Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.6.7
JEL: K32
Daniel Eryk Lach ORCID: 0000-0001-6223-5356 , e-mail: lach|amu.edu.pl| |lach|amu.edu.pl

Patient's religious beliefs and the cross-board healthcare (case C-243/19)

Przekonania religijne pacjenta a transgraniczna opieka zdrowotna (sprawa C-243/19)

The subject of this paper is the judgment of the Court of Justice of the European Union from 29 October 2020 in case C-243/19. There are two important issues discussed: 1) if the patient's religious beliefs might be a reason for granting the prior authorization accordingto articles: 20(2) of Regulation No. 883/2004 and 8(5) and (6)(d) of Directive 2011/24, 2) the difference between the rules of the reimbursement of costs of cross-board healthcare set in the Regulation No. 883/2004 and in the Directive 2011/24.

Przedmiotem opracowania jest wyrok TSUE z 29 października 2020 r. w sprawie C-243/19. Zostały w nim omówione dwa istotne zagadnienia: 1) czy przekonania  religijne pacjenta mogą stanowić przesłankę wydania uprzedniej zgody, o której mowa w art. 20 ust. 2 rozporządzenia nr 883/2004 i w art. 8 ust. 5 i 6d dyrektywy nr 2011/24, 2) różnica pomiędzy zasadami zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej określonymi w rozporządzeniu 883/2004 i w dyrektywie nr 2011/24.

Słowa kluczowe: cross-board healthcare; prior authorization; patient's religious beliefs (transgraniczna opieka zdrowotna; uprzednia zgoda; przekonania religijne pacjenta)

Bibliografia

References/Bibliografia

Lach, D. E. (2006). Glosa do wyroku ETS (wielka izba) z dnia 16 maja 2006 r., C-372/04. Gdańskie Studia Prawnicze — Przegląd Orzecznictwa, (4).

Lach, D. E. (2007). Spełnianie świadczeń zdrowotnych na terytorium UE — kolejki a „turystyka zdrowotna”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5).

Lach, D. E. (2009). Problematyka dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium UE w świetle orzecznictwa ETS. In A. M. Świątkowski (ed.), Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Kraków 7–9 maja 2009 r. C.H.Beck

Lach, D. E. (2011a). Prawna problematyka zwrotu kosztów świadczeń nabytych poza systemem opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i ETS). In K. Ślebzak (ed.), Studia i Analizy Sądu Najwyższego, (5).

Lach, D. E. (2011b). Transgraniczna opieka zdrowotna — pomiędzy harmonizacją a ujednoliceniem. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11).

Lach, D. E. (2012). Zur grenzüberschreitenden Erbringung von Gesundheitsleistungen. In U. Becker, B. von Maydell, H. Szurgacz (ed.) Die Realisierung der Arbeitnehmerfreizügigkeit im Verhältnis zwischen Deutschland und Polen aus arbeits- und sozialrechtlicher Sicht. Studien aus dem Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, 56. Baden-Baden.

Lach, D. E. (2015). Kilka uwag o wdrożeniu dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4).

Lach D.E. (2016a). Europeizacja opieki zdrowotnej — trzy perspektywy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).

Lach, D. E. (2016b). Lekarska klauzula sumienia a dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych — kilka uwag na marginesie wyroku TK w sprawie K 12/14. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (7).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę