Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.3.5
JEL: K31, (artykuł w języku angielskim)
Joanna May ORCID: 0000-0001-8660-0784 , e-mail: jmay|umk.pl| |jmay|umk.pl

Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji kodeksu prawa cywilnego

Artykuł jest poświęcony przedstawieniu zmian dokonanych ustawą z 4 lipca 2019 r. oraz ustawą z 16
maja 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, ale jedynie w
zakresie mającym wpływ na obecny kształt postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa
pracy. Dwie przywołane ustawy obejmują zarówno zmiany mające przełomowe znaczenie z punktu
widzenia stosowania prawa, jak również takie o charakterze terminologicznym, jak i
technicznoorganizacyjnym, mające na celu usunięcie dotychczasowych niejasności, które można
uznać za porządkujące. Przyjętą przez autorkę kolejność omawianych zmian wyznaczają etapy
postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy. Artykuł zasadniczo koncentruje się na
przedstawieniu najważniejszych zmian k.p.c., autorka jednak nie stroni od ich oceny.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy; postępowanie odrębne; proces cywilny; obligatoryjna odpowiedź na pozew; postępowanie przygotowawcze; nadużycie prawa procesowego

Bibliografia

Arens, P. & Lüke, W. (2004). Zivilprozeßrecht. Erkenntnisverfahren. Zwangsvollstrekung. München.
Błaszczak, Ł. & Dziurda, M. (2020). W: T. Zembrzuski (ed.), Kodeks postępowania cywilnego.
Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy
przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cieślak, S. (2004). Postępowania przyspieszone w procesie cywilnym. Zarys postępowania
nakazowego, upominawczego i uproszczonego. Warszawa: C.H. Beck.
Dolinar, H. & Holzhammer R. (2005), Zivilprozeßrecht I. Freistadt.
Dziurda, M. (2020). In: T. Zembrzuski (ed), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w
sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe.
Komentarz do zmian. Tom I. Warszawa: Wolters Kluwer.
Golat, R. (2014). Natychmiastowa wykonalność wyroków w sprawach pracowniczych. Służba
Pracownicza, (8), 5–8.
Gonera, K. (2020). In: A. Marciniak (ed), Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz. Art.
425–729. Lex/el.
Gudowski, J. (2019). Nadużycie prawa procesowego cywilnego w postępowaniu rozpoznawczym (in
ampliore contextu). In: P. Grzegorczyk, M. Walasik & F. Zedler (ed.), Nadużycie prawa
procesowego cywilnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
Jaśkowski, K. (1990). Świadectwo i opinia o pracy. Stan aktualny i propozycje zmian. Praca i
Zabezpieczenie Społeczne, (4), 9–14.

Kaczyński, M. J. (2016). In: A. Góra-Błaszczykowska (ed.), Kodeks postępowania cywilnego, t. 1,
Komentarz. Art. 1–729. LEX/el. 2016.
Knoppek, K. (2016). In: T. Wiśniewski & T. Ereciński (ed.), System prawa procesowego cywilnego.
Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji, tom II, cz. 2. Warszawa: Wolters Kluwer.
Łazarska, A. (2012). Rzetelny proces cywilny. Warszawa: Wolters Kluwer.
Machnikowska, A. (2020). In: T. Zembrzuski (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe
w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe.
Komentarz do zmian. Tom I. Warszawa: Wolters Kluwer.
May, J. (2020). In: T. Zembrzuski (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w
sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe.
Komentarz do zmian. Tom II. Warszawa: Wolters Kluwer.
Meier, I. & Sogo, M. (2010). Schweizerisches Zivilprozessrecht: eine kritische Darstellung aus Sicht
von Praxis und Lehre. Zürich.
Mędrala, M. (2010). Kontaminacja postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy z
postępowaniem uproszczonym w relacji do funkcji ochronnej. Studia z Zakresu Prawa Pracy i
Polityki Społecznej, 361–373.
Miszewski, W. (1933). Jawność w procesie cywilnym w związku z przepisami kodeksu
postępowania cywilnego. Nowy Proces Cywilny, (1), 11–18.
Piaskowska, O. M. (2018). Prawo do sądu a oddalenie oczywiście bezzasadnego powództwa w
świetle projektu zmian z 27.11.2017 r. do Kodeksu postępowania cywilnego. Studia Prawnicze,
1(213), 29–46.
Smosarski, J. (1934). Czy proste zaprzeczenie przez pozwanego podstaw faktycznych powództwa
podpada pod pojęcie „wyjaśnień” z art. 360 k.p.c.? Polski Proces Cywilny, (23), 733–734.
Świeboda, Z. (1986). Glosa do uchwały SN z 6.03.1986 r., III PZP 11/86. Orzecznictwo Sadów
Polskich i Komisji Arbitrażowych, (9–10), 373–374.
Waśkowski, E. (1932). Podręcznik procesu cywilnego. Wilno.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 3/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę