Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Barbara Ocicka
ORCID: 0000-0003-4898-9594

Dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH

Kierownik i główny badacz projektu SIMBIO pt. „Nowe obszary w badaniach innowacji społecznych: zarządzanie innowacjami społecznymi na rzecz zastosowania bioplastiku” w SGH. Autorka ponad 50 publikacji z zakresu zakupów, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Jej najnowsza książka pt. Rola zakupów w działalności przedsiębiorstw ukazała się w 2019 r.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.1.5

Zespół naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i z Uniwersytetu Łódzkiego zorganizował 23 września 2022 r. seminarium naukowe w ramach projektu pt. „Nowe obszary w badaniach innowacji społecznych: zarządzanie innowacjami społecznymi na rzecz zastosowania bioplastiku” (New Frontiers in Social Innovation Research: Social Innovation Management for BIOPlastics, SIMBIO)

Słowa kluczowe:
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.9.3
JEL: D22, O35, Q01

Rozwój rynku bioopakowań, zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, jest częścią przemian zachodzących w sektorze opakowań do żywności, które mają służyć osiągnięciu neutralności klimatycznej i odporności gospodarki na zmniejszanie dostępności zasobów nieodnawialnych. Celem artykułu jest diagnoza kluczowych problemów i barier dla rozwoju łańcuchów dostaw bioopakowań oraz przyczyn ich występowania w Polsce, a także zaproponowanie rozwiązań mających za zadanie przyspieszenie rozwoju krajowego rynku bioopakowań. Autorzy podejmują prezentację wyników prac badawczych, w tym innowacji społecznych, będących rezultatem synergii wiedzy i doświadczenia interesariuszy łańcuchów dostaw bioopakowań do żywności zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Słowa kluczowe: biotworzywo; opakowanie; łańcuch dostaw; gospodarka o obiegu zamkniętym; społeczna innowacja
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.3.1
JEL: D22, O35, Q01

Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju łańcuchów dostaw bioopakowań jako trendu rynkowego w kierunku spełnienia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i koncepcji skoncentrowanych na nim badań. Autorzy wyjaśniają konieczność podjęcia i ciągłego pogłębiania współpracy interesariuszy w tworzeniu innowacji społecznych, niezbędnej dla zaprojektowania cyrkularnych łańcuchów dostaw bioopakowań dla spełnienia zasad GOZ. Otwierają perspektywę badań o uwarunkowaniach i znaczeniu rozwoju rynku bioopakowań, w tym kompostowalnych, oraz ich obiegu zamkniętego w gospodarce, mając na celu uzupełnienie dorobku nauk przyrodniczych poprzez prezentację wyników i wniosków na tle nauk społecznych. Koncepcja ich badań ma także walory aplikacyjne, gdyż integruje interesariuszy z sektorów prywatnego i publicznego w dążeniu do tworzenia i implementacji innowacji.

Słowa kluczowe: biotworzywo; opakowanie; łańcuch dostaw; gospodarka o obiegu zamkniętym; społeczna innowacja

Zmienił się charakter konkurencji na rynkach międzynarodowych, walkę o klienta prowadzą nie pojedyncze przedsiębiorstwa, lecz zintegrowane łańcuchy dostaw. Jednocześnie struktura łańcuchów dostaw z krajowej rozwinęła się w globalną. Krajem, który znajduje się w centrum zainteresowania globalnych firm, są Chiny. Ich atrakcyjność dla zagranicznych inwestycji zwiększyła się szczególnie wyraźnie po wstąpieniu do Światowej Organizacji Handlu. Celem artykułu jest ukazanie pozycji Państwa Środka, którą zajmują w łańcuchach dostaw globalnych przedsiębiorstw. Zaprezentowane wyniki badań wskazują na najważniejsze wyzwania dla branży logistycznej w Chinach. Dokładna analiza tego sektora pozwala również określić, z jednej strony, perspektywy, z drugiej, zagrożenia, dla jego rozwoju w przyszłości. Artykuł prezentuje znaczenie Chin jako miejsca zakupów zaopatrzeniowych (low-cost country sourcing), ze zwróceniem szczególnej uwagi na strategie zakupowe globalnych sieci detalicznych. Autorka kieruje rozważania także w stronę logistyki dystrybucji i określa główne strategie dystrybucyjne firm działających w Chinach. W ostatniej części prezentuje strategię firmy Motorola Incorporated, która, wykorzystując potencjał Chin, rozwinęła strategię globalnego partnerskiego łańcucha dostaw i odniosła sukces.

Słowa kluczowe: logistyka; łańcuch dostaw; Chińska Republika Ludowa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.2.2
JEL: L21, L91, L98

Celem artykułu jest wskazanie i określenie ról głównych in-
teresariuszy mających wpływ na rozwój multimodalnego

transportu towarowego. Podstawę wnioskowania stanowią
wyniki Projektu ChemMultimodal zrealizowanego w latach

2016–2019 w regionie Europy Środkowej. W Projekcie wyko-
rzystano ilościowe i jakościowe metody badawcze: badanie

ankietowe, pogłębione wywiady indywidualne oraz studia

przypadków. Wyniki badań na przykładzie branży chemicz-
nej doprowadziły do konstatacji o konieczności holistyczne-
go podejścia w dążeniu do wzrostu znaczenia transportu

multimodalnego w przewozach ładunków. Wymaga ono in-
tegracji strategii, celów i działań kluczowych interesariuszy.

Do interesariuszy tych należą: instytucje określające strate-
gie i regulacje w zakresie polityki transportowej oraz planu-
jące i finansujące inwestycje na poziomie Unii Europejskiej,

krajowym i regionalnym, ogniwa łańcuchów dostaw, przed-
siębiorstwa produkcyjne i handlowe oraz uczestnicy rynku

usług TSL, a także klastry i izby przemysłowe.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój; interesariusze; transport multimodalny; polityka transportowa; ślad węglowy