Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Artur Świerczek, prof. UE
Dr hab. Artur Świerczek, prof. UE
ORCID: 0000-0001-6198-6377
Kierownik Katedry Logistyki Ekonomicznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze obejmują w szczególności problematykę zarządzania ryzykiem, kształtowania rezylientnych łańcuchów dostaw i osiągania sieciowej przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw. Jednocześnie piastuje funkcję kierownika w projektach badawczych, finansowanych przez NCN, dotyczących koordynacji sieciowej i złożonych
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.2
JEL: D02,L14

Łańcuchy dostaw są organizacjami złożonymi i pełnymi paradoksów, które można rozumieć na różne
sposoby. Stąd

wiele koncepcji związanych z kształtowaniem i funkcjonowaniem łańcuchów dostaw wywodzi się z
określonych metafor. Niektóre z nich prowadzą do znanych sposobów myślenia, inne natomiast
sprzyjają rozwijaniu nowych poglądów i interpretacji łańcucha dostaw. Jedne mogą odnosić się do
całej organizacji, podczas gdy inne mogą uwypuklać pewien jej komponent lub dotyczyć określonego
aspektu funkcjonowania. Metafory mogą być również użytecznym instrumentem poznania złożonej i
wieloaspektowej problematyki rezylientnego łańcucha dostaw, czyli takiego, który zachowuje
ciągłość operacyjną dzięki umiejętności radzenia sobie z niepewnością, a więc odznacza się
zdolnością do osiągania nowego stanu w wyniku wystąpienia zakłóceń.
W artykule podjęto próbę rozpoznania mechanizmu funkcjonowania rezylientnego łańcucha dostaw,
wykorzystując podejście multimetaforyczne. W tym celu posłużono się metaforami
charakterystycznymi dla paradygmatu neopozytywistycznego. W dalszej części artykułu
zaprezentowano płaszczyzny interpretacyjne rezylientnych łańcuchów dostaw, przedstawiono rolę
metafor w objaśnianiu rzeczywistości organizacyjnej, a następnie wyjaśniono poszczególne
fragmenty rzeczywistości rezylientnego łańcucha dostaw przez pryzmat metafory organizacji jako
organizmu, przepływu i transformacji, struktury dyssypatywnej oraz mózgu.

Słowa kluczowe: rezyliencja; łańcuch dostaw; metafora organizacyjna; paradygmat
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.1
JEL: D02, L14 (artykuł w języku angielskim)

Podejście sieciowe może być z powodzeniem wykorzystane w badaniu roli, jaką odgrywają relacje międzyorganizacyjne w osiąganiu przewagi konkurencyjnej współczesnych łańcuchów dostaw. Dotychczasowe publikacje podejmujące tę tematykę są z reguły zakotwiczone w teorii zasobowej lub ujęciu diadycznym, jako dwóch komplementarnych, lecz odmiennych perspektywach poznawczych. W rezultacie brakuje badań, które podejmowałyby problematykę sieciowej przewagi konkurencyjnej będącej rozszerzeniem szkoły relacyjnej. Celem artykułu jest wykorzystanie koncepcji zakorzenienia społecznego (w szczególności zakorzenienia strukturalnego i relacyjnego) w rozpoznaniu sieciowej przewagi konkurencyjnej. W wyniku przeprowadzonych rozważań sformułowano postulaty, które umożliwiają głębsze zrozumienie roli zakorzenienia społecznego w kształtowaniu relacji międzyorganizacyjnych służących budowaniu przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw.

Słowa kluczowe: zakorzenienie strukturalne; zakorzenienie relacyjne; układ zamknięty

Kierownik Katedry Logistyki Ekonomicznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze obejmują w szczególności problematykę zarządzania ryzykiem, kształtowania rezylientnych łańcuchów dostaw i osiągania sieciowej przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw. Jednocześnie piastuje funkcję kierownika w projektach badawczych, finansowanych przez NCN, dotyczących koordynacji sieciowej i złożonych systemów adaptacyjnych.