Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Joanna May
ORCID: 0000-0001-8660-0784

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, poświęconych m.in. problematyce postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego, a ponadto z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa zamówień publicznych.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.9.6
JEL: K31

Zmiany wprowadzone ustawą z 16 maja 2019 r. dodały do Kodeksu postępowania cywilnego cztery nowe przepisy (art. 4771a, art. 4771b, 69110 oraz art. 69111 k.p.c.), dzięki którym jest dopuszczalne dochodzenie przez pracownika roszczenia o uzyskanie lub sprostowanie świadectwa pracy w trybie procesu cywilnego albo postępowania nieprocesowego. Zmiany te sprawiły, że roszczenie pracownika nie tylko zyskało wyraźną podstawę normatywną, ale uczyniło ochronę prawną efektywniejszą. Autorka szczegółowo omawia dochodzenie roszczenia o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy w procesie cywilnym. Przybliża także nową nieznaną wcześniej ustawie procesowej problematykę ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy w postępowaniu nieprocesowym. W artykule dokonuje również oceny charakteru prawnego orzeczenia, który po jego uprawomocnieniu, zastępuje świadectwo pracy.

Słowa kluczowe: świadectwo pracy; uzyskanie świadectwa pracy; powództwo o wydanie świadectwa pracy; wyrok zastępujący świadectwo pracy; roszczenie o uzyskanie świadectwa pracy; postanowienie zastępujące świadectwo pracy
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.3.7
JEL: K15, K23

Autorka referuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, w którym Sąd dokonał wykładni pojęcia „zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej” jako jednej z przesłanek przyznania prawa do wcześniejszej emerytury rolniczej. Wyrok ten ma szczególne znaczenie ze względu na brak definicji legalnej tego pojęcia. W ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników pojęcie „zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej” zostało wyjaśnione w art. 28 ust. 4 na potrzeby częściowego zawieszenia emerytury lub renty rolniczej, a nie przyznania prawa do tego świadczenia. Według autorki na aprobatę zasługuje pogląd Sądu Apelacyjnego, że przesłanka przyznania prawa do wcześniejszej emerytury jest spełniona, gdy rolnik faktycznie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne rolników; zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.3.5
JEL: K31, (artykuł w języku angielskim)

Artykuł jest poświęcony przedstawieniu zmian dokonanych ustawą z 4 lipca 2019 r. oraz ustawą z 16
maja 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, ale jedynie w
zakresie mającym wpływ na obecny kształt postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa
pracy. Dwie przywołane ustawy obejmują zarówno zmiany mające przełomowe znaczenie z punktu
widzenia stosowania prawa, jak również takie o charakterze terminologicznym, jak i
technicznoorganizacyjnym, mające na celu usunięcie dotychczasowych niejasności, które można
uznać za porządkujące. Przyjętą przez autorkę kolejność omawianych zmian wyznaczają etapy
postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy. Artykuł zasadniczo koncentruje się na
przedstawieniu najważniejszych zmian k.p.c., autorka jednak nie stroni od ich oceny.

Słowa kluczowe: postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy; postępowanie odrębne; proces cywilny; obligatoryjna odpowiedź na pozew; postępowanie przygotowawcze; nadużycie prawa procesowego