Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
Dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
ORCID: 0000-0001-8638-3273

Kierownik Katedry Logistyki i Zarządzania Strategicznego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. rozwoju i finansów UO. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu; doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomiaJego zainteresowania naukowe obejmują logistykę, zarządzanie strategiczne i zarządzanie łańcuchem dostaw. oraz marketing.

 

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.5.1
JEL: L10, L19, M10, M19

Logistyka pełni ważną rolę w zarządzaniu. Jest ona zarówno istotnym obszarem nauk o zarządzaniu i jakości, jak i instrumentem kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz łańcuchów i sieci dostaw. Artykuł ma charakter przeglądowy. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych problemów badawczych podejmowanych przez Profesora Piotra Blaika, związanych z logistyką jako koncepcją i determinantą zarządzania. W pracach autorstwa Profesora logistyka jest postrzegana przede wszystkim jako koncepcja zarządzania przepływami materiałów, towarów i informacji, a także jako determinanta zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Takie podejście do istoty logistyki nadal jest w Polsce relatywnie rzadko spotykane.

Słowa kluczowe: logistyka; koncepcja logistyki; determinanty logistyczne
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.8.2
JEL: L10, L19, M10, M19

Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia i utrzymywania przewagi konkurencyjnej. W budowaniu tej przewagi istotną rolę odgrywa koncepcja logistyki. Kształtowanie i rozwój koncepcji logistyki pozostają pod wpływem różnych czynników, wśród których ważne miejsce zajmuje orientacja rynkowa. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań oraz najważniejszych kierunków oddziaływania orientacji rynkowej na kształtowanie i rozwój koncepcji logistyki. W artykule przedstawiono w szczególności: (1) istotę i podstawowe wyznaczniki orientacji rynkowej, (2) podstawowe determinanty orientacji rynkowej, (3) orientację rynkową przedsiębiorstwa na tle innych koncepcji biznesowych wyrażających podejście przedsiębiorstwa do rynku, (4) relacje orientacji rynkowej oraz koncepcji marketingowej, (5) najważniejsze metody pomiaru orientacji rynkowej, a także (6) przejawy oddziaływania orientacji rynkowej na kształtowanie i rozwój koncepcji

Słowa kluczowe: orientacja rynkowa; logistyka; koncepcja logistyki
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.12.1
JEL: L10, L19, M10, M19

Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. W procesie budowania tej przewagi ważną rolę odgrywa koncepcja logistyki. Logistyka jako koncepcja zarządzania przepływami, kształtująca modele biznesu, strategie i programy operacyjne, wykorzystuje szereg instrumentów, w tym projekty logistyczne. W zarządzaniu projektami logistycznymi istotne znaczenie ma efektywność tego zarządzania, związana z przepływami materiałów, towarów i informacji w tzw. cyklu życia projektu.

Celem artykułu jest identyfikacja przejawów oddziaływania koncepcji logistyki na efektywność zarządzania projektami logistycznymi.

Artykuł ma charakter koncepcyjny. W pierwszej części przybliżono istotę i charakterystyki orientacji przepływowej, nawiązując do badań poświęconych logistycznym determinantom zarządzania przedsiębiorstwem. W drugiej części artykułu przedstawiono podstawowe wyznaczniki koncepcji logistyki w kontekście relacji pomiędzy logistyką a systemem zarządzania, koncepcją zarządzania, procesami zarządczymi oraz instrumentami zarządzania. W trzeciej części artykułu zaprezentowano istotę i najważniejsze charakterystyki projektów logistycznych w świetle tzw. projektyzacji, a także nawiązano do przesłanek podejmowania badań poświęconych projektom logistycznym. W czwartej części artykułu przybliżono problematykę efektywności w zarządzaniu projektami logistycznymi, a także nawiązano do oddziaływania koncepcji logistyki na efektywność zarządzania tymi projektami.

Słowa kluczowe: koncepcja logistyki; projekt logistyczny; zarządzanie projektami; efektywność
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.11.2
JEL: L10, L19, M10, M19

Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. W procesie budowania tej przewagi ważną rolę pełni koncepcja logistyki. Ewolucja tej koncepcji wskazuje na coraz częstsze orientowanie się przedsiębiorstw na rozwój łańcuchów dostaw, w których procesy logistyczne mają kluczowe znaczenie.

Jednym z rodzajów łańcuchów dostaw, które zasługują na szczególną uwagę, są krótkie łańcuchy dostaw, odgrywające istotną rolę w sektorze rolno-spożywczym. To właśnie w tym sektorze szybkie dotarcie produktu do ostatecznego klienta dzięki krótkiemu łańcuchowi jest często kwestią najważniejszą. Z jednej strony bowiem zapewnia zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów w odniesieniu do określonych produktów, z drugiej natomiast umożliwia osiąganie wymiernych korzyści przez producentów i dostawców tych produktów.

Celem artykułu jest identyfikacja przesłanek i przejawów oddziaływania koncepcji logistyki na rozwój krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Na początku przybliżono istotę logistyki postrzeganej jako koncepcja zarządzania przepływami towarów i informacji, a także przedstawiono fazy jej rozwoju. Następnie zaprezentowano istotę i znaczenie krótkich łańcuchów dostaw, mając na uwadze najważniejsze charakterystyki sektora rolno-spożywczego. Ostatnia część została poświęcona przesłankom i przejawom oddziaływania koncepcji logistyki na rozwój krótkich łańcuchów dostaw.

Słowa kluczowe: koncepcja logistyki; łańcuch dostaw; krótki łańcuch dostaw; sektor rolno-spożywczy