Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Magda Ligaj
ORCID: m.ligaj@akademia.mil.pl

Absolwentka Akademii Obrony Narodowej w latach 2007–2012. Po uzyskaniu tytułu magistra rozpoczęła studia doktoranckie w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Instytucie Logistyki. W 2016 r. uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności w specjalności logistyka. Obecnie adiunkt w Akademii Sztuki Wojennej w Instytucie Logistyki. Interesuje się tematyką marketingu oraz ubezpieczeń w logistyce jak również ich funkcjonowaniem w służbach mundurowych. Autorka publikacji z obszaru ubezpieczeń oraz logistyki m.in. podręcznika do nauki zawodu Technik logistyk.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.3.7
JEL: I21, I23, M54

Artykuł prezentuje dylematy związane z nauką zdalną w Akademii Sztuki Wojennej z perspektywy studentów drugiego roku studiów niestacjonarnych kierunku logistyka. Początkowa część artykułu przedstawia krótki opis edukacji podczas pandemii COVID-19, następne autorzy skupili się na badaniach pilotażowych, polegających na wywiadzie eksperckim, który został przeprowadzony dzięki uprzejmości 5 studentów. Ostatnią częścią artykułu są wnioski. Autorzy zaznaczają, że artykuł stanowi wprowadzenie do dalszych prac związanych z wpływem pandemii na poziom kształcenia zdalnego.

Słowa kluczowe: edukacja; edukacja zdalna; kształcenie zdalne podczas pandemii
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.3.6
JEL: I15, I18

Celem artykułu jest ukazanie wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce w dobie pandemii. Zakres czasowy badań obejmuje czwarty kwartał 2019 r. oraz pierwsze półrocze 2020 r. Artykuł zawiera charakterystykę zagrożenia chorobą COVID-19 oraz opis stanu przedsiębiorstw w obecnie panujących warunkach, jak również nakreśla działania Rządu RP spowodowane pandemią. Z racji braku opracowań zwartych dotyczących SARS-CoV-2 artykuł oparto na ogólnodostępnych danych pozyskanych ze stron internetowych Światowej Organizacji Zdrowia oraz polskich instytucji resortowych. Artykuł stanowi wprowadzenie do dalszych prac.

Słowa kluczowe: gospodarka w dobie pandemii; COVID-19; tarcza antykryzysowa