Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 10/2022

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.10.1
JEL: M31

Rozwiązania brandowe budujące pozycję na rynku książek elektronicznych

Competition in the market is constantly intensifying. Thus, companies are looking for new ways to attract consumers and increase their competitive advantage. Brands are becoming “a crucial tool and the value they create for the consumer. It fosters consumer favor and confidence and encourages them to choose brands instead of competitors' offers. Brand solutions could be essential for the customer incentives while forming sales market share and brand value. Thus, this article aims to determine possible brand solutions creating a position in the electronic books market. The literature review method was applied to discuss the brand value and image formation tendencies in the electronic books market. It confirmed that the brand image is formed by emphasizing the distinctive aspects of the brand identity in marketing communication (positioning). On their basis, specific associations are included in the minds of consumers, which become the image of the brand. Accordingly, a theoretical research model was constructed. With the help of a quantitative research survey method, the data of 307 respondents were analyzed. Research data were analyzed using the SPSS program. The questionnaire data was validated using Crombach Alpha (0.829). The research results showed the need for correct consumer leading by creating the positioning strategy with orientation to differentiation in the marketing communication. The authors suggest how analyses of consumers' attitudes in the electronic books market could lead to brand image formation. Some more profound scientific value could be completed in the future while applying surveys to a broader range of organizations and their brands.

 

Konkurencja na rynku stale się nasila, dlatego firmy poszukują nowych sposobów na przyciągnięcie konsumentów i zwiększenie swojej przewagi konkurencyjnej. Marki stają się kluczowym narzędziem i źródłem wartości, jaką tworzą dla konsumenta. Wzmacniają przychylność i zaufanie konsumentów oraz zachęcają ich do wybierania konkretnych marek zamiast oferty konkurencji. Rozwiązania brandowe mogą być kluczowe dla motywacji klientów przy budowaniu udziału w rynku i wartości marki. Celem artykułu jest zatem określenie możliwych rozwiązań marki budujących pozycję na rynku książek elektronicznych. Do omówienia wartości marki i tendencji wizerunkowych na rynku książki elektronicznej zastosowano metodę przeglądu literatury. Potwierdziła ona, że wizerunek marki jest kształtowany przez podkreślanie w komunikacji marketingowej (pozycjonowanie) wyróżniających się aspektów tożsamości marki. Na ich podstawie w świadomości konsumentów powstają określone skojarzenia, które kształtują wizerunek marki. W związku z tym skonstruowano teoretyczny model badawczy. Za pomocą ilościowej metody ankietowej przeanalizowano dane 307 respondentów. Użyto do tego programu SPSS. Dane z kwestionariusza zostały zweryfikowane za pomocą współczynnika alfa Crombacha (0,829). Wyniki badań wykazały potrzebę prawidłowego prowadzenia konsumenta przez stworzenie strategii pozycjonowania zorientowanej na zróżnicowanie w komunikacji marketingowej. Autorzy sugerują, w jaki sposób analizy postaw konsumentów na rynku książek elektronicznych mogą prowadzić do kształtowania wizerunku marki. Głębszą wartość naukową można osiągnąć w przyszłości, stosując ankiety do zbadania szerszego zakresu organizacji i ich marek.

Słowa kluczowe: brand; image; positioning; electronic market; books branding (marka; wizerunek; pozycjonowanie; rynek elektroniczny; branding książek)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.10.2
JEL: I10, I11, H41, M10

Ocena jakości usług medycznych — zastosowanie metody SERVQUAL

Evaluation of service quality is an important aspect of increasing the quality of services — both public and private. Our study focuses on healthcare services that are of significant importance in the quality's context of residents' life. The research aim of the study was an evaluation of healthcare service quality in the selected public hospital by assessment of service quality dimensions-tangibility, reliability, responsiveness, assurance, empathy. As the research method was selected, the SERVQUAL questionnaire, which was adjusted to the specificity of the researched unit and there were attributes of dimensions identified in the healthcare service. The quantitative research was conducted among 120 public hospital patients of therapeutic department — clients of the healthcare service. The importance of the dimensions of the healthcare service was evaluated and the gap between perceived and expected service quality was identified. The evaluation of the quality of the healthcare service in the analyzed public hospital proved that it is characterized by a relatively high level of assurance and empathy. At the same time, the biggest gap between perceived and expected healthcare service quality was identified in tangibility and responsiveness dimensions.

