Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy
ORCID: 0000-0003-1767-4709
Dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w
Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego, asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu
indywidualnego prawa pracy, prawa pracowniczego twórczej wynalazczości
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.5
JEL: K31

Na straży wolności i praw człowieka stoi państwo, które zapewnia także bezpieczeństwo obywateli w każdej sferze ich życia i każdych warunkach. Działania państwa zawsze odnoszą się do człowieka jako jednostki i jako członka społeczeństwa i powinny być ukierunkowane na zapewnienie i ochronę zarówno interesów jednostkowych, jak i interesu zbiorowego. W ramach działań podejmowanych na rzecz dobra wspólnego należy wskazać te, które są związane z ochroną życia i zdrowia człowieka. To na władzy publicznej ciąży prawny obowiązek podjęcia działań eliminujących bądź przynajmniej minimalizujących wszelkie zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka, które obejmują także zwalczanie chorób epidemicznych. W tym aspekcie istnieje właśnie możliwość przymusowego skierowania określonej osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii. Ustawodawca tworzy jednak krąg osób wyłączonych z tej możliwości, z powodu wystąpienia określonych przyczyn. Celem artykułu jest omówienie tych okoliczności.

Słowa kluczowe: skierowanie do pracy; zwalczanie epidemii

Dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w
Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego, asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu
indywidualnego prawa pracy, prawa pracowniczego twórczej wynalazczości oraz stosunków
pracy w sferze publicznej. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych.