Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.2.2
JEL: L21, L91, L98

Role interesariuszy w rozwoju transportu multimodalnego w świetle wyników badań w Projekcie ChemMultimodal

Celem artykułu jest wskazanie i określenie ról głównych in-
teresariuszy mających wpływ na rozwój multimodalnego

transportu towarowego. Podstawę wnioskowania stanowią
wyniki Projektu ChemMultimodal zrealizowanego w latach

2016–2019 w regionie Europy Środkowej. W Projekcie wyko-
rzystano ilościowe i jakościowe metody badawcze: badanie

ankietowe, pogłębione wywiady indywidualne oraz studia

przypadków. Wyniki badań na przykładzie branży chemicz-
nej doprowadziły do konstatacji o konieczności holistyczne-
go podejścia w dążeniu do wzrostu znaczenia transportu

multimodalnego w przewozach ładunków. Wymaga ono in-
tegracji strategii, celów i działań kluczowych interesariuszy.

Do interesariuszy tych należą: instytucje określające strate-
gie i regulacje w zakresie polityki transportowej oraz planu-
jące i finansujące inwestycje na poziomie Unii Europejskiej,

krajowym i regionalnym, ogniwa łańcuchów dostaw, przed-
siębiorstwa produkcyjne i handlowe oraz uczestnicy rynku

usług TSL, a także klastry i izby przemysłowe.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój; interesariusze; transport multimodalny; polityka transportowa; ślad węglowy

Bibliografia

Belvedere, V., Grando A. (2017). Sustainable Operations and Supply Chain Management. Chichester: Wiley.

Blanco, E. E., Sheffi, Y. (2017). Green Logistics. W Y. Bouchery, Ch. J. Corbett, J. C. Fransoo, T. Tan (red.), Sustainable Supply Cha-
ins. A Research-Based Textbook on Operations and Strategy (147–187). Heidelberg: Springer.

Boukherroub, T., Bouchery, Y., Corbett, Ch. J., Fransoo, J. C. (2017). W Y. Bouchery, Ch. J. Corbett, J. C. Fransoo, T. Tan (red.), Su-
stainable Supply Chains. A Research-Based Textbook on Operations and Strategy (43–64). Heidelberg: Springer.

Bulc, V. (2019). Opening Address. Year of Multimodality. High-level conference: Multimodal transport — towards the future. 26th February
2019, Brussels. https://ec.europa.eu/transport/themes/logistics/events/2019-02-26-high-level-conference_en.

Cichosz, M., Nowicka, K., Ocicka, B., Pluta-Zaremba, A. (2019). Projekt ChemMultimodal — na rzecz strategicznego rozwoju zrówno-
ważonego transportu. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2(51), 33–42.

Cichosz, M., Nowicka, K., Pluta-Zaremba, A. (2017). Uwarunkowania wyboru transportu multimodalnego w branży chemicznej w Pol-
sce. Przemysł Chemiczny, 7(96), 1435–1439.

Komisja Europejska (2011). Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu — dążenie do osiągnięcia konku-
rencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Pozyskano z https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

do?uri=COM:2011:0144:FIN:PL:PDF.
Ocicka, B., Pluta-Zaremba, A. (2019). Wyniki projektu ChemMultimodal w kontekście czynników rozwoju transportu multimodalnego.
Konferencja Naukowa Strategiczne kierunki rozwoju transportu multimodalnego. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę