Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk
Dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk
ORCID: 0000-0001-8638-3273
Dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk Profesor Uniwersytetu Opolskiego. Zatrudniony w Katedrze Logistyki i Marketingu w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Opolskiego. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, specjalizacje badawcze: logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie strategiczne). Doktor nauk ekonomicznych
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.12.1
JEL: L10, L19, M10, M19

Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. W procesie budowania tej przewagi ważną rolę odgrywa koncepcja logistyki. Logistyka jako koncepcja zarządzania przepływami, kształtująca modele biznesu, strategie i programy operacyjne, wykorzystuje szereg instrumentów, w tym projekty logistyczne. W zarządzaniu projektami logistycznymi istotne znaczenie ma efektywność tego zarządzania, związana z przepływami materiałów, towarów i informacji w tzw. cyklu życia projektu.

Celem artykułu jest identyfikacja przejawów oddziaływania koncepcji logistyki na efektywność zarządzania projektami logistycznymi.

Artykuł ma charakter koncepcyjny. W pierwszej części przybliżono istotę i charakterystyki orientacji przepływowej, nawiązując do badań poświęconych logistycznym determinantom zarządzania przedsiębiorstwem. W drugiej części artykułu przedstawiono podstawowe wyznaczniki koncepcji logistyki w kontekście relacji pomiędzy logistyką a systemem zarządzania, koncepcją zarządzania, procesami zarządczymi oraz instrumentami zarządzania. W trzeciej części artykułu zaprezentowano istotę i najważniejsze charakterystyki projektów logistycznych w świetle tzw. projektyzacji, a także nawiązano do przesłanek podejmowania badań poświęconych projektom logistycznym. W czwartej części artykułu przybliżono problematykę efektywności w zarządzaniu projektami logistycznymi, a także nawiązano do oddziaływania koncepcji logistyki na efektywność zarządzania tymi projektami.

Słowa kluczowe: koncepcja logistyki; projekt logistyczny; zarządzanie projektami; efektywność
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.11.2
JEL: L10, L19, M10, M19

Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. W procesie budowania tej przewagi ważną rolę pełni koncepcja logistyki. Ewolucja tej koncepcji wskazuje na coraz częstsze orientowanie się przedsiębiorstw na rozwój łańcuchów dostaw, w których procesy logistyczne mają kluczowe znaczenie.

Jednym z rodzajów łańcuchów dostaw, które zasługują na szczególną uwagę, są krótkie łańcuchy dostaw, odgrywające istotną rolę w sektorze rolno-spożywczym. To właśnie w tym sektorze szybkie dotarcie produktu do ostatecznego klienta dzięki krótkiemu łańcuchowi jest często kwestią najważniejszą. Z jednej strony bowiem zapewnia zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów w odniesieniu do określonych produktów, z drugiej natomiast umożliwia osiąganie wymiernych korzyści przez producentów i dostawców tych produktów.

Celem artykułu jest identyfikacja przesłanek i przejawów oddziaływania koncepcji logistyki na rozwój krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Na początku przybliżono istotę logistyki postrzeganej jako koncepcja zarządzania przepływami towarów i informacji, a także przedstawiono fazy jej rozwoju. Następnie zaprezentowano istotę i znaczenie krótkich łańcuchów dostaw, mając na uwadze najważniejsze charakterystyki sektora rolno-spożywczego. Ostatnia część została poświęcona przesłankom i przejawom oddziaływania koncepcji logistyki na rozwój krótkich łańcuchów dostaw.

Słowa kluczowe: koncepcja logistyki; łańcuch dostaw; krótki łańcuch dostaw; sektor rolno-spożywczy

Dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk

Profesor Uniwersytetu Opolskiego. Zatrudniony w Katedrze Logistyki i Marketingu w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Opolskiego. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, specjalizacje badawcze: logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie strategiczne). Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, specjalizacje badawcze: logistyka, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem). Jego zainteresowania naukowe dotyczą logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i zarządzania strategicznego. Autor i współautor kilku książek (w tym książki pt. Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian, opublikowanej w Polskim Wydawnictwie Ekonomicznym), a także kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych m. in. na łamach „Gospodarki Materiałowej i Logistyki”. Członek Rady Naukowej czasopisma „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. rozwoju i finansów Uniwersytetu Opolskiego. Ekspert Komisji Europejskiej w procesie oceny projektów złożonych do Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation and Networks Executive Agency — INEA), w ramach programu Horizon 2020.