Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wypalenie zawodowe jako wyzwanie dla polskiego prawa pracy

W artykule zaprezentowany został problem wypalenia zawodowego. Autorka przedstawia pojęcie wypalenia zawodowego, jego genezę, objawy i ich konsekwencje dla pracowników, pracodawców i całego społeczeństwa. Prezentuje rozwiązania przyjęte w niektórych krajach europejskich, których celem jest przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Podejmuje również próbę analizy, jakie rozwiązania mogą zostać przyjęte w prawie polskim w celu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz czy wypalenie zawodowe może zostać uznane za chorobę zawodową. Przedstawia także propozycje rozwiązań, których wdrożenie pomogłyby pracodawcom w walce z syndromem wypalenia zawodowego.

Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe; choroba zawodowa; europejskie prawo pracy; czynniki psychospołeczne w środowisku pracy

Bibliografia

Bibliografia/References

Anczewska, M., Świtaj, P. i Roszczyńska, J. (2005). Wypalenie zawodowe. Postępy Psychologii i Neurologii, 14(2), 67–77.

Assemblée Nationale (2017). Rapport d'information depose en conclusion des travaux de la mission d'information relative au syndrome d'épuisement professionnel (ou burn out). http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/rap-info/i4487

Bilska, E. (2004). Jak feniks z popiołów, czyli syndrom wypalenia zawodowego. Niebieska Linia, 4(1).

Bińczycka-Majewska, T. (1993). Prawne aspekty chorób zawodowych. Państwo i Prawo, (7), 52–56.

Chirkowska-Smolak, T. (2009). Organizacyjne czynniki wypalenia zawodowego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (4), 258–262.

EU-OSHA (2014–2015). Zdrowe miejsca pracy radzą sobie ze stresem. https://osha.europa.eu/pl/themes/psychosocial-risks-and-stress

European Agency for Safety and Health at Work (2014). Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks. European Risk Observatory Literature Review. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-and-psychosocial-risks.

Komisja Europejska (2003). Zalecenie 2003/670/WE z 19 września 2003 r. dotyczące europejskiego wykazu chorób zawodowych, Dz. Urz. L 238 z 25.09.2003.

Komisja Europejska (2017). Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Comitee of the regions Safer and Healthier Work for All Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy. Bruksela.

Lewandowicz-Machnikowska, M. (2016). Wypalenie zawodowe a prawny model zatrudnienia nauczyciela akademickiego pracującego na stanowisku naukowo-dydaktycznym. W: A. Bocheńska i A. Musiała (red.), Prawny model zatrudnienia nauczyciela akademickiego. Wybrane zagadnienia. Poznań.

Liszcz, T. (2018). Aksjologiczne podstawy prawa pracy. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 144–147.

Majchrzak, M. (2007). Stres jako przyczyna wypadków przy pracy wśród kadry kierowniczej. Monitor Prawa Pracy, (11).

National Institute of Occupational Safety and Health, Lastovkowa, A., Carder, M., Rasmussen, H. M., Sjoberg, L., Groene, G., Sauni, R., Vevoda, J., Vevodova, S., Lasfargues, G., Svartengren, M., Varga, M., Colossio, C. i Pelclova, D. (2018). Burnout syndrome as an occupational disease in the European Union: an exploratory study. Industrial Health, (56). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5889935/ https://doi.org/10.2486/indhealth.2017-0132

Nowak, M. (2018a). Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Nowak, M. (2018b). Problem wypalenia zawodowego w kontekście ochrony życia i zdrowia pracownika, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10).

Nowak, M. (2019). Wypalenie zawodowe a prawo do odpoczynku — wybrane zagadnienia. Monitor Prawa Pracy, (1).

Nowak-Jamróz, E. (2011). Urlop sabbatical jako sposób zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Próba analizy porównawczej istniejących regulacji prawnych. W: J. Koprowicz i W. Bańka (red.), Współczesne wyzwania menedżerskie w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Humanizacja Pracy, (6), 201–206.

Orłowski, G. (2019). Wypalenie zawodowe i inne problemy związane z pracą. Monitor Prawa Pracy, (12).

Ostrowska, M. i Michcik, A. (2013). Wypalenie zawodowe — przyczyny, skutki, objawy, zapobieganie. Bezpieczeństwo Pracy, (8).

Płaczek, K. (2017). Prawo pracownika do niezakłóconego wypoczynku. Monitor Prawa Pracy, (7).

Rębała, M. (2015). Francuzi się wypalają. Zawodowo. Gazeta Wyborcza. http://wyborcza.pl/1,75399,18019926,Francuzi_sie_wypalaja__Zawodowo.html

Sapilak, B. J. (2012). Wypalenie zawodowe personelu medycznego. W: A. Steciwko i A. Mastalerz-Migas (red.), Stres oraz wypalenie zawodowe. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.

Sęk, H. (2000). Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Surdykowska, B. (2007). Stres związany z pracą. Monitor Prawa Pracy, (2).

Surdykowska, B. (2019). Prawo „do odłączenia” — coraz większe wyzwanie we współczesnym świecie pracy. Monitor Prawa Pracy, (12).

Szewczyk, H. (2010). Pojęcie choroby parazawodowej (pracowniczej). Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, (2).

Szewczyk, H. (2011). Choroby zawodowe i parazawodowe w znowelizowanym kodeksie pracy. Forum Prawnicze, (3).

Tucholska, S. (2001). Christiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego: etapy rozwoju. Przegląd Psychologiczny, 44(3), 301–317.

Uklejska, A. (1974). Aktualne kierunki rozwoju prawa urlopowego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6).

Witkowski, S. i Ślazyk-Sobol, M. (2012) Organizacyjno-podmiotowe uwarunkowania zjawiska wypalenia zawodowego, Czasopismo Psychologiczne, 18(2), 317–322.

World Health Organization. (2019). ICD-11. https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/129180281

Wrabec, P. (2007). Zanim zostaną zgliszcza. Polityka. http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/220743,1,wypalenie-zawodowe-czyli-co.read

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (2019). Absencja chorobowa w 2018 r. Departament Statystyki i prognoz aktuarialnych, s. 42–45. https://www.zus.pl/documents/10182/39590/Absencja+chorobowa+w+2018+roku. pdf/c70b0e4a-2f6f-dbb9-7dde-79cf6ca334f8

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę