Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Kontraktowa czy deliktowa odpowiedzialność pracodawcy? — krytyczne uwagi na marginesie artykułu A. Musiały

Autor podejmuje polemikę ze stanowiskiem Anny Musiały wyrażonym w artykule Stosunek pracy — zagadnienia podstawowe (część 2): kontraktowa czy deliktowa odpowiedzialność pracodawcy?, opublikowanym w numerze 8/2019 „Pracy i Zabezpieczenia Społecznego”. Wskazuje, że tezy Autorki są analizowane w oderwaniu od kwestii modelowych i wynikających z nich pojęć podstawowych. W swojej polemice zwraca także uwagę na zagadnienie ochrony roszczeń niemajątkowych pracownika w koncepcji A. Musiały. W jego ocenie rozszerzenie modelu szkody niemajątkowej może zniweczyć kompensacyjny charakter zadośćuczynienia pieniężnego.

Słowa kluczowe: delikt; odpowiedzialność deliktowa; odpowiedzialność kontraktowa; szkoda; dobra osobiste

Bibliografia

Bibliografia/References

Bury, B. (2019). Dopuszczalność dochodzenia przez pracownika roszczeń uzupełniających w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Radca Prawny. Zeszyty Naukowe, (2).

Ciemiński, M. (2015). Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu. Warszawa.

Delebeque, P. i Pansier, F. J. (2003). Droit obligations. Contrat et quasi — contrat. Paris.

Fikentscher, W. i Heinemann, A. (2006). Schuldrechts. Berlin. https://doi.org/10.1515/9783110918168

Gersdorf, M. (2014).W: M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy — komentarz. Warszawa.

Gutowski, M. (2016). W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny — komentarz, t. 2. Warszawa.

Jankowiak, J. (2012). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27.01.2011 r., II PK 175/10. Orzecznictwo Sądów Polskich, (9).

Jaroszkiewicz, J. i Szypniewski, M. (2019). Deliktowa odpowiedzialność pracodawcy za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 1 marca 2018 r., III PK 18/17. Orzecznictwo Sądów Polskich, (5).

Kaliński, M. (2014). Szkoda na mieniu i jej naprawienie. Warszawa.

Machnikowski, P. (2014). W: A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań — część ogólna, t. 6. Warszawa.

Mechri, F. (2015). Le sentiment d'affection & le droit de la famille. Tunis.

Melzer F. i Tegl, P. (2018). Občanský zákoník, t. IX. § 2894–3081 — Závazky z deliktů a jiných práv. důvodů (velký komentář). Praha.

Mularski, K. (2016). W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–44911, t. 1. red. M. Gutowski. Warszawa.

Musiała, A. (2019). Stosunek pracy — zagadnienia podstawowe (część 2): kontraktowa czy deliktowa odpowiedzialność pracodawcy? Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.8.2

Nesterowicz, M. (1977). Stosunek prawa pracy do przepisów Kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych. Palestra, (7).

Nowakowski, T. (2018). Mobbing — czyn niedozwolony czy nienależyte wykonanie zobowiązania. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).

Nowakowski, T. (2020). Krytycznie o sankcjonowaniu przekroczenia norm czasu pracy za pomocą ochrony dóbr osobistych. Monitor Prawa Pracy, (4).

Ostaszewski, W. (2012). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27.01.2011 r., II PK 175/10. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).

Palmer, V. V. (2015). W: M. Bussani i A. J. Sebok (red.), Comparative Tort Law: Global PerspectiveCheltenham, Northampton.

Pazdan, M. (2012). W: M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, Prawo cywilne — część ogólna, t. 1. Warszawa.

Radwański, Z. i Olejniczak, A. (2011). Prawo cywilne — część ogólna. Warszawa.

Radwański, Z. i Olejniczak, A. (2012). Zobowiązania — część ogólna. Warszawa.

Romer, T. M. (2010). Kodeks pracy — komentarz. Warszawa.

Safjan, M. (1997). Ochrona majątkowa dóbr osobistych po zmianie przepisów Kodeksu cywilnego. Przegląd Prawa Handlowego, (1).

Safjan, M. (2004). Naprawienie krzywdy niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu. W: M. Pyziak-Szafnicka (red.), Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara. Kraków.

Szpunar, A. (1976). Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek wypadku komunikacyjnego. Warszawa.

Szpunar, A. (2002). Przesłanki przewidzianego w art. 448 KC zadośćuczynienia. Przegląd Sądowy, (1).

Tomaszewska, M. (2012). W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy — komentarz. Warszawa.

Wałachowska, M. (2018). W: M. Habdas i M. Fras (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. III. Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa.

Weill, A. i Terre, F. (1986). Droit civil. Les Obligations. Paris.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 8/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę