Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 02/2023

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 46
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.2.1
JEL: M10, L20

Artykuł dotyczy treningu akceptacji i zaangażowania (ACT, Acceptance and Commitment Training), który może znaleźć zastosowanie jako metoda wsparcia emocjonalnego pracowników, szczególnie w obliczu następstw pandemii COVID-19. Omówiono wyniki badań na temat wpływu pandemii COVID-19 na dobrostan pracowników. Następnie zostało opisanych sześć elementów treningu akceptacji i zaangażowania, które pomagają rozwijać elastyczność psychologiczną: defuzja poznawcza, akceptacja, kontakt z chwilą obecną, wartości, zaangażowane działanie, „ja” jako kontekst. Koncepcja ACT została również porównana z pojęciem inteligencji emocjonalnej. Na koniec przedstawiono korzyści ze stosowania treningu akceptacji i zaangażowania w miejscu pracy, potwierdzone badaniami i eksperymentami.

Słowa kluczowe: elastyczność psychologiczna; trening akceptacji i zaangażowania; ACT; COVID-19; inteligencja emocjonalna
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.2.2
JEL: M31, Z32, Z32, Z33

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w bardzo dotkliwy sposób odbiła się na funkcjonowaniu rynku przemysłu spotkań i doprowadziła do jego dużych przeobrażeń. Pod wpływem jej efektów zaszły zmiany wyznaczające nowe kierunki w zarządzaniu tą branżą. W artykule przeprowadzono analizę wpływu pandemii na rynek przemysłu spotkań w aspekcie zmian jakościowych. Badania przeprowadzono, dokonując analizy stron internetowych i dokumentów, tj. raportów, protokołów i wytycznych międzynarodowych stowarzyszeń branżowych, convention bureaus w wybranych miastach i krajach na świecie oraz mediów branżowych. Ponadto przeprowadzono badania ankietowe wśród ekspertów, czyli specjalistów w badanej dziedzinie, osób o teoretycznej i praktycznej znajomości tematu. Branża wskazała m.in. narzędzia marketingowe obecnie kluczowe w zarządzaniu przemysłem spotkań, opierające się w głównej mierze na nowoczesnych technologiach. Wskazano również pożądane działania, niezbędne dla podtrzymania rozwoju przemysłu spotkań, kładąc nacisk na potrzebę dotowania organizacji wydarzeń lub zawieszenie czy obniżenie podatków.

Słowa kluczowe: turystyka biznesowa; przemysł spotkań; strategie biznesowe; biura kongresów; branża hotelarska; modele biznesowe
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.2.3
JEL: J2, J5

Celem artykułu jest prognoza przyszłego popytu na pracę w ujęciu sektorowym i zawodowym, którego wystąpienie będzie najbardziej prawdopodobne, na przykładzie rynku pracy województwa podlaskiego. W badaniu uwzględniono kontekst poziomu rozwoju gospodarczego tego regionu oraz zidentyfikowane trendy globalne. Za przykład do analiz posłużył region klasyfikowany statystycznie jako słabo rozwinięty. Zarówno poziom rozwoju określonej gospodarki, jak i zidentyfikowane trendy globalne silnie determinują popyt na określone kategorie pracowników. Zasadniczo terytoria w procesie rozwoju doświadczają przemian strukturalnych na poziomie podstawowych sektorów gospodarki. Zasoby siły roboczej migrują z sektora rolniczego do sektora przemysłu i usług. Na różnice w poziomie i tempie tych zmian wpływa szereg czynników. Fakt przekształceń strukturalnych w obrębie trzech podstawowych sektorów gospodarki oraz założenie o poddaniu gospodarek oddziaływaniu pewnych zjawisk o zasięgu globalnym przy jednoczesnej obserwacji tego, co dzieje się w gospodarkach terytoriów lepiej rozwiniętych, pozwala przewidywać zmiany czekające rynki pracy gospodarek słabiej rozwiniętych pod względem przyszłego popytu na pracę.

Słowa kluczowe: zawód przyszłości; popyt na pracę; poziom rozwoju gospodarczego; trendy globalne
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.2.4
JEL: M39

Wykorzystanie mechanizmów grywalizacji w usługach mobilności współdzielonej w celach marketingowych – przegląd literatury przedmiotu

The role of information technology in various areas of the economy and life has been growing rapidly in recent years. Mobile applications are used not only to support the use of products and services, but also, increasingly, for communication and customer relationship management. One of the marketing tools that are becoming ever more popular in mobile applications are gamification mechanisms, the purpose of which is to increase consumer involvement, strengthen their brand loyalty or increase the frequency of purchasing products or services. The aim of the article is to identify the current state of knowledge about the intersection of gamification and shared mobility from marketing perspective, and to identify which gamification mechanisms are applied by shared mobility service operators to manage their relationships with consumers. The authors carried out an analysis of the literature on the intersection of shared mobility and gamification. The results indicate that points, badges, quests and feedback are used most often; narration, visualized progression, levels and ratings are less popular, whereas leaderboards and gifts are the least popular. Analysis reveals that gamification mechanisms can be an effective marketing tool in various shared mobility systems, including public transport, but they must be appropriately selected for a specific mobility platform and coherently linked to the reward system.

W ostatnich latach rola technologii informatycznych w różnych obszarach gospodarki oraz życia gwałtownie rośnie. Aplikacje mobilne wykorzystywane są nie tylko do obsługi produktów oraz korzystania z usług, ale także, w coraz większym stopniu, do komunikacji oraz zarządzania relacjami z klientem. Jednym z narzędzi marketingowych wykorzystywanych coraz częściej w aplikacjach mobilnych są mechanizmy grywalizacji, których celem jest zwiększenie zaangażowania konsumentów, wzmocnienie ich przywiązania do marki lub zwiększenie częstotliwości zakupu produktów lub usług. Celem artykułu jest rozpoznanie obecnego stanu wiedzy na temat grywalizacji w usługach mobilności współdzielonej oraz identyfikacja mechanizmów grywalizacji, które wykorzystywane są przez operatorów usług mobilności współdzielonej do zarządzania relacjami z konsumentami. Autorzy przeprowadzili analizę literatury przedmiotu, dotyczącą skrzyżowania mobilności współdzielonej i grywalizacji. Wyniki wskazują, że najczęściej wykorzystywane są punkty, odznaki, questy oraz feedback, mniej popularne są narracja, zwizualizowana progresja, poziomy oraz ratingi, a rzadko stosowane są tabele wyników i prezenty. Analiza wskazuje, że mechanizmy grywalizacji mogą być skutecznym narzędziem marketingowym w różnych systemach mobilności współdzielonej, włącznie z transportem publicznym. Muszą być jednak odpowiednio dobrane do konkretnej platformy mobilności oraz spójnie powiązane z systemem nagradzania.

 

Słowa kluczowe: gamification; shared mobility; CRM; mobile applications; bike sharing (grywalizacja; mobilność współdzielona; CRM; aplikacje mobilne; bike sharing)
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł