Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Iwona Pisz
ORCID: 0000-0001-6079-3178
Dr inż. Iwona Pisz Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Logistyki i Marketingu w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Opolskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą oraz członek komitetów redakcyjnych i recenzentka w czasopismach zagranicznych. Autorka lub współautorka ponad stu publikacji naukowych,
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.12.1
JEL: L10, L19, M10, M19

Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. W procesie budowania tej przewagi ważną rolę odgrywa koncepcja logistyki. Logistyka jako koncepcja zarządzania przepływami, kształtująca modele biznesu, strategie i programy operacyjne, wykorzystuje szereg instrumentów, w tym projekty logistyczne. W zarządzaniu projektami logistycznymi istotne znaczenie ma efektywność tego zarządzania, związana z przepływami materiałów, towarów i informacji w tzw. cyklu życia projektu.

Celem artykułu jest identyfikacja przejawów oddziaływania koncepcji logistyki na efektywność zarządzania projektami logistycznymi.

Artykuł ma charakter koncepcyjny. W pierwszej części przybliżono istotę i charakterystyki orientacji przepływowej, nawiązując do badań poświęconych logistycznym determinantom zarządzania przedsiębiorstwem. W drugiej części artykułu przedstawiono podstawowe wyznaczniki koncepcji logistyki w kontekście relacji pomiędzy logistyką a systemem zarządzania, koncepcją zarządzania, procesami zarządczymi oraz instrumentami zarządzania. W trzeciej części artykułu zaprezentowano istotę i najważniejsze charakterystyki projektów logistycznych w świetle tzw. projektyzacji, a także nawiązano do przesłanek podejmowania badań poświęconych projektom logistycznym. W czwartej części artykułu przybliżono problematykę efektywności w zarządzaniu projektami logistycznymi, a także nawiązano do oddziaływania koncepcji logistyki na efektywność zarządzania tymi projektami.

Słowa kluczowe: koncepcja logistyki; projekt logistyczny; zarządzanie projektami; efektywność
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.6

Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty systemów wczesnego ostrzegania w zarządzaniu
projektami w kontekście osiągania celów projektów. Potrzeba stosowania narzędzi wczesnego
ostrzegania w zarządzaniu projektami ma uzasadnienie przede wszystkim w fakcie, że z reguły
(pomijając zdarzenia nadzwyczajne) przedsiębiorstwa wykazują objawy sytuacji kryzysowych w
realizacji podejmowanych projektów na długo przedtem zanim dojdzie do niepowodzenia projektu.
Wczesne zidentyfikowanie sygnałów zbliżającego się kryzysu powinno być zatem jednym z
podstawowych zadań w zarządzaniu projektami. W artykule omówiono rolę systemu wczesnego
ostrzegania oraz jego funkcje. Wskazano na zastosowania systemów wczesnego ostrzegania w
praktyce. Przedstawiono przykład systemu wczesnego ostrzegania na przykładzie systemu ELOshield
w obszarze procesów logistycznych.

Słowa kluczowe: projekt; słabe sygnały; system wczesnego ostrzegania; sukces projektu

Dr inż. Iwona Pisz

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Logistyki i Marketingu w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Opolskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą oraz członek komitetów redakcyjnych i recenzentka w czasopismach zagranicznych. Autorka lub współautorka ponad stu publikacji naukowych, w tym skryptów i podręczników akademickich. Uczestnik wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej umożliwiających transfer wiedzy z nauki do przemysłu. Aktywnie współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu.