Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Anna Baraniecka
ORCID: 0000-0002-4281-5537
Pracownik naukowy, nauczyciel akademicki, opiekun studenckiego koła naukowego w Katedrze Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dyscyplina naukowa autorki to: nauki o zarządzaniu i jakości, a subdyscypliny to: zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka. Obszary obecnych zainteresowań naukowych, to: zarządzanie łańcuchem dostaw, kapitał
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.1.3
JEL: M21, Q57

Koncepcje zarządzania postulujące zmniejszenie negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko naturalne, takie jak społeczna odpowiedzialność biznesu czy zrównoważony rozwój, nie są już jedynie ideami kreującymi wizerunek organizacji, w coraz bardziej widoczny sposób wpływają bowiem na poziom jej konkurencyjności, atrakcyjności dla odbiorcy i wartości dla interesariuszy. Podmioty gospodarcze, które dostrzegają ten trend, szukają nowych, rozwiązań zarządczych, które pomogą skutecznie wdrożyć zasady zielonego ładu, a jednocześnie budować wartość organizacji. Jednym z takich rozwiązań jest omawiana w niniejszym artykule ekologistyka. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań pilotażowych dotyczących poziomu zaawansowania ekologistyki w przedsiębiorstwach Euroregionu Nysa z wykorzystaniem autorskiego modelu dojrzałości ekologistycznej przedsiębiorstwa. Badanie pilotażowe miało na celu przygotowanie hipotez badawczych na potrzeby dalszych badań, jak również zweryfikowanie poprawności modelu teoretycznego i narzędzia badawczego pod względem merytorycznym i formalnym.

Słowa kluczowe: ekologistyka; zielona logistyka; model dojrzałości ekologistyki w przedsiębiorstwie; badania pilotażowe
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.1
JEL: M21, Q57

Autorka wskazuje na istotę i znaczenie ekologistyki w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw w kontekście nasilającego się kryzysu środowiskowego. Wychodząc z założenia, że oddolne inicjatywy pojedynczych przedsiębiorstw mające swoje źródło w realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu, jak również w dążeniu do poprawy konkurencyjności są w stanie realnie i szybciej niż projekty systemowe wpłynąć na eliminowanie największych zagrożeń dla środowiska naturalnego, autorka prezentuje rozwiązania z zakresu ekologistyki, które można aplikować w każdym przedsiębiorstwie bez względu na jego status. Celem rozważań podjętych w referacie jest prezentacja autorskiego modelu zaawansowania ekologistyki oraz sposobów oceny działań w tym zakresie w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw.

Słowa kluczowe: ekologistyka; zielona logistyka; kryzys środowiskowy; ślad węglowy; model rozwoju ekologistyki

Pracownik naukowy, nauczyciel akademicki, opiekun studenckiego koła naukowego w Katedrze Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dyscyplina naukowa autorki to: nauki o zarządzaniu i jakości, a subdyscypliny to: zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka. Obszary obecnych zainteresowań naukowych, to: zarządzanie łańcuchem dostaw, kapitał społeczny łańcucha dostaw, zarządzanie strategiczne, logistyka, ekologistyka, sektory wysokiej technologii, logistyka w przestrzeni kosmicznej.