Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Wojciech Zdrenka
ORCID: 0000-0002-6520-8158

Absolwent studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach
2015–2019 pełnił funkcję doktoranta Katedry Logistyki

i Transportu. Autor jest członkiem projektu badawczego fi-
nansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Kreowa-
nie sieci wartości w handlu elektronicznym w ujęciu logistycz-
no-marketingowym”. Problematyka badawcza będąca przed-
miotem zainteresowania autora, to logistyka handlu elektro-
nicznego oraz nowe technologie informatyczne w logistyce.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.5.1
JEL: M10, L81, F14

Opracowania na temat czynników kształtujących wartość dla nabywcy, w ograniczonym stopniu odnoszą się do specyfiki e-handlu. Ponadto większość prac w tym zakresie jako jedynych dostarczycieli wartości dla nabywcy traktuje sprzedawców internetowych. Tym samym pomijana jest rola innych podmiotów kreujących wartość. W związku z tym, celem artykułu jest identyfikacja czynników, które w opinii klientów kształtują wartość zakupów przez Internet, jak również diagnoza świadomości klientów na temat konieczności współpracy szeregu podmiotów w procesie dostarczania oczekiwanej wartości. W artykule zostaną przedstawione wyniki jakościowych badań empirycznych, w których przyjęto punkt widzenia finalnych nabywców, dokonujących oceny działania wielu przedsiębiorstw dążących do wykreowania wartości.

Słowa kluczowe: wartość dla klienta; wartość postrzegana; handel elektroniczny; sprzedawca internetowy; zogniskowany wywiad grupowy; FGI