Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
mgr inż. Marlena Jaworska
ORCID: 0000-0001-6779-6574

Mgr inż. Marlena Jaworska

Asystent w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu logistyki i marketingu. Jej obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem rynku, w szczególności roli logistyki w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.5.4
JEL: L10, L19, M10, M19

Wciąż rosnąca konkurencja skłania przedsiębiorstwa do poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej. Istotnym elementem tworzenia tej przewagi jest obsługa klienta. Właściwie realizowana obsługa klienta pozwala osiągnąć satysfakcję i zadowolenie klienta, co umożliwia tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Jednym ze sposobów właściwego kształtowania obsługi klienta są zdolności przedsiębiorstw, w tym zdolności logistyczne. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia zdolności logistycznych w kształtowaniu obsługi klienta. W artykule przedstawiono (1) koncepcję zdolności logistycznych, (2) istotę, fazy i elementy obsługi klienta, (3) transformację podejścia do obsługi klienta w kierunku obsługi logistycznej oraz wskazano (4) zdolności logistyczne mające największy udział w kształtowaniu obsługi klienta.

Słowa kluczowe: zdolności przedsiębiorstwa; zdolności logistyczne; obsługa klienta.
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.8.2
JEL: L10, L19, M10, M19

Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia i utrzymywania przewagi konkurencyjnej. W budowaniu tej przewagi istotną rolę odgrywa koncepcja logistyki. Kształtowanie i rozwój koncepcji logistyki pozostają pod wpływem różnych czynników, wśród których ważne miejsce zajmuje orientacja rynkowa. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań oraz najważniejszych kierunków oddziaływania orientacji rynkowej na kształtowanie i rozwój koncepcji logistyki. W artykule przedstawiono w szczególności: (1) istotę i podstawowe wyznaczniki orientacji rynkowej, (2) podstawowe determinanty orientacji rynkowej, (3) orientację rynkową przedsiębiorstwa na tle innych koncepcji biznesowych wyrażających podejście przedsiębiorstwa do rynku, (4) relacje orientacji rynkowej oraz koncepcji marketingowej, (5) najważniejsze metody pomiaru orientacji rynkowej, a także (6) przejawy oddziaływania orientacji rynkowej na kształtowanie i rozwój koncepcji

Słowa kluczowe: orientacja rynkowa; logistyka; koncepcja logistyki
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.5
JEL: R1, R10

Jedną  z podstawowych  funkcji  miasta  jest  zapewnienie mieszkańcom obszaru do rekreacji, wypoczynku i zacieśniania więzi społecznych. Obecnie szybki rozwój terenów zurbanizowanych utrudnia aranżowanie przyjaznych przestrzeni publicznych. Sposobem na ich stworzenie mogą stać się narzędzia i rozwiązania wypracowane w ramach logistyki miasta, która jako jeden z celów przyjmuje zaspokajanie potrzeb mieszkańców, podkreślając znaczenie miasta jako organizacji społecznej.

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja roli logistyki w kreowaniu przestrzeni publicznej na obszarze zurbanizowanym.

Słowa kluczowe: logistyka miasta; przestrzeń publiczna; funkcjonowanie miasta