Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
ORCID: 0000-0003-3266-0241
Prof. dr hab. Jacek Szołtysek Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Logistyki Społecznej. Swoje zainteresowania naukowe skupia od ponad 15 lat na potencjale logistyki w zarządzaniu miastem, w ochronie zdrowia, akcjach humanitarnych i innych zastosowaniach logistyki społecznej. W swoich badaniach i rozważaniach teoretycznych sięga do doświadczeń innych dyscyplin naukowych, wdrażając interdyscyplinarne podejście w obszarze funkcjonowania
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.9.2
JEL: I30, H12, M11, O32

W artykule przeprowadzono wywód uzasadniający stabilizującą rolę logistyki w osiąganiu dobrostanu w okresie zaskakujących i niespodziewanych zmian. Zaprezentowane argumenty bazują na zmieniających się w czasie związkach logistyki z dobrostanem, jak również na reaktywności logistyki na zmiany w otoczeniu.

Słowa kluczowe: logistyka; dobrostan; stabilizator; pandemia

Większość światowej populacji zamieszkuje współcześnie miasta. Funkcjonowanie współczesnych miast związane jest z dosyć dobrze znanymi problemami, takimi jak zanieczyszczenie środowiska, bezpieczeństwo czy kongestia. Wymienione problemy muszą być przez miasta pokonywane, w przeciwnym razie grozi im upadek wskutek opuszczania miast przez ich ludność. Jedną z możliwych dróg pokonywania takich problemów jest stosowanie logistyki miejskiej. Współcześnie istnieje również koncepcja miast ekologicznych, wymyślona przez Richarda Register z USA. Miasto ekologiczne jest skupiskiem (osiedlem) ludzkim, które umożliwia jego mieszkańcom dobrą jakość życia przy minimalnym zużyciu zasobów naturalnych. Ma ono specjalne zasady tworzenia swojej infrastruktury. Budynki muszą mieć zdolność do maksymalnego wykorzystywania energii słonecznej, wiatru czy opadów atmosferycznych by wspomóc zaspakajanie potrzeb ich mieszkańców w zakresie energii i wody. Dobra produkowane w takim mieście winny być tak zaprojektowane, by je powtórnie zagospodarowywać, przetwarzać i odzyskiwać. Procesy wytwórcze powinny w jak największym stopniu wykorzystywać odpady produkcyjne, oraz minimalizować przemieszczanie dóbr. Procesy wytwórcze powinny bazować na intensywnym wykorzystaniu siły roboczej niż na wytwórstwie materiało- i energochłonnym - by minimalizować stopień bezrobocia oraz konieczne przewozy materiałowe i zużycie zasobów środowiska. Istnieje również konieczność zaprzęgnięcia logistyki do realizacji celów miasta ekologicznego. Temu został poświęcony niniejszy artykuł.

Słowa kluczowe: miasto ekologiczne; urbanistyka; logistyka; rozwój zrównoważony
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.1

Gospodarka współdzielenia, współtworzenie, czwarta rewolucja przemysłowa — to hasła opisujące współczesne środowisko  życia  ludzi.  W tych  pojęciach  ukryty  jest  potencjał w zaspokajaniu potrzeb konsumentów. Logistyka staje wobec wyzwania sprostania wymogom stawianym przez te nowe  uwarunkowania.  W artykule  autorzy  zastanawiają  się nad miejscem logistyki w nowej rzeczywistości oraz nad jej ewentualną zmiennością.

Słowa kluczowe: gospodarka współdzielenia; Industry 4.0.; logistyka; stabilność logistyki

Prof. dr hab. Jacek Szołtysek

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Logistyki Społecznej. Swoje zainteresowania naukowe skupia od ponad 15 lat na potencjale logistyki w zarządzaniu miastem, w ochronie zdrowia, akcjach humanitarnych i innych zastosowaniach logistyki społecznej. W swoich badaniach i rozważaniach teoretycznych sięga do doświadczeń innych dyscyplin naukowych, wdrażając interdyscyplinarne podejście w obszarze funkcjonowania miast, w tym logistyki miasta. Jest pomysłodawcą stworzenia logistyki społecznej, traktowanej na równi z logistyką militarną i gospodarczą jako trzeci obszar koncepcyjny logistyki. Jest autorem 9 podręczników akademickich i 6 monografii naukowych, ponad 60 rozdziałów w monografiach naukowych, ponad 180 artykułów naukowych, publikowanych w kraju i poza jego granicami. Jest redaktorem naukowym 17 prac naukowych. W 2021 r. we współautorstwie z Piotrem Banaszykiem i Sabiną Kauf opublikował w Polskim Wydawnictwie Ekonomicznym książkę pt. Logistyka jako czynnik dobrostanu.