Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2/2020

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 44
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.2.1
JEL: L81 (artykuł w języku angielskim)

W artykule dokonano analizy statystycznej usług magazynowych realizowanych w Polsce w latach 2006–2015. Celem artykułu jest ocena poziomu realizacji tych usług oraz próba określenia przyczyn obecnego stanu. Przeprowadzone analizy dynamiki oraz trendu zmian na rynku magazynowym przyrównano do poziomu PKB w Polsce. Jako metodę badawczą wykorzystano metody statystyczne. Przeprowadzone analizy pozwoliły na uzyskanie informacji o obecnym stanie i efektywności usług magazynowych w Polsce.

Słowa kluczowe: usługi logistyczne; usługi magazynowe; stan i poziom usług magazynowych; wskaźnik efektywności magazynowej
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.2.2
JEL: L21, L91, L98

Celem artykułu jest wskazanie i określenie ról głównych in-
teresariuszy mających wpływ na rozwój multimodalnego

transportu towarowego. Podstawę wnioskowania stanowią
wyniki Projektu ChemMultimodal zrealizowanego w latach

2016–2019 w regionie Europy Środkowej. W Projekcie wyko-
rzystano ilościowe i jakościowe metody badawcze: badanie

ankietowe, pogłębione wywiady indywidualne oraz studia

przypadków. Wyniki badań na przykładzie branży chemicz-
nej doprowadziły do konstatacji o konieczności holistyczne-
go podejścia w dążeniu do wzrostu znaczenia transportu

multimodalnego w przewozach ładunków. Wymaga ono in-
tegracji strategii, celów i działań kluczowych interesariuszy.

Do interesariuszy tych należą: instytucje określające strate-
gie i regulacje w zakresie polityki transportowej oraz planu-
jące i finansujące inwestycje na poziomie Unii Europejskiej,

krajowym i regionalnym, ogniwa łańcuchów dostaw, przed-
siębiorstwa produkcyjne i handlowe oraz uczestnicy rynku

usług TSL, a także klastry i izby przemysłowe.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój; interesariusze; transport multimodalny; polityka transportowa; ślad węglowy
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.2.3
JEL: M11, E22, E23

Celem artykułu jest próba określenia poziomu wdrożenia

i wykorzystania koncepcji 5S jako jednej z metod optymali-
zacji gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie produk-
cyjnym BMI Icopal. Główny nacisk położono na identyfika-
cję procesów w zakresie implementacji i stosowania metody

5S przez pracowników działu magazynowania. Wynika to
przede wszystkim z bardzo dużej dynamizacji otoczenia oraz

zwiększającego się poziomu konkurencyjności, która wymu-
sza na przedsiębiorstwach systematyczne poszukiwanie

optymalizacji na wszystkich poziomach funkcjonowania. Ta-
kie rozwiązania są szczególnie pożądane w obszarze magazy-
nowania. Dlatego też, współczesne przedsiębiorstwa coraz

częściej decydują się na wdrażanie nowoczesnych metod,
które nie tylko powodują usprawnienia w funkcjonowaniu

danego działu, ale przede wszystkim budują przewagę kon-
kurencyjną na rynku poprzez efektywność kosztową.

Słowa kluczowe: relacje; 5S; zarządzanie; magazynowanie; przewaga konkurencyjna; łańcuch dostaw
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.2.4
JEL: O390

Infrastruktura lotniskowa wpływa na właściwe funkcjono-
wanie lotniska. Szczególną rolę odgrywa infrastruktura na

lotniskach wojskowych. Jest to spowodowane innym, szer-
szym zakresem funkcji jakie spełnia. Wiele lotnisk wojsko-
wych pomimo gruntownej przebudowy infrastruktury za-
chowało jej podstawowe rozmieszczenie nie w pełni dostoso-
wane do współczesnych funkcji i zadań logistycznych. W ar-
tykule dokonano analizy wpływu rozmieszczenia wybranych

elementów infrastruktury lotniskowej na bezpieczeństwo
eksploatacji sprzętu lotniskowego. Analizą objęto również

charakterystykę emisji spalin, jaką posiada sprzęt lotnisko-
wy wybranej wojskowej bazy lotniczej. W ramach sformuło-
wanych wniosków podjęto próbę poprawy poziomu emisji

spalin eksploatowanego w wojsku sprzętu lotniskowego.

Słowa kluczowe: infrastruktura; lotnisko; bezpieczeństwo; emisja spalin; ekomobilność
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.2.5
JEL: R4

W dobie rosnącej konkurencyjności i poszukiwania sposo-
bów lepszego wykorzystania posiadanych zasobów właściwe

wykorzystanie czasu pracy kierowców staje się coraz trud-
niejszym wyzwaniem dla przedsiębiorstw transportowych.

Aby było możliwe optymalne wykorzystanie czasu pracy kie-
rowców, należy przeanalizować różne koncepcje i rozwiąza-
nia, poszukując rozwiązań sprawdzonych, adekwatnych do

aktualnych potrzeb i uwarunkowań. Szczególnie trudne sta-
je się to do dla przedsiębiorstw, które wykonują transport

osób w porze nocnej. Dlatego celem prezentowanego artyku-
łu jest identyfikacja podstawowych problemów w zakresie

optymalizacji czasu pracy kierowców zawodowych wykonu-
jących transport osób w porze nocnej w odniesieniu do pra-
wodawstwa Unii Europejskiej oraz Polski.

W opracowaniu zestawiono w ujęciu chronologicznym

podstawowe zmiany prawne dotyczące aktywności zawo-
dowej kierowców, które miały miejsce w obrębie prawo-
dawstwa Unii Europejskiej oraz Polski. Artykuł powstał

na podstawie analizy dokumentów formalnoprawnych

oraz aktów normatywnych obowiązujących w opisywa-
nym obszarze, funkcjonujących w ramach systemu praw-
nego UE i Polski. Materiały zawarte w prezentowanym

materiale są podstawą do dalszych badań i rozważań
w omawianym obszarze.

Słowa kluczowe: czas pracy kierowców; praca w porze nocnej; kierowca; transport; otoczenie prawne
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.2.6
JEL: M210

W dzisiejszych czasach firmy muszą próbować tworzyć ada-
ptacyjne struktury sieciowe chcąc przetrwać na konkuren-
cyjnym rynku. Istnieje wiele badań potwierdzających korzy-
ści z podejścia opartego na współpracy w ramach łańcuchów

dostaw. Jednocześnie większość firm ma trudności w budo-
waniu takich łańcuchów dostaw. Szczególnie dotyczy to firm

małych i średnich. W artykule podjęta została tematyka re-
lacji międzyorganizacyjnych oraz ocena wybranych elemen-
tów współpracy wśród firm z branży motoryzacyjnej. Poka-
zane są wybrane czynniki kształtowania relacji w łańcu-
chach w ocenie przedsiębiorców.

Słowa kluczowe: więzi międzyorganizacyjne; łańcuch dostaw; współpraca
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł