Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.12.1
JEL: L10, L19, M10, M19
Iwona Pisz ORCID: 0000-0001-6079-3178 , e-mail: ipisz|uni.opole.pl| |ipisz|uni.opole.pl

Wpływ koncepcji logistyki na efektywność zarządzania projektami logistycznymi

Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. W procesie budowania tej przewagi ważną rolę odgrywa koncepcja logistyki. Logistyka jako koncepcja zarządzania przepływami, kształtująca modele biznesu, strategie i programy operacyjne, wykorzystuje szereg instrumentów, w tym projekty logistyczne. W zarządzaniu projektami logistycznymi istotne znaczenie ma efektywność tego zarządzania, związana z przepływami materiałów, towarów i informacji w tzw. cyklu życia projektu.

Celem artykułu jest identyfikacja przejawów oddziaływania koncepcji logistyki na efektywność zarządzania projektami logistycznymi.

Artykuł ma charakter koncepcyjny. W pierwszej części przybliżono istotę i charakterystyki orientacji przepływowej, nawiązując do badań poświęconych logistycznym determinantom zarządzania przedsiębiorstwem. W drugiej części artykułu przedstawiono podstawowe wyznaczniki koncepcji logistyki w kontekście relacji pomiędzy logistyką a systemem zarządzania, koncepcją zarządzania, procesami zarządczymi oraz instrumentami zarządzania. W trzeciej części artykułu zaprezentowano istotę i najważniejsze charakterystyki projektów logistycznych w świetle tzw. projektyzacji, a także nawiązano do przesłanek podejmowania badań poświęconych projektom logistycznym. W czwartej części artykułu przybliżono problematykę efektywności w zarządzaniu projektami logistycznymi, a także nawiązano do oddziaływania koncepcji logistyki na efektywność zarządzania tymi projektami.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: koncepcja logistyki; projekt logistyczny; zarządzanie projektami; efektywność

Bibliografia

Bibliografia/References

Abbasi, A., Jaafari A. (2018). Evolution of Project Management as a Scientific Discipline. Data and Information Management, 2(2), 91–102. https://doi.org/10.2478/dim-2018-0010

Blaik, P. (2009). Nowoczesna koncepcja logistyki jako systemowa determinanta zarządzania przedsiębiorstwem. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), 2–9.

Blaik, P. (2015). Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Blaik, P. (2017). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Blaik, P., Bruska, A., Kauf, S., Matwiejczuk. R. (2013). Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bredin, K., Söderlund, J. (2011). Human Resource Management in Project-Based Organizations: The HR Quadriad Framework. Basingstoke: Palgrave. https://doi.org/10.1007/978-0-230-29751-7

Chaberek, M., Karwacka, G. (2009). Logistyka jako praktyczne urzeczywistnienie prakseologicznych zasad dobrej roboty. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia Xl — Nauki Humanistyczno-Społeczne, (391), 7–17.

Deepen, J. (2007). Logistics Outsourcing Relationships. Measurements, Antecedents, and Effects of Logistics Outsourcing Performance. Heidelberg: Physica-Verlag, A Springer Company. https://doi.org/10.1007/978-3-7908-1938-0

Dehler, M. (2001). Entwicklungsstand der Logistik. Messung — Determinanten — Erfolgswirkungen. Wiesbaden: DU-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-663-08467-9_5

Delfmann, W., Dangelmaier, W., Günthner, W., Klaus, P., Overmeyer, L., Rothengatter, W., Weber, J., Zentes, J., Working group of the Scientific Advisory Board of German Logistics Association (BVL) (2010). Towards a science of logistics: cornerstones of a framework of understanding of logistics as an academic discipline. Logistics Research, 2(2), 57–63. https://doi.org/10.1007/s12159-010-0034-5

Drucker, P. (1976). Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWN.

Godenhjelm, S., Lundin, R. A., Sjöblom, S. (2015). Projectification in the Public Sector — The Case of the European Union. International Journal of Managing Projects in Business, 8(2), 324–348. https://doi.org/10.1108/ijmpb-05-2014-0049

Kasperek, M. (2006). Planowanie i organizacja projektów logistycznych. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

Kisperska-Moroń, D., Krzyżaniak, S. (red.). (2009). Logistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Kuura, A. (2011). Policies for Projectification: Support, Avoid or Let It Be? Retrieved from Discussions on Estonian Economic Policy, 117–136, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1884204 (3.12.2020).

Łapuńka, I., Pisz, I. (2017). Wielowymiarowy i wielopoziomowy kontekst efektywności w zarządzaniu projektami. W: Brandenburg, H., Tobor, G. (red.), Projekty lokalne i regionalne — interesariusze projektu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 213–227.

Matwiejczuk, R. (2014). Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Matwiejczuk, R. (2015). Z badań nad rozwojem koncepcji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (10), 30–39.

Matwiejczuk, R. (2018). About the Research Concerning the Relations Between Logistics and Business Management. A Wide Back to the Past and a Brief Look into the Future. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (10), 2–10.

Meredith, J. R. (2002). Developing project management theory for managerial application. The view of a research journal's editor. Proceedings of PMI Research Conference: Frontiers of Project Management Research and Application, Project Management Institute, Newtown Square, 47–53.

Morris, P. (2010). Research and the future of project management. International Journal of Managing Projects in Business, 3(1), 139–146.https://doi.org/10.1108/17538371011014080

Midler, Ch. (1995). Projectification of the Firm — The Renault Case. Scandinavian Journal of Management, 11(4), 363–375. https://doi.org/10.1016/0956-5221(95)00035-t

Packendorff, J., Lindgren, M. (2014). Projectification and its Consequences: Narrow and Broad Conceptualisations. South African Journal of Economic and Management Sciences, (17), 7–21. https://doi.org/10.4102/sajems.v17i1.807

Pisz, I., Łapuńka, I. (2014). Zarządzanie projektami w logistyce. Warszawa: Difin.

Pfohl, H. (1998). Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Prockl, G. (2007). Logistik-Management im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Erklärung und praktischer Handlung. Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag/GWV Fachverlage. https://doi.org/10.1007/978-3-8350-5552-0

Sink, D., Tuttle, T. (1989). Planning and measurement in your organization of the future. Norcross: Industrial Engineering and Management Press.

Szołtysek, J. (2015). Pryncypium logistyki. Logistyka, (1), 70–72.

Trocki, M. (2013). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Trocki, M. (2019). Podejścia badawcze w zarządzaniu projektami — geneza i ewolucja. Przegląd Organizacji, (3), 3–8. https://doi.org/10.33141/po.2019.03.01

Wirkus, M. (red.). (2013). Zarządzanie projektami i procesami. Teoria i przypadki praktyczne. Warszawa: Difin.

Witkowski, J., Rodawski, B. (2007). Pojęcie i typologia projektów logistycznych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3), 2–6.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę