Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 07/2021

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 41
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.7.1
JEL: L23, M11, C61

Ocena efektywności procesu przezbrajania produkcji przy zastosowaniu metody symulacji

The paper presents the problem of the optimization of the length of the series and production batch, and thus the optimal frequency of production changeovers, taking into account the total cost approach and the use of the simulation method. The author has developed a model which, with the given parameters (costs and time of production changeover, costs of maintaining stocks of finished products and storage, value of manufactured products, sales variability and predictability), allows to calculate the economic effects of determining the length of a series and a production batch. In the author's opinion, the simulation method (at least in some cases) may be more appropriate in solving the problem of determining the optimal length of a series or production batch than the use of mathematical formulas. The calculations also took into account the impact of series and batch optimization on the company's profitability in order to assess the significance of this problem for financial results. The calculations were performed for two sample products and for two probability distributions — Gauss and Gamma. The results of the research show that the optimization of the production series may be important from the point of view of economic efficiency, that mathematical formulas may be less suitable for calculating the optimal production series than computer simulation, and that, in the case of significant variability of the sales level, in addition to the costs of changing production and maintaining inventories, lost sales costs should also be taken into account.

W artykule przedstawiono problematykę optymalizacji długości serii i partii produkcyjnej, a więc i optymalnej częstotliwości przezbrojenia produkcji przy uwzględnieniu podejścia całkowitokosztowego i zastosowaniu metody symulacji. Autor opracował model, który przy zadanych parametrach (koszty i czas przestawienia produkcji, koszty utrzymania zapasów wyrobów gotowych i magazynowania, wartość produkowanych wyrobów, zmienność i przewidywalność sprzedaży) pozwala na obliczenie skutków ekonomicznych ustalenia długości serii i partii produkcyjnej. W opinii autora metoda symulacji (przynajmniej w niektórych przypadkach) w rozwiązywaniu problemu ustalenia optymalnej długości serii lub partii produkcyjnej może być właściwsza niż zastosowanie formuł matematycznych. W obliczeniach uwzględniono również wpływ optymalizacji serii i partii produkcyjnej na rentowność przedsiębiorstwa, aby ocenić istotność tego problemu dla wyników finansowych. Obliczenia zostały przeprowadzone dla dwóch przykładowych produktów i dla dwóch rozkładów prawdopodobieństwa — Gaussa i Gamma. Wyniki badań wskazują, że optymalizacja serii produkcyjnej może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia efektywności ekonomicznej, że formuły matematyczne mogą być mniej odpowiednie do obliczania optymalnej serii produkcyjnej niż symulacja komputerowa oraz że w przypadku występowania znaczącej zmienności poziomu sprzedaży, oprócz kosztów przestawienia produkcji i utrzymania zapasów, powinno się uwzględniać także koszty utraconej sprzedaży.

Słowa kluczowe: production management; manufacturing processes; optimal production series; optimal production batch; computer simulation; trade-off; trade up; SMED; costs of production; costs of maintaining inventories; lost sales costs (zarządzanie produkcją; procesy produkcji; optymalna seria produkcyjna; optymalna partia produkcyjna; symulacja komputerowa; trade-off; koszty produkcji; koszty utrzymania zapasów; koszty utraconej sprzedaży)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.7.2
JEL: M1, M5, J44, J24