Ewaluacja jest ważnym etapem w procesie podnoszenia jakości usług — zarówno publicznych, jak i prywatnych. W publikacji przedstawiono wyniki badania dotyczącego oceny jakości usług opieki zdrowotnej, które mają istotne znaczenie w kontekście jakości życia mieszkańców. Celem badawczym była ocena jakości usług opieki zdrowotnej w wybranym szpitalu publicznym poprzez ewaluację wymiarów jakości usług — materialności, rzetelności, reagowania pewności, empatii. Jako metodę badawczą wybrano kwestionariusz SERVQUAL, który został dostosowany do specyfiki usług medycznych poprzez identyfikację atrybutów wymiarów jakości w służbie zdrowia. Badanie ilościowe zostało przeprowadzone wśród 120 pacjentów oddziału terapeutycznego szpitala publicznego — klientów służby zdrowia. Oceniono znaczenie wymiarów usług opieki zdrowotnej i zidentyfikowano lukę pomiędzy postrzeganą a oczekiwaną jakością usług. Ocena jakości opieki zdrowotnej w analizowanym szpitalu publicznym wykazała, że charakteryzuje się ona stosunkowo wysokim poziomem pewności i empatii. Jednocześnie największa luka między postrzeganą a oczekiwaną jakością usług opieki zdrowotnej została zidentyfikowana w wymiarach materialności i reagowania.

Słowa kluczowe: healthcare; service quality; evaluation of service quality; SERVQUAL; public hospitals (opieka medyczna; jakość usług; ocena jakości usług; SERVQUAL; szpitale publiczne)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.10.3
JEL: D14, G11, G41

Profile inwestorów indywidualnych na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

In the wake of the SARS-CoV-2 pandemic crisis and related economic changes, an increased influx of new individual investors into the Polish stock market has been observed. This raises the need for in-depth research into the behavioral characteristics of this "new generation" to better understand the needs of novice market participants. This article is based on the author's primary research conducted on a relatively large sample of Polish investors (N = 1,067) in April 2021. The paper aims to outline demographic and behavioral profiles, as well as to determine the needs of investors in terms of access to selected methods of market analysis. The results indicate a growing interest in foreign investments, as well as a strong influence of intuition, global events, and stock market liquidity on investment decisions. The results can provide useful signposts for brokerage houses and investment firms to better tailor their offerings to this new audience.

W następstwie kryzysu pandemicznego SARS-CoV-2 oraz powiązanych z nim zmian gospodarczych odnotowano wzmożony napływ nowych inwestorów indywidualnych na polską giełdę. Rodzi to potrzebę przeprowadzenia pogłębionych badań charakterystyk zachowań tej „nowej generacji”, by lepiej zrozumieć potrzeby początkujących uczestników rynku. Artykuł powstał na podstawie autorskiego badania pierwotne przeprowadzonego na relatywnie dużej próbie polskich inwestorów (N = 1067) w kwietniu 2021 roku w celu poznania profilów demograficznych oraz behawioralnych, a przy tym określenia potrzeb inwestorów w zakresie dostępu do wybranych metod analizy rynkowej. Uzyskane wyniki wskazują na rosnące zainteresowanie inwestycjami zagranicznymi, a także duży wpływ intuicji, wydarzeń o skali globalnej i płynności notowań na podejmowane decyzje inwestycyjne. Wyniki mogą stanowić użyteczny drogowskaz dla domów maklerskich i firm inwestycyjnych w celu lepszego dopasowania oferty do nowej grupy odbiorców.

Słowa kluczowe: investors; traders; financial markets; stock exchange; WSE (inwestorzy; traderzy; rynki finansowe; giełda; GPW)
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł