny tego sposobu pracy dokonano na dwóch poziomach czasowych, kiedy na masową skalę wprowadzono pracę zdalną i 1,5 roku od tego momentu. Ankieta była przeprowadzana cyklicznie i była ogólnie dostępna dla jednostek należących do badanej grupy przez okres trzech miesięcy. Kwestionariusz ankiety został udostępniony tak, aby jak największa liczba osób spełniających wymagania ankiety miała do niego dostęp. Wykorzystano portale internetowe oraz grupy zrzeszające pracowników biurowych.

Słowa kluczowe: remote work; COVID-19; internet poll (praca zdalna; COVID-19; ankieta internetowa)
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.6

W  artykule  przedstawiono  wyniki  analizy  strategicznej przedsiębiorstwa  transportowego.  Wykonano  analizę SWOT/TOWS  oraz  punktową  ocenę  atrakcyjności  sektora.

Pierwsza  część  artykułu  zawiera  charakterystykę  metod oraz krótką charakterystykę przedsiębiorstwa. W części badawczej wykonano analizę SWOT/TOWS i punktową ocenę atrakcyjności sektora.

Słowa kluczowe: analiza strategiczna; analiza SWOT; punktowa ocena atrakcyjności sektora; transport
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.11.5

Nowoczesne firmy logistyczne, aby były konkurencyjne, zmuszone są poszukiwać nowych rozwiązań w zakresie poprawy elastyczności i szybkiego działania. Żadna firma logistyczna nie jest w stanie funkcjonować bez ludzi, którzy są elementem rozmaitych procesów logistycznych. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące czynnika ludzkiego mającego bezpośredni wpływ na procesy logistyczne.

Słowa kluczowe: procesy logistyczne; wiedza; kompetencje; kapitał ludzki; funkcja personalna