W związku z różnymi wartościami wyznawanymi przez poszczególne pokolenia oraz odmiennymi etosami pracy rynek pracy staje przed ogromnym wyzwaniem związanym z dopasowaniem się do oczekiwań zgłaszanych przez cztery pokolenia: BB, X, Y i Z. Najbardziej zdigitalizowanym i usieciowionym pokoleniem jest to ostatnie. Współcześnie coraz częściej mówi się o wirtualizacji sieci logistycznych w ramach tzw. III platformy informatycznej SMAC (social, mobile, analytics, cloud). Przełożenie platformy SMAC na branżę TSL dokonuje się w ramach aktywnego stosowania elektronicznych giełd transportowych (EGT). Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy, w tym w branży TSL, wywołana pandemią COVID-19, determinuje upowszechnienie pracy zdalnej, która wpisuje się w tzw. wirtualizację pracy. Jest to istotne z perspektywy kompetencji posiadanych przez pracowników reprezentujących poszczególne pokolenia z ukierunkowaniem na pokolenie Z, które pracę wirtualną i życie wirtualne traktuje jak zwykłą codzienność. Zasadniczym celem artykułu jest ocena zdolności do pracy pokolenia Z z wykorzystaniem EGT jako atrakcyjnego narzędzia teleinformatycznego branży TSL. W artykule postawiono tezę mówiącą, że EGT stanowi innowacyjne narzędzie pracy w branży TSL dla reprezentantów pokolenia Z, które może służyć minimalizacji i/lub eliminacji konfliktów międzypokoleniowych. W opracowaniu dokonano przeglądu literatury fachowej oraz zastosowano metodę uproszczonej wersji panelu ekspertów (sondaż ekspercki) z wykorzystaniem wywiadu standaryzowanego.

Słowa kluczowe: pokolenie Z; TSL; elektroniczna giełda transportowa; rynek pracy
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.7.3
JEL: F170; L11; M15

W artykule przedstawiono dane dotyczące liczby pasażerów przewiezionych pasażerskim transportem lotniczym krajowym i międzynarodowym w Stanach Zjednoczonych w ujęciu miesięcznym w latach 2003–2020 i ich prognozowania na 2021 r. Badania rozpoczęto od analizy i oceny dwóch szeregów czasowych dotyczących liczby pasażerów przewiezionych transportem lotniczym pasażerskim w Stanach Zjednoczonych w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Zbudowano model Kleina, za pomocą którego wykonano prognozowanie szeregu czasowego liczby pasażerów przewożonych transportem lotniczym krajowym w ujęciu miesięcznym na rok 2021. Zbudowany model jest połączeniem prognozowania ilościowego i jakościowego .

Słowa kluczowe: transport; transport lotniczy; prognozowanie; COVID-19; analiza szeregów czasowych
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.7.4
JEL: Q53

W czasach postępującego konsumpcjonizmu zarysowuje się pilna potrzeba poszukiwania nowoczesnych rozwiązań zmierzających do oszczędzania wyczerpujących się surowców naturalnych oraz zapobiegania powstawaniu ogromnych ilości nieprzetwarzalnych odpadów. Dynamiczny rozwój transportu samochodowego prowadzi do powstawania niezwykle problematycznego odpadu z punktu widzenia środowiskowego, a mianowicie opon. Składowanie opon wymaga bowiem bardzo dużych nakładów w postaci specjalnie przeznaczonego do tego terenu, ponieważ nie ulegają one naturalnemu procesowi biodegradacji. Ponadto, pod wpływem wysokiej temperatury, na której oddziaływanie narażone są odpady składowane w nieodpowiednich warunkach, dochodzi do uwalniania substancji toksycznych dla środowiska. Ze względu na to obecnie na terenie całej Unii Europejskiej zakazane jest tworzenie nowych składowisk zużytych opon, co regulują odpowiednie dyrektywy. Odpady te muszą zostać poddane efektywnym procesom odzysku oraz recyklingu, które eliminują problem ich składowania, przyczyniając się jednocześnie do zmniejszenia zużycia surowców naturalnych wykorzystywanych do produkcji nowych opon. Odpowiedzią na tę potrzebę jest termiczne przetwarzanie, a konkretnie proces pirolizy. Jest to w obecnej chwili najwydajniejsza metoda utylizacji odpadów gumowych z jednoczesnym odzyskiem energii bez uprzedniego dzielenia odpadu na odrębne frakcje. Celem artykułu jest wskazanie korzyści wynikających z termicznego zagospodarowania problematycznych odpadów gumowych.

Słowa kluczowe: termiczne przetwarzanie; odpady gumowe; piroliza
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł