Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Iwona Sierocka
ORCID: 0000 0003 1659 1717

Profesor Wydziału Prawa UwB, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się wokół zagadnień związanych ze zbiorowym prawem pracy, systemem ubezpieczeń społecznych oraz trzecim filarem zabezpieczenia emerytalnego.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2024.2.2
JEL: K31, K29

Śmierć przedsiębiorcy powoduje bardzo daleko idące następstwa dla istnienia stosunku pracy, włączając jego wygaśnięcie, o ile przedsiębiorstwo zmarłego przedsiębiorcy nie zostanie przejęte przez jego spadkobierców lub inne podmioty. W celu ułatwienia prowadzenia przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy w 2018 r. ustawodawca wprowadził do polskiego porządku prawnego nową instytucję – zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. W konsekwencji istotnym zmianom uległ również art. 631 Kodeksu pracy. Niniejszy artykuł przestawia pogłębioną analizę nowej regulacji i jej wpływu na kontynuowanie stosunków pracy po śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Tekst zawiera również próbę oceny nowej regulacji.

Słowa kluczowe: śmierć przedsiębiorcy; zarząd sukcesyjny; wygaśnięcie stosunku pracy; przedsiębiorstwo; spadkobiercy
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.7.7
JEL: K31, H550

Artykuł dotyczy przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów. Autorka analizuje okoliczności umożliwiające przedłużenie przez Krajową Radę Sądownictwa lub Prokuratora Generalnego okresu aktywności zawodowej. Omawia przepisy dotyczące stanu spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przeciwieństwie do sędziów sądów powszechnych oraz prokuratorów z chwilą ukończenia 65 lat sędziowie Sądu Najwyższego przechodzą w stan spoczynku bez możliwości ubiegania się o przedłużenie okresu służby. Autorka odnosi się do dyrektywy Rady 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. W jej ocenie polskie przepisy pozostają w sprzeczności z przepisami Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: przejście w stan spoczynku ze względu na wiek; sędzia; prokurator; dyskryminacja
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.3.2
JEL: J32

Zawieszenie lub ograniczenie składek do PPE

Employee pension plans (PPE), covered under the third pillar of social security, are a voluntary form of group retirement savings. The subject of this paper are issues of institutions meant to encourage employers to establish employee pension plans. The analysis focuses on the opportunity for unilateral suspension of the payment of basic contributions, reduction of their amount and for the non-financing of obligatory contributions during a period of economic shutdown or reduced work time. With respect to the former, the paper addresses, in particular, the consequences of one-off suspension of basic contributions for a period longer than 90 days, or their reduction to an amount lower than 3.5% of salary of the PPE participant.

Pracownicze programy emerytalne (PPE), objęte trzecim filarem zabezpieczenia społecznego, stanowią dobrowolną formę grupowego oszczędzania na emeryturę. Przedmiotem rozważań autorki są kwestie dotyczące instytucji, które mają zachęcić pracodawców do tworzenia PPE. Analizie poddano możliwość jednostronnego zawieszenia odprowadzania składek podstawowych, obniżenia ich wysokości oraz niefinansowania składek o charakterze obligatoryjnym w okresie przestoju ekonomicznego lub skróconego czasu pracy. W odniesieniu do tych pierwszych w artykule zwrócono w szczególności uwagę na konsekwencje związane z zawieszeniem składek podstawowych jednorazowo na okres dłuższy niż 90 dni lub ich obniżeniem do kwoty niższej niż 3,5% wynagrodzenia uczestnika PPE.

Słowa kluczowe: employee pension plan; employee capital plan; basic contributions (pracowniczy program emerytalny; pracowniczy plan kapitałowy; składki podstawowe)