Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski
ORCID: 0000-0003-1753-7819
Prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski, prawnik, socjolog, LL.M Uniwersytetu Pennsylvanii (Wydział Prawa) w Filadelfi. Emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie zatrudniony w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor publikacji — między innymi Komentarza do Kodeksu pracy, C.H. Beck, 2019, wydanie szóste; Labour Law: Council of Europe, Wolters Kluwer, 2019, wydanie trzecie —
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.2
JEL: H61, H62, H63

W prawie Unii Europejskiej nie są dopuszczalne przepisy krajowe, z których wynikałoby, że sędziowie krajowi mogą być narażeni na postępowania dyscyplinarne z powodu wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z odesłaniem prejudycjalnym. Sama bowiem wizja wszczęcia w danym wypadku postępowania dyscyplinarnego z powodu takiego wystąpienia lub zdecydowania się na późniejsze podtrzymanie go może negatywnie wpłynąć na faktyczne wykonywanie przez sędziów krajowych uprawnienia i funkcji, o których mowa powyżej. Jednakże 26 marca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Sąd Okręgowy w Łodzi i przez Sąd Okręgowy w Warszawie są niedopuszczalne. Autor wyjaśnia powody uzasadniające powyższe rozstrzygnięcie.

Słowa kluczowe: zasada niezawisłości sędziowskiej; skuteczna ochrona prawna; krajowy system środków dyscyplinarnych obowiązujący w stosunku do sędziów

Prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski, prawnik, socjolog, LL.M Uniwersytetu Pennsylvanii (Wydział Prawa) w Filadelfi. Emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie zatrudniony w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor publikacji — między innymi Komentarza do Kodeksu pracy, C.H. Beck, 2019, wydanie szóste; Labour Law: Council of Europe, Wolters Kluwer, 2019, wydanie trzecie — z dziedziny polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Profesor imienia Jean Monnet europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.