Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Refleksje na temat represyjnej funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej stron stosunku pracy — analiza systemowa i komparatystyczna

Autor podaje w wątpliwość uzasadnianie odpowiedzialności odszkodowawczej za pomocą funkcji represyjnej. Wskazuje, że na przestrzeni lat zarówno w aspekcie systemowym, jak i komparatystycznym „karanie” sprawców szkód zastąpił mechanizm kompensacji uszczerbków. Wniosek ten uwidacznia zmiana w postrzeganiu podstawowych pojęć z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej takich jak „wina” czy „zadośćuczynienie pieniężne”.

Słowa kluczowe: funkcja represyjna; szkoda; odpowiedzialność odszkodowawcza; wina

Bibliografia

Bibliografia/References

Barczak-Oplustil, A. (2005). Sporne zagadnienia istoty winy w prawie karnym. Zarys problem. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, (2).

Chobot, A. (1977). Przesłanki odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1).

Ciemiński, M. (2015). Odszkodowanie pieniężne za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu. Warszawa.

Dorre-Nowak, D. (2015). W: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa.

Dzikiewicz, L. (1977). O pojęciu winy i jej trzech odmianach. Państwo i Prawo, (1).

Gardocki, L. (2015). Prawo karne. Warszawa.

Gersdorf, M. (2008). Otwarte drzwi dla odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wadliwe zwolnienie pracownika — i co dalej? Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1).

Gersdorf, M. (2014). W: M. Gersdorf, K. Rączka i M. Raczkowski, Kodeks pracy — komentarz. Warszawa.

Jankowiak, J. (2012). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27.01.2011 r., II PK 175/10. Orzecznictwo Sądów Polskich, (9).

Jastrzębski, J. (2005). Kilka uwag o naprawieniu szkody niemajątkowej. Palestra, (2).

Jastrzębski, J. (2007). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 1.12.2006 r. Glosa, (2).

Kaliński, M. (2014). Szkoda na mieniu i jej naprawienie. Warszawa.

Klein, A. (1979). Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Studia Iuridica Silesiana, (5).

Koczur, S. (2016). Aksjologia odpowiedzialności materialnej pracownika. Warszawa.

Koziol, H. (2015). W: H. Koziol (red.), Basiq Questions of Tort Law from a Comparative Perspective. Wien.

Królikowski, M. i Zawłocki, R. (2015). Prawo karne. Warszawa.

Kuźmicka-Sulikowska, J. (2011). Zasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych tendencji w ustawodawstwie polskim. Warszawa.

Lewaszkiewicz-Petrykowska, B. (1969). Wina jako podstawa odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych. Studia Prawno-Ekonomiczne, 2.

Liszcz, T. (2008). Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).

Liszcz, T. (2012). Prawo pracy. Warszawa.

Musiała, A. (2008). Glosa do wyroku TK z 27.11.2007 r., SK 18/05. Państwo i Prawo, (12).

Musiała, A. (2019). Stosunek pracy — zagadnienia podstawowe (część 2): kontraktowa czy deliktowa odpowiedzialność pracodawcy? Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8).

Nesterowicz, M. (1989). W: J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem. Warszawa.

Nowakowski, T. (2017). Mobbing — czyn niedozwolony czy nienależyte wykonanie zobowiązania. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).

Nowakowski, T. (2018). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26.7.2017 r., III CZP 30/17. Rejent, (11).

Nowakowski, T. (2019). Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika za szkodę powstałą w bezpośrednim związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych w kontekście ograniczeń zawartych w art. 120 k.p. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6).

Ostaszewski, W. (2012). Glosa do wyroku SN z 27.1.2011 r., II PK 175/10. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).

Palmer, V. V. (2015). W: M. Bussani i A. J. Sebok (red.), Comparative Tort Law: Global Perspective. Cheltenham, Northampton.

Palmer, V. V. i Bussani, M. (2003). W: V. V. Palmer i M. Bussani (red.), Pure economic loss in Europe. Cambrigde.

Perdeus, W. (2016). W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy — komentarz. Warszawa.

Piekarski, M. (1974). Pracownicza odpowiedzialność odszkodowawcza. Nowe Prawo, (11).

Pływaczewski, E. i Guzik-Makaruk, E. (2017). Kilka uwag na tle kompensacyjnej funkcji prawa karnego. W: J. Giezek, D. Gruszecka i T. Kalisz (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka. Acta Universitatis Wratislaviensis, 43.

Pyziak-Szafnicka, M. (2017). Akcja pauliańska jako konstytucyjne umocowanie ograniczenia swobody umów. W: W. Robaczyński (red.), Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej. Łódź.

Radwański, Z. i Olejniczak, A. (2012). Zobowiązania — część ogólna. Warszawa.

Robaczyński, W. i Księżak, P. (2012). Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jako czyn niedozwolony. W: M. Nesterowicz (red.), Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym, materiały IV ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, Toruń 2011. Warszawa.

Romer, M. T. (2010). Kodeks pracy — komentarz. Warszawa.

Sanetra, W. (1975). Wina w odpowiedzialności pracowniczej. Warszawa–Wrocław.

Sanetra, W. (1977). Odpowiedzialność pracownika i jej przesłanki w Kodeksie pracy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (4).

Silva, M. S. (2017). The Draft Common Frame of Reference as a „Toolbox” for Domestic Courts: A solution to the Pure Economic Loss Problem for a Comparative Perspective. Springer.

Skoczyński, J. i Pisarczyk, Ł. (2016). W: L. Florek (red.), Kodeks pracy — komentarz. Warszawa.

Szpunar, A. (1985). Restytucja naturalna jako sposób naprawienia szkody. Nowe Prawo, (1).

Szpunar, A. (2003). Uwagi o funkcjach odpowiedzialności odszkodowawczej. Państwo i Prawo, (1).

Śmieja, A. (2014). W: A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań — część ogólna. Warszawa.

Świątkowski, A. M. (2016). Kodeks pracy — komentarz. Warszawa.

Świątkowski A. M. (2018). Kodeks pracy — komentarz. Warszawa.

Tomaszewska, M. (2012). W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy — komentarz. Warszawa.

Ulfbeck, V. (2001). Modern Tort Law and Direct Claims Under the Scandinavian Insurance Acts. W: Tort Liability and Insurances. Scandinavian Studies in Law.

Viney, G., Jourdain, P. i Carval, S. (2013). W: J. Ghestin (red.), Les conditions de la responsabilite. Paris.

Warciński, M. (2017). Miarkowanie odszkodowania. W: M. Fras i P. Ślęzak (red.), Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. Warszawa.

Warkałło, W. (1970). Gradacja winy a obowiązek naprawienia szkody w świetle Kodeksu cywilnego. Studia Prawnicze, 26–27.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę