Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB we Wrocławiu
ORCID: 0000-0002-1040-5533

Dyrektor Instytutu Logistyki WSB we Wrocławiu, specjalista w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości w zakresie logistyki międzynarodowej i globalnej, transportu, zarządzania łańcuchami logistycznymi, zarządzania ryzykiem w logistyce i zarządzania kryzysowego, kreowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.2.5
JEL: R4

W dobie rosnącej konkurencyjności i poszukiwania sposo-
bów lepszego wykorzystania posiadanych zasobów właściwe

wykorzystanie czasu pracy kierowców staje się coraz trud-
niejszym wyzwaniem dla przedsiębiorstw transportowych.

Aby było możliwe optymalne wykorzystanie czasu pracy kie-
rowców, należy przeanalizować różne koncepcje i rozwiąza-
nia, poszukując rozwiązań sprawdzonych, adekwatnych do

aktualnych potrzeb i uwarunkowań. Szczególnie trudne sta-
je się to do dla przedsiębiorstw, które wykonują transport

osób w porze nocnej. Dlatego celem prezentowanego artyku-
łu jest identyfikacja podstawowych problemów w zakresie

optymalizacji czasu pracy kierowców zawodowych wykonu-
jących transport osób w porze nocnej w odniesieniu do pra-
wodawstwa Unii Europejskiej oraz Polski.

W opracowaniu zestawiono w ujęciu chronologicznym

podstawowe zmiany prawne dotyczące aktywności zawo-
dowej kierowców, które miały miejsce w obrębie prawo-
dawstwa Unii Europejskiej oraz Polski. Artykuł powstał

na podstawie analizy dokumentów formalnoprawnych

oraz aktów normatywnych obowiązujących w opisywa-
nym obszarze, funkcjonujących w ramach systemu praw-
nego UE i Polski. Materiały zawarte w prezentowanym

materiale są podstawą do dalszych badań i rozważań
w omawianym obszarze.

Słowa kluczowe: czas pracy kierowców; praca w porze nocnej; kierowca; transport; otoczenie prawne
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.4
JEL: A2

W dobie współczesnej gospodarki opartej na wiedzy niezwykle istotnym zadaniem jest permanentna ocena efektywności kształcenia.  Dlatego  celem  prezentowanego  artykułu  jest przedstawienie systemu kształcenia zawodowego dla branży transportowej oraz logistycznej na poziomie szkoły średniej wraz z jego oceną skuteczności kształcenia w aspekcie osiąganych  efektów  przez  uczniów/słuchaczy  w postaci  poziomu zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zderzenie tych dwóch elementów pozwoliło na sformułowanie licznych istotnych wniosków. Artykuł powstał na podstawie analizy dokumentów formalno-prawnych oraz aktów normatywnych obowiązujących w opisywanym obszarze.

Słowa kluczowe: kształcenie zawodowe w Polsce; finansowanie kształcenia zawodowego w Polsce; egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie