Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Barbara Ocicka
ORCID: 0000-0003-4898-9594
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Logistyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.2.2
JEL: L21, L91, L98

Celem artykułu jest wskazanie i określenie ról głównych in-
teresariuszy mających wpływ na rozwój multimodalnego

transportu towarowego. Podstawę wnioskowania stanowią
wyniki Projektu ChemMultimodal zrealizowanego w latach

2016–2019 w regionie Europy Środkowej. W Projekcie wyko-
rzystano ilościowe i jakościowe metody badawcze: badanie

ankietowe, pogłębione wywiady indywidualne oraz studia

przypadków. Wyniki badań na przykładzie branży chemicz-
nej doprowadziły do konstatacji o konieczności holistyczne-
go podejścia w dążeniu do wzrostu znaczenia transportu

multimodalnego w przewozach ładunków. Wymaga ono in-
tegracji strategii, celów i działań kluczowych interesariuszy.

Do interesariuszy tych należą: instytucje określające strate-
gie i regulacje w zakresie polityki transportowej oraz planu-
jące i finansujące inwestycje na poziomie Unii Europejskiej,

krajowym i regionalnym, ogniwa łańcuchów dostaw, przed-
siębiorstwa produkcyjne i handlowe oraz uczestnicy rynku

usług TSL, a także klastry i izby przemysłowe.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój; interesariusze; transport multimodalny; polityka transportowa; ślad węglowy

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Logistyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.