Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Wioletta Witoszko
ORCID: 0000-0002-4077-5703

Dr hab. Wioletta Witoszko, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Koordynator Centrum Praktyk Sądowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest mediatorem sądowym w sprawach pracowniczych. Jej praca dydaktyczna oraz zainteresowania naukowe poza głównym obszarem badawczym dotyczącym prawa pracy obejmują także zatrudnienie funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych, ubezpieczenia społeczne, w tym w szczególności ubezpieczenie wypadkowe. Autorka monografii: Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego, Warszawa 2010, Ochrona trwałości zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych, Białystok 2019, oraz współautorka monografii Odpowiedzialność w prawie pracy, Białystok 2018.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.4.7
JEL: J32

Przedmiotem glosy jest problematyka kwalifikacji okresu pozostawania bez pracy z powodu rozwiązania stosunku pracy w związku z represjami politycznymi. Z woli ustawodawcy taki okres pozostawania bez pracy jest okresem składkowym, mimo że w tym okresie nie było obowiązku uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne. Dlatego też okres ten jest wliczany do „powszechnego” stażu ubezpieczeniowego. Natomiast uzyskanie prawa do świadczeń w związku z wykonywaniem pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymaga ustalenia, że staż ubezpieczeniowy powinien być uzyskany w wymienionych warunkach. Analiza przepisów doprowadziła do wniosku, że prawo do świadczenia emerytalnego w obniżonym wieku jest związane z ustaleniem przesłanki rzeczywistego świadczenia pracy w warunkach szczególnych, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Słowa kluczowe: okres pozostawania bez pracy; praca w warunkach szczególnych; rozwiązanie stosunku pracy w związku z represjami politycznymi
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.8.3
JEL: K31, H55

Ubezpieczenie wypadkowe służy ochronie ubezpieczonego w razie niezdolności do pracy będącą wynikiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej albo członków rodziny w razie jego śmierci, która spowodowała utratę źródła utrzymania. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy tytuł do ubezpieczenia wypadkowego jest związany z potencjalnym zagrożeniem wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego? Zakres podmiotowy ubezpieczenia wypadkowego ujawnia, że obejmuje ono nie tylko zróżnicowane formy świadczenia pracy, ale także aktywność o charakterze niezarobkowym. Natomiast w innych sytuacjach kiedy ryzyko wypadku przy pracy lub choroby zawodowej występuje, wówczas brak jest ochrony ubezpieczenia wypadkowego.

Słowa kluczowe: obowiązek ubezpieczenia; powszechność ubezpieczenia; ryzyko niezdolności do pracy; wypadek przy pracy