Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Małgorzata Chackiewicz
ORCID: 0000-0002-6255-2789

Dr Małgorzata Chackiewicz

Pracownik naukowy Akademii Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Instytut Logistyki, Katedra Zarządzania Transportem. Specjalizuje się w problematyce z obszaru prawa celnego, zwalczania przestępczości w logistyce międzynarodowej, przestępczości transgranicznej celnej, ochrony ginących gatunków flory i fauny.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.1.5
JEL: K42

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są zagadnienia związane z koniecznością wprowadzenia zmian w zarządzaniu granicą zewnętrzną Unii Europejskiej z Ukrainą w związku z inwazją rosyjską. Scharakteryzowano odcinek granicy polsko- -ukraińskiej oraz wskazano przejścia graniczne przeznaczone dla ruchu pieszego i towarowego. Przedstawiono tymczasową procedurę wprowadzoną przez Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie do postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym wjeżdżającym z Ukrainy do Unii Europejskiej w czasie trwania konfliktu zbrojnego. Omówiono wprowadzenie skróconych procedur dotyczących przekraczania granicy i wwozu zagrożonych gatunków fauny i flory z Ukrainy na teren Unii Europejskiej. Przeanalizowano dostępne statystyki dotyczące liczby skonfiskowanych okazów CITES przywożonych z Ukrainy w latach 2019–2022 w celu określenia skali ich przemytu z tego kraju. Celem artykułu jest wskazanie konieczności wprowadzenia zmian w zarządzaniu zewnętrzną granicą Unii Europejskiej w związku z wybuchem wojny na Ukrainie na wybranych przykładach.

Słowa kluczowe: zarządzanie granicami; migracja; uchodźcy; konflikt zbrojny; okazy CITES
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.3.4
JEL: K42, F50

W artykule omówiono rolę procesów kontroli, realizowanych w międzynarodowym obrocie towarowym, w wykrywaniu zjawiska przestępczości. Kontrole dokonywane są m.in. przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, przedsiębiorców i firmy ubezpieczeniowe. W artykule przedstawiono dane dotyczące popełnianych przestępstw, szeroko opisane w raportach: TAPA, IMPACT, TT Club i BSI oraz w raporcie w sprawie egzekwowania przez organy celne praw własności intelektualnej w Unii Europejskiej w 2019 r. Omówiono dane statystyczne pozyskane z monitoringu zewnętrznej granicy Unii, dotyczące ilości zatrzymanych przez KAS: papierosów, paliwa, alkoholu, liczby prowadzonych postępowań karno-skarbowych oraz kwot pochodzących z wystawionych mandatów karnych. Celem artykułu jest sformułowanie na tej podstawie zaleceń poprawiających bezpieczeństwo w międzynarodowym obrocie towarami.

Słowa kluczowe: kontrola; identyfikacja przestępstw; międzynarodowy obrót towarowy; zarekwirowane towary
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.4.3
JEL: K42

W artykule omówiono zjawisko zwalczania międzynarodowej przestępczości w logistyce na przykładzie kontroli dokonywanych przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Celem artykułu jest identyfikacja przestępstw występujących w logistyce w odniesieniu do: towaru, dokumentów, obsługi systemów SENT i ANPRS oraz wynikających z działań przedsiębiorców. Dokonano charakterystyki wykorzystania narzędzi i metod w zwalczaniu przestępczości w logistyce na przykładzie: kontroli SENT, Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych (ANPRS) i analizy kryminalnej. Przeanalizowano dostępne statystyki dotyczące liczby przeprowadzonych kontroli w latach 2018–2020 na podstawie kontroli SENT. Wskazano wybrane instytucje i organy wewnątrzunijne oraz międzynarodowe, powołane m.in. do zwalczania przestępczości w logistyce. Przedstawiono przykłady udaremnionych prób przemytu towarów w transporcie drogowym.

Słowa kluczowe: przestępczość w logistyce; zwalczanie; kontrole SENT; analiza kryminalna; system kar