Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Waldemar W. Budner, prof. UEP
ORCID: 0000-0001-8812-2480

Dr hab. Waldemar W. Budner, prof. UEP

Geograf, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest pracownikiem Katedry Logistyki w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej. W badaniach i pracy dydaktycznej koncentruje się na problematyce gospodarki przestrzennej miast, ekonomii przestrzennej, logistyki miejskiej i lokalizacji przedsiębiorstw (szczególnie lokalizacji obiektów logistycznych). Jest autorem ponad 150 publikacji, w tym dziewięciu książek.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.1.2
JEL: L9, O18, R33

Kwestia lokalizacji przedsiębiorstw należy do kluczowych zagadnień z zakresu nauk o przedsiębiorstwie. Wybór lokalizacji jest zatem ważnym elementem zarządzania strategicznego. Z tego względu decyzja o lokalizacji powinna być przygotowywana niezwykle starannie. Zagadnienie lokalizacji obiektów logistycznych jest podejmowane stosunkowo rzadko. Jest to też zagadnienie relatywnie nowe i słabo jeszcze zbadane. Celem artykułu jest przedstawienie procedur planowania i realizacji decyzji o lokalizacji nowej powierzchni magazynowej dla przedsiębiorstwa. Zawarto w nim również rozważania o wyborach różnych typów inwestycji magazynowych, wynikających z aktywności deweloperów i optymalizacji kosztów eksploatacji obiektu. Całość opiera się na aktualnej wiedzy o stanie i tendencjach rozwoju rynku magazynowego w Polsce.

Słowa kluczowe: magazyny; lokalizacja; planowanie; wybór obiektu
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.6.1
JEL: L9, O18, R33

Kwestia lokalizacji przedsiębiorstw jest jednym z kluczowych zagadnień z zakresu nauk o przedsiębiorstwie. Problematyka lokalizacji obiektów logistycznych (w tym magazynów) jest podejmowana stosunkowo rzadko. Jest to też zagadnienie relatywnie nowe, a w związku z tym dość słabo jeszcze zbadane. Celem pracy jest ocena poziomu i zróżnicowania atrakcyjności lokalizacyjnej rynku magazynowego. Badaniu poddano 29 lokalizacji na terenie Polski. Opracowanie jest też próbą zastosowania metody standaryzacji klasycznej przyjętej do oceny wskaźników cząstkowych, które następnie sprowadzono do syntetycznej postaci wskaźnika Perkala. Czynnikami lokalizacyjnymi będącymi podstawą oceny są: dostępność transportowa, warunki prowadzenia działalności, rynek pracy, potencjał gospodarczy obszaru. Nadrzędną kwestią są uwarunkowania geograficzne, wynikające z położenia. Te z kolei mają wpływ na koszty transportu, stanowiące około 50% kosztów funkcjonowania łańcucha dostaw. Efektem przeprowadzonych badań jest ranking atrakcyjności lokalizacyjnej rynku magazynowego.

Słowa kluczowe: rynek magazynowy; lokalizacja; atrakcyjność; metoda oceny; Polska
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.11.1
JEL: L9, O18, R53

Rynek magazynowy w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie od początku XXI w., przynosząc zmiany w krajobrazie, szczególnie wokół dużych aglomeracji. Można zauważyć przede wszystkim zmiany ilościowe, co oznacza wzrost liczby obiektów i powierzchni magazynowej. Zmieniają się same magazyny, w tym ich wyposażenie, funkcje, struktura wewnętrzna. Celem artykułu jest charakterystyka zmian, jakie zaszły na rynku magazynowym w Polsce w latach 2004–2020. Analiza koncentruje się na kierunku, wielkości, tempie i determinantach zachodzących zmian oraz na ich zróżnicowaniu regionalnym

Słowa kluczowe: magazyn; rynek magazynowy; determinanty rozwoju; Polska
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.4
JEL: L9, O18, R53

Dynamiczny rozwój rynku usług logistycznych w Polsce wpłynął na powstanie licznych centrów
logistycznych spełniających złożone funkcje i zadania. Centra logistyczne stały się stosunkowo
nowym, ale ważnym elementem krajobrazu gospodarczego kraju. Lokalizacja i rozwój tych obiektów
są uzależnione od specyficznych warunków. Celem opracowania jest przedstawienie istoty centrów
logistycznych jako specjalnych obiektów gospodarczych oraz ich funkcji i zadań, a także
uwarunkowań lokalizacyjnych i czynników sprzyjających ich powstawaniu. Na tym tle została
przeprowadzona analiza porównawcza trzech wybranych centrów logistycznych położonych w
aglomeracji poznańskiej, ale o odmiennej charakterystyce, w celu weryfikacji przeprowadzonych
wcześniej rozważań teoretycznych. Wyniki i wnioski z dokonanej analizy mają utylitarny charakter.
Wskazują też na istotną rolę, jaką odgrywają centra logistyczne we wzmacnianiu pozycji rynkowej
firm.

Słowa kluczowe: centrum logistyczne; warunki rozwoju; czynniki lokalizacji; rynek