Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Tobiasz Nowakowski
ORCID: 0000-0002-0821-6901
Mgr Tobiasz Nowakowski, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego, prawa bankowego i prawa pracy.
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.8.5
JEL: K1

Autor podaje w wątpliwość uzasadnianie odpowiedzialności odszkodowawczej za pomocą funkcji represyjnej. Wskazuje, że na przestrzeni lat zarówno w aspekcie systemowym, jak i komparatystycznym „karanie” sprawców szkód zastąpił mechanizm kompensacji uszczerbków. Wniosek ten uwidacznia zmiana w postrzeganiu podstawowych pojęć z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej takich jak „wina” czy „zadośćuczynienie pieniężne”.

Słowa kluczowe: funkcja represyjna; szkoda; odpowiedzialność odszkodowawcza; wina
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.8.2
JEL: K3

Autor podejmuje polemikę ze stanowiskiem Anny Musiały wyrażonym w artykule Stosunek pracy — zagadnienia podstawowe (część 2): kontraktowa czy deliktowa odpowiedzialność pracodawcy?, opublikowanym w numerze 8/2019 „Pracy i Zabezpieczenia Społecznego”. Wskazuje, że tezy Autorki są analizowane w oderwaniu od kwestii modelowych i wynikających z nich pojęć podstawowych. W swojej polemice zwraca także uwagę na zagadnienie ochrony roszczeń niemajątkowych pracownika w koncepcji A. Musiały. W jego ocenie rozszerzenie modelu szkody niemajątkowej może zniweczyć kompensacyjny charakter zadośćuczynienia pieniężnego.

Słowa kluczowe: delikt; odpowiedzialność deliktowa; odpowiedzialność kontraktowa; szkoda; dobra osobiste

Mgr Tobiasz Nowakowski, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego, prawa bankowego i prawa pracy.