Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Obowiązek przeciwdziałania a odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za dyskryminację oraz mobbing pracownika

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za dyskryminację, na podstawie Kodeksu pracy, jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji, i odpowiednio czy przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za mobbing, na podstawie Kodeksu pracy, jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku przeciwdziałania mobbingowi.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: dyskryminacja; mobbing; odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy; obowiązek przeciwdziałania

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Banaszczyk, Z. (2020). Komentarz do art. 415. W: K. Pietrzykowski (Red.), Kodeks cywilny, Tom I. Komentarz do art. 1–449 (10), Legalis/el, wyd. 10, pkt. 2.

Barzycka-Banaszczyk, M. (2017). Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy. C.H.Beck.

Iwulski, J. (2011). Komentarz do art. 94. W: J. Iwulski, W. Sanetra (Red.), Kodeks pracy. Komentarz. Wydawnictwo Lexis Nexis.

Kaliński, M. (2009). System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6, A. Olejniczak (Red. tomu). C.H.Beck.

Kaliński, M. (2021). Szkoda na mieniu i jej naprawienie. Rozdział I, § 5, pkt II, II i IV, Legalis/el.

Korus, P. (2020). Komentarz do art. 183d k.p. W: A. Sobczyk (Red.) Kodeks pracy. Komentarz, pkt 3., C.H.Beck.

Nestorowicz, M. (2007). Zadośćuczynienie pieniężne ex contractu i przy zbiegu z odpowiedzialnością ex delicto, Państwo i Prawo (1).

Pisarczyk, Ł. (2008). Ryzyko pracodawcy. Wolters Kluwer.

Popiołek, W. (2020). Komentarz do art. 471, W: K. Pietrzykowski (Red.), Kodeks cywilny, Tom II, Komentarz art. 450–1088. Legalis/el, wyd. 10, pkt. 3.

Raczkowski, M. (2011). Zadośćuczynienie jako sankcja w odpowiedzialności kontraktowej z perspektywy prawa pracy, Przegląd Prawa Handlowego (12).

Safjan, M. (2004). Naprawienie krzywdy niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu. W: M. Pyziak-Szafnicka (Red.), Odpowiedzialność cywilnoprawna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Wolters Kluwer.

Safjan, M. (2020). Komentarz do art. 443. W: K. Pietrzykowski (Red.), Kodeks cywilny, Tom I. Komentarz do art. 1–44910. Legalis/el, wyd. 10, pkt. III. 4

Sobczyk, A. & Dörre-Nowak, D. (2006). Przeciwdziałanie mobbingowi, Monitor Prawa Pracy (10).

Sobczyk, A. (2015). Mobbing a przeciwdziałanie mobbingowi. Dyskryminacja a przeciwdziałanie dyskryminacji, Monitor Prawa Pracy (4).

Szewczyk, H. (2011) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16 marca 2010 r., I PK 203/09, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa (2), poz. 18.

Szewczyk, H. (2012). Mobbing w stosunkach pracy. Zagadnienia prawne, Warszawa 2012.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę