Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski
ORCID: 0000-0003-1753-7819
Prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski, prawnik, socjolog, LL.M Uniwersytetu Pennsylvanii (Wydział Prawa) w Filadelfi. Emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie zatrudniony w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor publikacji — między innymi Komentarza do Kodeksu pracy, C.H. Beck, 2019, wydanie szóste; Labour Law: Council of Europe, Wolters Kluwer, 2019, wydanie trzecie —
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.4.6
JEL: K31

Autor przedstawia zasady sumowania okresów ubezpieczenia, zamieszkania lub zatrudnienia oraz proporcjonalnego ustalania ukończonych okresów ubezpieczenia w państwach członkowskich UE. Mają one bezwzględnie obowiązujące zastosowanie we wszystkich sytuacjach związanych z uprawnieniami do świadczeń z zabezpieczenia społecznego przez osoby przemieszczające się w ramach Unii Europejskiej. Stosowanie tych zasad zostało przedstawione na przykładzie nabycia uprawnienia do emerytury. W najnowszej sprawie C-866/19 SC przeciwko ZUS I Oddział w Warszawie TSUE orzekł, że zastosowanie powyższej zasady nie może być ograniczone do przypadku analizowanego w innym „polskim” wyroku wydanym we wcześniejszej, podobnej sprawie C-440/09. Potencjalna kolizja wykładni stosowanej przez sądy ubezpieczeń społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej została zażegnana przez wyrok TSUE z 21 października 2021 r. w sprawie C-866/19.

Słowa kluczowe: obliczanie wysokości świadczeń emerytalnych; odesłanie prejudycjalne; prawo do emerytury; zabezpieczenie pracowników migrujących; uwzględnienie okresu składkowego ukończonego w innym państwie członkowskim
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.3.3
JEL: K31

W sprawie C-610/18 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sformułował autonomiczną definicję pracownika w prawie zabezpieczenia społecznego. Orzekł, że pracodawcą zatrudniającym pracowników, będących kierowcami transportu międzynarodowego, zobowiązanym do odprowadzenia składek na poczet świadczeń ubezpieczeniowych do krajowej instytucji zabezpieczenia społecznego jest — w świetle przepisów rozporządzeń 1408/2004 i 833/2004 — podmiot lub osoba fizyczna rzeczywiście, a nie fikcyjnie, zatrudniająca pracowników faktycznie pozostających do jej dyspozycji na czas nieokreślony oraz jej podporządkowanych. Taki pracodawca ponosi w rzeczywistości stosowne koszty wynagrodzenia zatrudnionych. Przysługują mu pełne uprawnienia do kontrolowania i podejmowana decyzji o rozwiązaniu z pracownikami stosunków pracy. Natomiast fakt zawarcia umowy o pracę przez podmiot albo osobą niespełniającą powyższych kryteriów po stronie zatrudniającego nie wywiera następstw prawnych, nie powoduje bowiem nawiązania stosunku pracy.

Słowa kluczowe: autonomiczna koncepcja pracodawcy; kierowcy transportu międzynarodowego; zabezpieczenie społeczne; prawo Unii Europejskiej
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.2
JEL: H61, H62, H63

W prawie Unii Europejskiej nie są dopuszczalne przepisy krajowe, z których wynikałoby, że sędziowie krajowi mogą być narażeni na postępowania dyscyplinarne z powodu wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z odesłaniem prejudycjalnym. Sama bowiem wizja wszczęcia w danym wypadku postępowania dyscyplinarnego z powodu takiego wystąpienia lub zdecydowania się na późniejsze podtrzymanie go może negatywnie wpłynąć na faktyczne wykonywanie przez sędziów krajowych uprawnienia i funkcji, o których mowa powyżej. Jednakże 26 marca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Sąd Okręgowy w Łodzi i przez Sąd Okręgowy w Warszawie są niedopuszczalne. Autor wyjaśnia powody uzasadniające powyższe rozstrzygnięcie.

Słowa kluczowe: zasada niezawisłości sędziowskiej; skuteczna ochrona prawna; krajowy system środków dyscyplinarnych obowiązujący w stosunku do sędziów

Prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski, prawnik, socjolog, LL.M Uniwersytetu Pennsylvanii (Wydział Prawa) w Filadelfi. Emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie zatrudniony w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor publikacji — między innymi Komentarza do Kodeksu pracy, C.H. Beck, 2019, wydanie szóste; Labour Law: Council of Europe, Wolters Kluwer, 2019, wydanie trzecie — z dziedziny polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Profesor imienia Jean Monnet europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.