Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Propozycje Parlamentu Europejskiego unormowania prawa pracowników „do odłączenia” (the right to disconnect)

W styczniu 2021 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał Komisję Europejską do jak najszybszego przyjęcia dyrektywy ustanawiającej tzw. prawo do odłączenia dla wszystkich pracowników korzystających z narzędzi cyfrowych do celów zawodowych, której projekt stanowi załącznik do tej rezolucji. Prawo do odłączenia rozumiane jest jako wyłączenie narzędzi cyfrowych do celów zawodowych poza czasem pracy. Celem artykułu jest omówienie proponowanych ram prawnych prawa do odłączenia oraz zwrócenie uwagi na wyzwania, z którymi prawo do odłączenia musi się zmierzyć. Analizując propozycje Parlamentu Europejskiego autorka zwraca uwagę m.in. na ujawniające się na tle projektu dyrektywy wątpliwości dotyczące zakresu podmiotowego prawa do odłączenia. Do największych wyzwań zalicza ustanowienie praktycznych ustaleń dotyczących wyłączenia narzędzi cyfrowych, zwłaszcza w przypadku elastycznych form organizacji czasu pracy, przedsiębiorstw pracujących na skalę międzynarodową i/lub prowadzących ciągłą działalność uniemożliwiającą wyłączenie serwerów. Autorka wskazuje, że realizacja prawa do odłączenia nie może koncentrować się wokół rozwiązań technicznych i organizacyjnych, lecz wymaga rozwiązania problemu przeciążenia pracą i zarządzania czasem w zgodzie z prawem do odłączenia.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: prawo do odłączenia; narzędzia cyfrowe; czas pracy; czas odpoczynku; zdrowie; równowaga między życiem zawodowym a osobistym; dyskryminacja

Bibliografia

Bibliografia/References

Von Bergen, C. V., Bressler, M. S. i Proctor T. L. (2019). On the Grid 24/7/365 and the Right to Disconnect. Employee Relations Law Journal, 45(2).

Carmichael, S. G. (2015). The Research Is Clear: Long Hours Backfire for People and for Companies. Harvard Business Review, (August).

Dima, L. i Högback, A. (2020). Legislating and right to disconnect. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/17025.pdf (02.01.2022).

ETUC (2020). Ramowe porozumienie partnerów społecznych w sprawie cyfryzacji. https://www.etuc.org/en/document/eu-social-partners-agreementdigitalisation (02.01.2022).

Eurofound (2020). The Right to Disconnect in the 27 EU Member States. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef20019.pdf (02.01.2022).

European Parliamentary Research Service (2020). The Right to Disconnect. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642847/ EPRS_BRI (2020) 642847_EN.pdf (02.01.2022).

Fairbrain, J. (2019). The Right to Disconnect: The Darker Side of Mis-Managed Flexible Working Arrangements. https://www.cle.bc.ca/practice-point/employment-law/the-right-to-disconnect/

GUS (2016). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwoinformacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2012-2016,1,10.html (02.01.2022).

Henshall, A. (2021). Governments have long been trying to enact laws to give workers the right to log off. But some fear there's no realistic way these rules can help a newly flexible workforce. https://www.bbc.com/worklife/article/20210517-can-the-right-to-disconnect-exist-in-a-remote-work-world (02.01.2022).

Kubiak, Sz. i Magnuska, K. (2021). Prawo do bycia offline. Realna ulga dla pracowników czy tylko dodatkowe obowiązki dla pracodawców? https://wardynski.com.pl/upload/2021/06/prawo-do-bycia-offline_pl.pdf

Loic, L. (2020). Labour Law and the Gig Economy: challenges posed by the digitalisation of labour processes. W: J. Carby-Hall i L. Mella Méndez (Red.), The right to disconnect from the workplace: strengths and weaknesses of the French legal framework. Abidngdon.

Messenger, J. C. (2011). Working time trends and developments in Europe. Cambridge Journal of Economics, 35(2). https://hbr.org/https://doi.org/10.1093/cje/beq022

Moras-Olaś, K. (2021). Prawo do bycia offline jako podstawowe prawo pracownika. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, (4). https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.024.14266

Naumowicz, K. (2021). Prawo do bycia offline a praca zdalna. W: M. Mędrala (Red.), Praca zdalna w polskim systemie prawnym. Warszawa.

Pansu, L. (2018). Evaluation of „Right to Disconnect' Legislation and Its Impact on Employee's Productivity. International Journal of Management and Applied Research, 5(3). https://doi.org/10.18646/2056.53.18-008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 21.01.2021 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie prawa do odłączenia (2019/2181 (INL). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_PL.html (02.01.2022).

Secunda, P. M. (2019). The Employee Right to Disconnect. Notre Dame Journal of International & Comparative Law, 9(1). https://scholarship.law.nd.edu/ndjicl/vol9/iss1/

Seweryn, R. (2017). Technologie informacyjne i komunikacyjne — wprowadzenie w problematykę. W: J. Berbeka i K. Borodako (Red.), Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym. Warszawa.

Surdykowska, B. (2019). Prawo „do odłączenia” — coraz większe wyzwanie we współczesnym świecie pracy. Monitor Prawa Pracy, (12).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę