Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Artur Świerczek
Prof. dr hab. Artur Świerczek
ORCID: 0000-0001-6198-6377

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Kierownik Katedry Logistyki Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania. Autor i współautor monografii naukowych, kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach indeksowanych na liście JCR (w tym: International Journal of Logistics Management, Supply Chain Management: An International Journal, International Journal of Production Economics) i referatów konferencyjnych. Uczestniczył w ponad 70 konferencjach naukowych (m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie, USA, Korei Południowej, Hongkongu, Japonii, Indonezji, Nowej Zelandii, Chinach). Pełnił funkcję kierownika w 5 grantach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.9.1
JEL: D02, L14

Współczesne łańcuchy dostaw są często analizowane z perspektywy układów triadycznych, która umożliwia zrozumienie złożoności i dynamiki zmian zachodzących w strukturach międzyorganizacyjnych. W niniejszym artykule wykorzystano dwa podstawowe rodzaje związków triadycznych — lukę strukturalną oraz układ zamknięty — do prezentacji problematyki generowania renty sieciowej w łańcuchach dostaw. Ważnym i wciąż aktualnym problemem w funkcjonowaniu współczesnych łańcuchów dostaw jest bowiem nierównomierny podział renty sieciowej wynikającej ze współpracy międzyorganizacyjnej. W związku z tym celem artykułu jest rozpoznanie i wyjaśnienie zjawiska apropriacji (zawłaszczania) renty sieciowej w triadycznych łańcuchach dostaw. Ponadto w artykule zasygnalizowano możliwość estymacji renty sieciowej w praktyce funkcjonowania łańcuchów dostaw.

Słowa kluczowe: renta sieciowa; renta relacyjna; triada; luka strukturalna; układ zamknięty
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.1.1
JEL: D02, L14

Struktury omnikanałowe w dystrybucji produktów podlegają dynamicznym zmianom wskutek wyłaniania się nowych trendów zakupowych. Jedną z takich zmian jest transformacja cyfrowa, która wywiera wpływ nie tylko na sposób dokonywania zakupów, ale również na transport, odbiór produktów przez klientów czy zarządzanie zwrotami produktów. Często są to czynności przeniesione do świata wirtualnego, a ich przebieg jest możliwy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wykorzystania rozwiązań technologicznych typu in-store i out-store w funkcjonowaniu struktury omnikanałowej z punktu widzenia zróżnicowanych trendów zakupowych.

Słowa kluczowe: struktury omnikanałowe; rozwiązania technologiczne in-store i out-store
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.10.1
JEL: D02, L14

Jedną z istotnych przesłanek kształtowania powiązań sieciowych w łańcuchu dostaw jest koncentracja podmiotów (tzw. uczestników głównych) na kluczowych kompetencjach i zlecanie pozostałych usług podmiotom trzecim (usługodawcom). W rezultacie między ogniwami łańcucha dostaw dochodzi do nawiązania relacji wielokrotnych, z kilkoma podmiotami jednocześnie. W literaturze przedmiotu do zilustrowania relacji sieciowych w łańcuchu dostaw wykorzystuje się koncepcję triady. Niemniej obraz ten ma na ogół charakter statyczny, nie ukazuje bowiem rzeczywistej dynamiki formowania takiej relacji w świetle teorii kapitału społecznego, w centrum której znajduje się struktura triadyczna. Celem artykułu jest rozpoznanie i omówienie etapów dynamiki wyłaniania powiązań sieciowych w łańcuchu dostaw za pomocą przechodniej triady sfery usług. Triada przechodnia obejmuje trzy podmioty (dostawcę, odbiorcę oraz usługodawcę), które nawiązują między sobą trzy powiązania diadyczne.

Słowa kluczowe: sieć; triada; dynamika relacji sieciowych
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.2
JEL: D02,L14

Łańcuchy dostaw są organizacjami złożonymi i pełnymi paradoksów, które można rozumieć na różne
sposoby. Stąd

wiele koncepcji związanych z kształtowaniem i funkcjonowaniem łańcuchów dostaw wywodzi się z
określonych metafor. Niektóre z nich prowadzą do znanych sposobów myślenia, inne natomiast
sprzyjają rozwijaniu nowych poglądów i interpretacji łańcucha dostaw. Jedne mogą odnosić się do
całej organizacji, podczas gdy inne mogą uwypuklać pewien jej komponent lub dotyczyć określonego
aspektu funkcjonowania. Metafory mogą być również użytecznym instrumentem poznania złożonej i
wieloaspektowej problematyki rezylientnego łańcucha dostaw, czyli takiego, który zachowuje
ciągłość operacyjną dzięki umiejętności radzenia sobie z niepewnością, a więc odznacza się
zdolnością do osiągania nowego stanu w wyniku wystąpienia zakłóceń.
W artykule podjęto próbę rozpoznania mechanizmu funkcjonowania rezylientnego łańcucha dostaw,
wykorzystując podejście multimetaforyczne. W tym celu posłużono się metaforami
charakterystycznymi dla paradygmatu neopozytywistycznego. W dalszej części artykułu
zaprezentowano płaszczyzny interpretacyjne rezylientnych łańcuchów dostaw, przedstawiono rolę
metafor w objaśnianiu rzeczywistości organizacyjnej, a następnie wyjaśniono poszczególne
fragmenty rzeczywistości rezylientnego łańcucha dostaw przez pryzmat metafory organizacji jako
organizmu, przepływu i transformacji, struktury dyssypatywnej oraz mózgu.

Słowa kluczowe: rezyliencja; łańcuch dostaw; metafora organizacyjna; paradygmat
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.1
JEL: D02, L14 (artykuł w języku angielskim)

Podejście sieciowe może być z powodzeniem wykorzystane w badaniu roli, jaką odgrywają relacje międzyorganizacyjne w osiąganiu przewagi konkurencyjnej współczesnych łańcuchów dostaw. Dotychczasowe publikacje podejmujące tę tematykę są z reguły zakotwiczone w teorii zasobowej lub ujęciu diadycznym, jako dwóch komplementarnych, lecz odmiennych perspektywach poznawczych. W rezultacie brakuje badań, które podejmowałyby problematykę sieciowej przewagi konkurencyjnej będącej rozszerzeniem szkoły relacyjnej. Celem artykułu jest wykorzystanie koncepcji zakorzenienia społecznego (w szczególności zakorzenienia strukturalnego i relacyjnego) w rozpoznaniu sieciowej przewagi konkurencyjnej. W wyniku przeprowadzonych rozważań sformułowano postulaty, które umożliwiają głębsze zrozumienie roli zakorzenienia społecznego w kształtowaniu relacji międzyorganizacyjnych służących budowaniu przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw.

Słowa kluczowe: zakorzenienie strukturalne; zakorzenienie relacyjne; układ zamknięty