Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Analiza porównawcza systemów rozliczeń wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – net-metering a net-billing

W artykule zostaną porównane systemy rozliczeń wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, tj. net-metering z net-billingiem. Omówienie tej problematyki ma szczególne znaczenie ze względu na wprowadzoną w kwietniu 2022 r. nowelizację przepisów prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii, która znacząco wpłynęła na sytuację na rynku energii elektrycznej. Obecnie sytuacja prosumentów, tj. podmiotów produkujących energię elektryczną przy wykorzystaniu mikroinstalacji, którzy rozliczają nadwyżki energii elektrycznej, jest zróżnicowana. W artykule zostaną również przedstawione waga i znaczenie tematyki odnawialnych źródeł energii w perspektywie celów klimatycznych i dążenia do gospodarki niskoemisyjnej. Celem artykułu jest dokonanie analizy porównawczej nowego systemu rozliczeń – net-billingu z systemem opustów, tzw. net-meteringiem, ze szczególnym uwzględnieniem celów wprowadzonych zmian, a także wskazanie w tym zakresie wniosków de lege lata oraz de lege ferenda, które mogą być pomocne w przyszłych procesach legislacyjnych.

Słowa kluczowe: prawo energetyczne; odnawialne źródła energii; net-metering; net-billing

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature

Czuba, M., & Wielec, M. (2019). Opodatkowanie elektrowni wiatrowych w Polsce – wybrane aspekty. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (5).

Dmowski, A. (b.d.). Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (wybrane problemy). https://bibliotekanauki.pl/articles/1787720.pdf (dostęp: 25.08.2022).

Lew, D., Brinkman, G., Ibanez, E., Florita, A., Heaney, M., Hodge, B. M., Hummon, M., Stark, G., King, J., Lefton, S. A., Kumar, N., Agan, D., Jordan, G., & Venkataraman, S. (3013). Western Wind and Solar Integration Study Phase 2. https://www.nrel.gov/docs/fy13osti/55588.pdf (dostęp: 5.09.2022).

Nowakowska, P., & Malciak, M. (2021). Zmiany w funkcjonowaniu i zasadach rozliczania fotowoltaiki. Nowa Energia, (5–6).

nrel.gov. (b.d.). Wind and solar on the power grid: Myths and misperceptions. https://www.nrel.gov/docs/fy15osti/63045.pdf (dostęp: 5.09.2022).

Pawełczyk, M. (2018). Bezpieczeństwo energetyczne jako fundament bezpieczeństwa kraju. Zakres pojęciowy. W: M. Pawełczyk (Red.), Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor gazowy i energetyczny. Ius Publicum.

Pawłowska, A. J. (2017). Prospołeczna ingerencja regulacyjna w sektorze energetyki. Uniwersalizacja usług powszechnych na przykładzie społecznie wrażliwych odbiorców energii elektrycznej. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

Poullikkas, A., Kourtis, G., & Hadjipaschalis I. (2013). A review of net metering mechanism for electricity renewable energy sources. International Journal of Energy and Environment, (6), 975–1002.

Szafrański, A. (2014). Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji. C.H.Beck.

Szambelańczyk, M. (2016). W: J. Baehr, P. Lissoń, & J. Pokrzywniak (Red.), Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz. Lex.

Trela, M., & Dubel, A. (2022). Net-metering vs. net-billing from the investors perspective -impacts of changes in RES financing in Poland on the profitability of a joint photovoltaic panels and heat pump system. Energies, 15(1), 227. https://doi.org/10.3390/en15010227

 

Akty prawne/Legal acts

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11.12.2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.Urz. UE L 328, 21.12.2018, 82–209.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23.04.2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz.Urz. UE L 140, 5.6.2009, 16–62.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski Zielony Ład, COM/2019/640 final.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z 10.05.2023 r. ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, Dz.Urz. UE L 130, 16.5.2023, 52–104.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.06.2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji, Dz.U. 2019, poz. 1209.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE C 326, 26.10.2012, 47–390.

Ustawa z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne, Dz.U. 2022, poz. 1385 ze zm.

Ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. 2022, poz. 143.

Ustawa z 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, Dz.U. 2022, poz. 673.

Ustawa z 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2022, poz. 1378 ze zm.

Ustawa z 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2021, poz. 610.

Ustawa z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016, poz. 925.

 

Orzecznictwo/Judgments

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25.07.2006 r., sygn. P 24/05, OTK-A 2006, nr 7, poz. 87.

 

Inne źródła/Other sources

https://bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/zadania-prezesa-ure/raport-oze-art-6a-ustaw/3793,Raport-dotyczacy-energii-elektrycznej-wytworzonej-z-OZEw-mikroinstalacji-i-wpro.html (dostęp: 22.06.2023).

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl (dostęp: 22.06.2023).

https://mojprad.gov.pl/ (dostęp: 22.06.2023).

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/climate-change/paris-agreement/ (dostęp: 22.06.2023).

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/ (dostęp: 22.06.2023).

https://www.gov.pl/web/klimat/nowy-system-rozliczania-tzw-net-billing (dostęp: 25.08.2022).

https://www.gov.pl/web/klimat/program-priorytetowy-moj-prad (dostęp: 22.06.2023).

IRENA – International Renewable Energy Agency. Innovation Landscape Brief: Net Billing Schemes. 2019. https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Feb/IRENA_Net_billing_2019.pdf?la=en&hash=DD239111CB0649A9A9018BAE77B9AC06B9EA0D25

Nowe zasady rozliczania prosumentów od 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 2021.

Uzasadnienie do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, druk nr 2604.

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, druk 1704.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę