Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.3.2
JEL: J32
Iwona Sierocka ORCID: 0000 0003 1659 1717 , e-mail: i.sierocka|uwb.edu.pl| |i.sierocka|uwb.edu.pl

Suspension or limitation of contributions for the employee pension plans (PPE) in Poland

Zawieszenie lub ograniczenie składek do PPE

Employee pension plans (PPE), covered under the third pillar of social security, are a voluntary form of group retirement savings. The subject of this paper are issues of institutions meant to encourage employers to establish employee pension plans. The analysis focuses on the opportunity for unilateral suspension of the payment of basic contributions, reduction of their amount and for the non-financing of obligatory contributions during a period of economic shutdown or reduced work time. With respect to the former, the paper addresses, in particular, the consequences of one-off suspension of basic contributions for a period longer than 90 days, or their reduction to an amount lower than 3.5% of salary of the PPE participant.

Pracownicze programy emerytalne (PPE), objęte trzecim filarem zabezpieczenia społecznego, stanowią dobrowolną formę grupowego oszczędzania na emeryturę. Przedmiotem rozważań autorki są kwestie dotyczące instytucji, które mają zachęcić pracodawców do tworzenia PPE. Analizie poddano możliwość jednostronnego zawieszenia odprowadzania składek podstawowych, obniżenia ich wysokości oraz niefinansowania składek o charakterze obligatoryjnym w okresie przestoju ekonomicznego lub skróconego czasu pracy. W odniesieniu do tych pierwszych w artykule zwrócono w szczególności uwagę na konsekwencje związane z zawieszeniem składek podstawowych jednorazowo na okres dłuższy niż 90 dni lub ich obniżeniem do kwoty niższej niż 3,5% wynagrodzenia uczestnika PPE.

Słowa kluczowe: employee pension plan; employee capital plan; basic contributions (pracowniczy program emerytalny; pracowniczy plan kapitałowy; składki podstawowe)

Bibliografia

References/Bibliografia

Kijowski, A. (1978). Pracowniczy obowiązek gotowości do świadczenia pracy. Poznań.

KNF (2019). Pracownicze programy emerytalne. Warszawa. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_PPE_w_2018_66737pdf

Kopeć, A., & Wojewódka, M. (2005). Pracownicze programy emerytalne. Komentarz. Warszawa.

Kopeć, A., Maciejko, W. & Wojewódka, M. (2008). Świadczenia emerytalne. Komentarz. Legalis.

Pisarczyk, Ł. (2013). Przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy — powrót do znanych instrumentów antykryzysowych. Monitor Prawa Pracy, (12).

Sierocka, I. (2010). Pracownicze programy emerytalne. Białystok.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę