Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Marek Pogonowski
ORCID: 0000-0002-2965-9576
Dr hab. Marek Pogonowski, prof. PK, doktor habilitowany nauk społecznych, doktor nauk prawnych, profesor Politechniki Koszalińskiej, Wydział Humanistyczny. Praktyk w zakresie postępowania administracyjnego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Autor publikacji naukowych w dziedzinie prawa ubezpieczeń społecznych i bezpieczeństwa socjalnego. Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.10.5
JEL: K31

Jednym z mechanizmów ułatwiających płatnikowi składek na ubezpieczenia społeczne wywiązanie się ze zobowiązań wobec systemu ubezpieczeń społecznych jest ich umorzenie. Rozwiązania prawne przyjęte w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w inny niż dotychczas sposób określają skutki umorzenia niektórych należności składkowych. Autor prezentując reguły umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne określone przepisami ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, innych aktów prawnych, zwanych „ustawami abolicyjnymi”, wskazuje na konsekwencje różnic pomiędzy nimi a przepisami covidowymi. Formułuje także wnioski de lege ferenda, które mogą mieć znaczenie w przyszłości nie tylko ze względu na obecną pandemię, ale także na inne zjawiska rzutujące na bezpieczeństwo gospodarcze, zdrowotne i socjalne społeczeństwa.

Słowa kluczowe: umorzenie składek; COVID-19; bezpieczeństwo socjalne; konstrukcje prawne systemu ubezpieczeń społecznych; polityka społeczna

Dr hab. Marek Pogonowski, prof. PK, doktor habilitowany nauk społecznych, doktor nauk prawnych, profesor Politechniki Koszalińskiej, Wydział Humanistyczny. Praktyk w zakresie postępowania administracyjnego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Autor publikacji naukowych w dziedzinie prawa ubezpieczeń społecznych i bezpieczeństwa socjalnego. Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.