Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rola logistyki miasta w kształtowaniu przestrzeni publicznej na przykładzie Opola

Jedną  z podstawowych  funkcji  miasta  jest  zapewnienie mieszkańcom obszaru do rekreacji, wypoczynku i zacieśniania więzi społecznych. Obecnie szybki rozwój terenów zurbanizowanych utrudnia aranżowanie przyjaznych przestrzeni publicznych. Sposobem na ich stworzenie mogą stać się narzędzia i rozwiązania wypracowane w ramach logistyki miasta, która jako jeden z celów przyjmuje zaspokajanie potrzeb mieszkańców, podkreślając znaczenie miasta jako organizacji społecznej.

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja roli logistyki w kreowaniu przestrzeni publicznej na obszarze zurbanizowanym.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: logistyka miasta; przestrzeń publiczna; funkcjonowanie miasta

Bibliografia

Abt, S. (2001). Logistyka w teorii i praktyce. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Bierwiaczonek, K. (2016). Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Dymnicka, M. (2013). Przestrzeń publiczna a przemiany miasta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Gołembska, E. (red.). (2001). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: PWN.

Krawczyk, S. (2001). Zarządzanie procesami logistycznymi. Warszawa: PWE.

Lorens, P. (2010). Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej. W: P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista.

Majer, A. (2011). Miasto osobiste. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (36), 17–34.

Nawrocki, T. (2017). Znaczenie przestrzeni publicznej dla wytwarzania tożsamości mieszkańców miast na przykładzie badań trzech miast. W: I. Rącka (red.), Przemiany przestrzeni publicznej miasta. Kalisz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Rada Miasta Opola. (2016). Stan przestrzeni publicznej w Opolu — kierunek zmian. Opole: Urząd Miasta Opola.

Rącka, I., Wenerska, B. (2017). Rola śródmiejskiej przestrzeni publicznej w Kaliszu. W: I. Rącka (red.), Przemiany przestrzeni publicznej miasta. Kalisz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Rogowska, M. (2013). Przestrzeń publiczna w rozwoju kreatywnych miast. Biblioteka Regionalisty, (13), 179–188.

Rzeczyński, B. (2007). Logistyka miejska. Propedeutyka, pierwszy polski wykład. Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Saniuk, S., Witkowski, K. (2011). Zadania infrastruktury transportu miejskiego w logistyce miejskiej. Logistyka (2), 495–506.

Szołtysek, J. (2014). Perspektywa logistyki miasta. Logistyka, (4), 7–10.

Szołtysek, J. (2016a). Logistyka miasta. Warszawa: PWE.

Szołtysek, J. (2016b). Przestrzenny kontekst miasta jako społeczne wyzwanie dla logistyków. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, (24), 119–127.

Szołtysek, J., Brdulak, H., Kauf, S. (2016). Miasta dla pieszych, idea czy rzeczywistość. Warszawa: Texter.

Tundys, B. (2008). Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania. Warszawa: Difin.

Tundys, B. (2013). Logistyka miejska. Tteoria i praktyka. Warszawa: Difin.

Załącznik do uchwały nr XXXIV/664/16 Rady Miasta Opola z 24.11.2016 r. Lokalny Program Rewitalizacji.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę