Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Beata Paliś
ORCID: 0000-0003-3788-1166

Doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse. Absolwentka studiów doktoranckich i magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK na kierunku zarządzanie turystyką międzynarodową oraz Europejskich Studiów Menedżerskich typu MBA. Prowadzone przez nią badania koncentrują się w obszarze turystyki, w tym turystyki biznesowej, zakupowej, zrównoważonej, marketingu terytorialnego, zarządzania projektami i funduszy unijnych.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.2.2
JEL: M31, Z32, Z32, Z33

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w bardzo dotkliwy sposób odbiła się na funkcjonowaniu rynku przemysłu spotkań i doprowadziła do jego dużych przeobrażeń. Pod wpływem jej efektów zaszły zmiany wyznaczające nowe kierunki w zarządzaniu tą branżą. W artykule przeprowadzono analizę wpływu pandemii na rynek przemysłu spotkań w aspekcie zmian jakościowych. Badania przeprowadzono, dokonując analizy stron internetowych i dokumentów, tj. raportów, protokołów i wytycznych międzynarodowych stowarzyszeń branżowych, convention bureaus w wybranych miastach i krajach na świecie oraz mediów branżowych. Ponadto przeprowadzono badania ankietowe wśród ekspertów, czyli specjalistów w badanej dziedzinie, osób o teoretycznej i praktycznej znajomości tematu. Branża wskazała m.in. narzędzia marketingowe obecnie kluczowe w zarządzaniu przemysłem spotkań, opierające się w głównej mierze na nowoczesnych technologiach. Wskazano również pożądane działania, niezbędne dla podtrzymania rozwoju przemysłu spotkań, kładąc nacisk na potrzebę dotowania organizacji wydarzeń lub zawieszenie czy obniżenie podatków.

Słowa kluczowe: turystyka biznesowa; przemysł spotkań; strategie biznesowe; biura kongresów; branża hotelarska; modele biznesowe
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.7.3
JEL: M31, Z32, Z32, Z33

Turystyka biznesowa, nazywana też przemysłem spotkań (ang. meetings industry), była do tej pory bardzo dochodowym segmentem turystyki. Branża przemysłu spotkań wyspecjalizowała się w zarządzaniu firmami działającymi w tym segmencie turystyki. Pojawienie się pandemii SARS-CoV-2 wymusiło konieczność szybkich zmian w obszarze zarządzania, a właściwie wypracowania i wprowadzenia nowych rozwiązań, po to aby utrzymać działalność gospodarczą tej branży. Należało bowiem dostosować się do nowej sytuacji i zmian, które wymusił rynek. Celem artykułu jest diagnoza i identyfikacja współczesnych trendów w zarządzaniu branżą przemysłu spotkań na świecie. Autorzy charakteryzują pojęcie przemysłu spotkań i omawiają jego ewolucję, a następnie — przedstawiając wyniki własnych badań — weryfikują tezę, że nowe trendy w zarządzaniu przemysłem spotkań, które pojawiły się w efekcie pandemii SARS-CoV-2, zdominowały działania całej branży, a niektóre z dotychczasowych trendów stały się bardziej dominujące. Zastosowane w artykule metody badawcze to studia literatury przedmiotu, analiza dokumentów i stron internetowych. Omawiana tematyka ma istotne znaczenie zarówno dla marketingu jak i rynku, bowiem wyznacza nowy kierunek działań i powoduje istotne przeobrażenia branży przemysłu spotkań.

Słowa kluczowe: turystyka biznesowa; przemysł spotkań; strategie biznesowe; biura kongresów/convention bureaus; hotelarstwo; modele biznesowe
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.2.3
JEL: Z32, D11, F10

Turystyka zakupowa to ważna forma turystyki, która od wielu lat rozwija się na świecie, ale nie wszędzie jest doceniana. Wiele destynacji turystycznych dostrzega jednak jej potencjał i znaczenie dla rozwoju rynku turystycznego, jak również korzyści, które może przynieść obszarom recepcji turystycznej. Celem artykułu jest identyfikacja zachowań nabywców pochodzących ze społeczności międzynarodowej na rynku turystyki zakupowej. W artykule postawiono tezę, że turystyka zakupowa w miastach na świecie ma duży potencjał rozwoju. Przeprowadzono pilotażowe ankietowe badania własne wśród przedstawicieli społeczności międzynarodowej.

Słowa kluczowe: turystyka zakupowa; zachowania nabywców; obiekt zakupowy; destynacja zakupowa; rynek turystyczny