Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Agnieszka Zwolińska
ORCID: 0000-0002-8369-3089

Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, obecnie asystent specjalista ds. orzecznictwa w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, szkoleniowiec, trener zwycięskich drużyn studenckich w międzynarodowych konkursach moot court.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.4.3
JEL: K31

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za dyskryminację, na podstawie Kodeksu pracy, jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji, i odpowiednio czy przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za mobbing, na podstawie Kodeksu pracy, jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku przeciwdziałania mobbingowi.

Słowa kluczowe: dyskryminacja; mobbing; odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy; obowiązek przeciwdziałania
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.2.7
JEL: K31

Celem opracowania jest omówienie wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE wydanych na skutek skarg Polski i Węgier o stwierdzenie nieważności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Słowa kluczowe: delegowanie pracowników; swoboda świadczenia usług; dyrektywa 2018/957
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.1.7
JEL: K31

Celem opracowania jest omówienie wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE wydanych na skutek skarg Polski i Węgier o stwierdzenie nieważności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Słowa kluczowe: delegowanie pracowników; swoboda świadczenia usług; dyrektywa 2018/957
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.7.7
JEL: K31

Autorka omawia wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 23 kwietnia 2020 r. w sprawie C-507/18, który dotyczy kwestii zakresu zastosowania dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, dopuszczalności ograniczeń wolności wypowiedzi ze względu na urzeczywistnienie zakazu dyskryminacji z uwagi na orientację seksualną, a także legitymacji procesowej stowarzyszeń w sprawach o przestrzeganie obowiązków wynikających z tej dyrektywy.

Słowa kluczowe: dyrektywa Rady 2000/78/WE; zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną; warunki dostępu do zatrudnienia; wolność wypowiedzi; stowarzyszenie; zdolność procesowa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.2.9

Przegląd Dzienników Ustaw za 2020 r. od poz. 1 do poz. 150

Słowa kluczowe:
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.1.9

Przegląd Dzienników Ustaw za 2019 r. od poz. 2338 do poz. 2566

Słowa kluczowe: