Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Interpretacyjne czy prawotwórcze działanie sądu dokonującego kwalifikacji prawnej umowy odnoszącej się do świadczenia usług - analiza orzeczeń sądów cywilnych i sądów ubezpieczeń społecznych

Celem artykułu jest przedstawienie rozbieżności między metodologią ocen umów o dzieło i umów o świadczenie usług dokonywanych przez sądy cywilne i sądy ubezpieczeń społecznych. Sądy cywilne w pierwszej kolejności ustalają treść oświadczeń woli stron umowy (konsens), następnie dokonują wykładni złożonych oświadczeń woli, aby w ostatnim etapie ustalić kwalifikację prawną umowy. Wola stron odtworzona według wskazanej kolejności ma decydujące znaczenie dla ustalenia kwalifikacji prawnej umowy, dlatego działania sądu cywilnego mają charakter interpretacyjny. Działania sądu ubezpieczeń społecznych ustalające obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonania oznaczonej umowy wykazują raczej charakter prawotwórczy. Sądy oceniają istniejący stosunek prawny między stronami badając fazę wykonawczą umowy. Kwalifikacja stosunków prawnych ubezpieczenia społecznego jest dokonywana via faci. Ustalając normatywny sens tych zachowań na potrzeby ubezpieczeń społecznych sądy dokonują kwalifikacji prawnej łączącej strony umowy cywilnoprawnej. Dla sądu ubezpieczeń społecznych obok oświadczeń woli stron umowy istnieją inne rodzaje zachowań prawnie doniosłych, które wpływają czy nawet decydują o kwalifikacji danego stosunku prawnego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: umowa cywilnoprawna; ubezpieczenia społeczne; orzecznictwo sądów cywilnych i ubezpieczeń społecznych; umowy nazwane

Bibliografia

Bibliografia/References

Bławat, M. (2019). Konwersja nieważnych czynności prawnych. Warszawa: Legalis.

Brzozowski, A. (2013). Konsumencka umowa o dzieło (w świetle art. 6271 Kodeksu cywilnego). Warszawa.

Gersdorf, M. (1993). Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia. Warszawa.

Gersdorf, M. (2012). Umowa o dzieło — czy niechciane dziecko prawa zatrudnienia? Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1).

Gwiazdomorski, J. (1974). Próba korektury pojęcia czynności prawnej. ZNUJ PWiOWI, (1).

Gutowski, M. (2017a). Bezskuteczność czynności prawnej. Warszawa.

Gutowski, M. (2017b). Nieważność czynności prawnej. Warszawa.

Jędrasik-Jankowska, I. (2016). Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa.

Jędrzejewska, A. (1992). Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym. Warszawa.

Kubot, Z. (2017). Autonomia i zależność kwalifikacji kontraktów menadżerskich według prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11).

Lackoroński, B. (2015). Zlecenie a umowa o dzieło w systemie ubezpieczeń społecznych - perspektywa cywilnoprawna W: M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska i J. Wantoch-Rekowski (red.), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Liszcz, T. (1977). Nieważność czynności prawnych w umownych stosunkach pracy. Warszawa.

Łętowska, E. (2006). W: E. Łętowska (red.), Zobowiązania — część ogólna. System prawa prywatnego. Tom 5. Warszawa.

Machnikowski, P. (2005). Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna. Legalis.

Radwański, Z. (1962). Recenzja. Państwo i Prawo, (7).

Radwański, Z. (1977). Teoria umów. Warszawa.

Radwański, Z. (1992). Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom. Wrocław.

Radwański, Z. (2008). W. Z. Radwański (red.), Prawo cywilne — część ogólna. System prawa prywatnego. Tom 2. Warszawa.

Radwański, Z. i Panowicz-Lipska. J. (2004). Zobowiązania — część szczegółowa. Warszawa.

Rajski, J. (1997). Właściwość (natura) umowy o dzieło a wygaśnięcie wynikającego z niej stosunku zobowiązaniowego. Przegląd Prawa Handlowego, (6).

Siedlecki, W. (1958). Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 4.02.1957 r., 3CR 787/55. Państwo i Prawo, (1).

Szabłowska-Juckiewicz, M., Wałachowska, M. i Wantoch-Rekowski, J. (2015). Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Warszawa.

Ślebzak, K. (2017). Kontrola przez ZUS ważności umów o pracę stanowiących tytuł do ubezpieczenia społecznego — wybrane zagadnienia. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).

Tomanek, A. (2018). Czy dopuszczalna jest autonomiczna kwalifikacja umów o świadczenie usług w prawie ubezpieczeń społecznych? W: A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory i B. Sołtys (red.), Ius Est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi. Wrocław.

Trzaskowski, R. (2005). Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Kraków.

Wilejczyk, M. (2014). Zagadnienia etyczne części ogólnej prawa cywilnego. Warszawa.

Wolak, G. (2018). Umowa mająca za przedmiot sprzątanie — umowa o dzieło czy umowa o świadczenie usług? Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5).

Wronkowska, S. i Ziembiński, Z. (2001). Zarys teorii prawa. Poznań.

Zieliński, T. (1967). Nieważność czynności sprzecznych z ustawą w prawie cywilnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (2).

Zoll, F. (2000). Kilka uwag na temat tzw. redukcji utrzymującej skuteczność. Transformacje Prawa Prywatnego, (1–2).

Żabiński, Z. (1972). Systematyka umownych stosunków prawnych pod względem treści. Studia Cywilistyczne, XIX.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 9/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę