Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Dorota Starzyńska
ORCID: 0000-0001-5355-016X

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka kilku monografii i licznych artykułów naukowych. Interesuje się problematyką finansowania działalności inwestycyjnej i innowacyjnej przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.11.4
JEL: G21, M31, O32

Kluczowym przedmiotem konkurencji w sektorze bankowym stała się bankowość mobilna, a zwłaszcza funkcjonalność oferowanych aplikacji mobilnych, które mają zapewnić klientom wygodę korzystania z pełnej oferty finansowej. W bankowości mobilnej stroną inicjującą relacje jest klient, a rola banku sprowadza do udostępnienia bogatej gamy usług i produktów oraz zapewniania maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa transakcji. Zdalny model relacji z bankiem stawia przed klientem wyższe wymagania pod względem poziomu niezbędnej wiedzy na temat zasad funkcjonowania mobilnych kanałów dystrybucji i warunków świadczenia usług bankowych. W tym kontekście znaczenia nabierają aspekty związane z zaufaniem, zaangażowaniem i satysfakcją klienta w relacji z bankiem. Celem artykułu jest ocena wpływu funkcjonalności bankowych aplikacji mobilnych na relacje klientów z bankiem. W odniesieniu do celu sformułowano hipotezę, która brzmi: „Kształtowanie trwałych relacji pomiędzy klientami a ich bankami determinowane jest funkcjonalnością dostępnej aplikacji mobilnej”. Jako metodę badawczą zastosowano systematyczny przegląd literatury przedmiotu oraz dokonano analizy wyników badania własnego przeprowadzonego na grupie 450 klientów aktywnych bankowości mobilnej. Głównym wnioskiem płynącym z przeprowadzonego badania własnego jest fakt, iż ponad 90% respondentów pozytywnie oceniła użytkowaną bankową aplikację mobilną przez pryzmat zaproponowanych wymiarów jej funkcjonalności.

Słowa kluczowe: bankowość mobilna; funkcjonalność aplikacji mobilnych; relacje z klientami
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.6
JEL: D22

Celem artykułu jest analiza i ocena działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw logistycznych w Polsce. W opracowaniu wykorzystano publikowane dane GUS charakteryzujące funkcjonowanie przedsiębiorstw logistycznych w latach 2010–2017, w szczególności ich aktywność w obszarze inwestycji w środki trwałe. Przeprowadzona analiza została oparta na wybranych wskaźnikach ekonomicznych dot. działalności inwestycyjnej. Wykorzystano m.in. takie zmienne jak wartość i dynamikę nakładów na zakup środków trwałych oraz wskaźniki intensywności inwestowania.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa logistyczne; inwestycje rzeczowe; wskaźnik intensywności inwestowania