Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.6.4
JEL: J81, J83, J41

Obowiązek informowania pracowników o warunkach zatrudnienia w świetle nowej unijnej dyrektywy 2019/1152

Artykuł dotyczy obowiązku informowania pracownika o warunkach zatrudnienia wynikającego z nowej dyrektywy unijnej w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE. Autorka wskazuje na cel wydania nowej dyrektywy, ale przede wszystkim koncentruje uwagę na zmianach, jakie zostały w niej wprowadzone w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w omawianym zakresie w obowiązującej jeszcze dyrektywie 91/53/EWG, biorąc pod uwagę zakres podmiotowy, przedmiotowy oraz sposób realizacji tytułowego obowiązku. W artykule podjęto również próbę wstępnej, ogólnej oceny przepisów prawa polskiego z tej perspektywy.

Słowa kluczowe: obowiązek informacyjny; warunki pracy; stosunek pracy

Bibliografia

Bibliografia/References

Barański, M. (2018). Reżim prawny umowy o praktykę absolwencką. Kwartalnik Prawa Prywatnego, XXVII.

Drozd, A. (2009). Obowiązek informowania pracownika o warunkach zatrudnienia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, CCCVII (3082).

Florek, L. (2007). Europejskie prawo pracy. Warszawa.

Gersdorf, M. (2013). Prawo zatrudnienia. Warszawa.

Książek, D. (2018). W: K. W. Baran (red.). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Lewandowski, H. (2003). Wpływ prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) na polskie prawo pracy. W: H. Lewandowski i D. Makowski (red.), Wpływ prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) na prawo wewnętrzne. Przykład Francji i Polski. Warszawa.

Maniewska, E. (2013). Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika w umownym stosunku pracy. Warszawa.

Mitrus, L. (2011). Podporządkowanie pracownicze jako zmieniająca się cecha stosunku pracy. W: L. Florek i Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa.

Mitrus, L. (2001/2002). Wspólnotowa Dyrektywa 91/533 dotycząca obowiązku informowania pracowników o warunkach zatrudnienia a prawo polskie. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej.

Musiała, A. (2018). Reperkusje pojęcia „worker” w polskim prawie pracy. Monitor Prawa Pracy, (5).

Muszalski, W. (2007). W: W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa

Nałęcz, M. (2007). W: W. Muszalski (red.). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Nowak, M. (2020). W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom X. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy europejskie. Warszawa.

Rączka, K. (2011). O praktykach zawodowych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11).

Skąpski, M. (2015). Zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o praktykę absolwencką oraz staż absolwencki. W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze. Warszawa.

Staszewska, E. (2018). Świadczenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy. W: K. W. Baran i M. Włodarczyk (red.), System prawa pracy. Tom VIII. Prawo rynku pracy. Warszawa.

Surdykowska, B. (2018). Projekt dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE — element implementacji Europejskiego filaru prawa socjalnych, Monitor Prawa Pracy, (3).

Świątkowski, A. (2006). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Świątkowski, A. M. (2014). Swoboda przepływu „pracy”: pracowników czy zatrudnionych wewnątrz Unii Europejskiej. Roczniki Administracji i Prawa, 14(2).

Świątkowski, A. M. (2015). Prawo pracy UE. Warszawa.

Świątkowski, A. (2019). Uznanie za pracownika osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, (88). https://doi.org/10.18778/0208-6069.88.05

Świątkowski, A. (2020). Dyrektywa 2019/1152 — przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej (część 1). Europejski Przegląd Sądowy, (4).

Tomaszewska, M. (2004). W: Z. Brodecki (red.), Zatrudnienie i ochrona socjalna. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę