Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Dane w inteligentnej fabryce – aspekty prawne

W dobie Przemysłu 4.0 wykorzystuje się coraz częściej usługi chmurowe oferujące integrację różnorodnych systemów informatycznych oraz systemy sztucznej inteligencji (AI), wspierające elastyczność procesów oraz modularyzację. Tworzone są platformy umożliwiające synchronizację działania różnych agentów AI oraz opracowywane są komponenty przemysłowe oparte na AI, zintegrowane w systemach wieloagentowych. Jednym z istotnych aspektów inteligentnej produkcji jest bezpieczna i efektywna współpraca człowieka z robotami przemysłowymi i systemami AI. W tym kontekście autorzy niniejszego artykułu rozważają kwestie dotyczące rodzaju i zakresu przetwarzanych danych, przetwarzania mieszanych zbiorów danych oraz zjawiska ponownej personalizacji danych, zakresu prawa do prywatności oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji i ich wyjaśnialności. Wskazują też na nowe lub projektowane regulacje prawne, które mogą mieć wpływ na inteligentną produkcję.

Słowa kluczowe: inteligentna produkcja; Przemysł 4.0; sztuczna inteligencja; dane; zarządzanie danymi

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature

Bar, G. (2020). Przejrzystość, w tym wyjaśnialność, jako wymóg prawny dla systemów Sztucznej Inteligencji. Monitor Prawniczy, (20), dodatek specjalny.

Bar, G., & Skibicki, R. (2019). Mieszane zbiory danych. Magazyn ODO. Ochrona Danych Osobowych, (9).

BEUC. (2021). Data Governance Act. BEUC position paper. Ref: BEUC-X-2021-026, 23.03.2021. BEUC. The European Consumer Organisation.

Biernacki, W., & Michałowicz, A. (2022). Zwiększanie wymiany danych w Unii Europejskiej w świetle projektu aktu w sprawie zarządzaniabdanymi. Europejski Przegląd Sądowy, (1).

Blackman, C., & Forge, S. (2017). Data flows – future scenarios: In-depth analysis for the ITRE Committee. www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/607362/IPOL_IDA(2017)607362_ENpdf

Bradford, A. (2012). The Brussels Effect. Northwestern University Law Review, 107(1).

Carmigniani, J., & Furht, B. (2011). Augmented reality: An overview. W: B. Furht, Handbook of Augmented Reality. Springer.

Carovano, G., & Michele, F. (2023). Regulating data intermediaries: The impact of the Data Governance Act on the EU's data economy.

Colangelo, G. (2022). European proposal for a Data Act – A first assessment. CERRE Evaluation Paper.

von Ditfurth, L., & Linemann, G. (2022). The Data Governance Act: Promoting or restricting data intermediaries? Journal of Competition and Regulation in Network Industries, 23(1). https://doi.org/10.1177/17835917221141324

Drobek, P. (2014). Zasada celowości w dobie wielkich zbiorów danych (big data). Monitor Prawniczy, (14), dodatek, 21–28.

EROD & EIOD. (2021). Wspólna opinia EROD i EIOD 03/2021 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego zarządzania danymi, wersja. 1.1.

Fajgielski, P. (2021). Komentarz do rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W: P. Fajgielski (Red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wolters Kluwer.

Finck, M., & Pallas, F. (2020). Distinguishing personal from non-personal data. International Data Privacy Law, 10(1). https://doi.org/10.1093/idpl/ipz026

Fruggiero, F., Lambiase, A., Panagou, S., & Sabattini, L. (2020). Cognitive human modelling in collaborative robotics. Procedia Manufacturing, (51), 584–591. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.10.082

Gellert, R. (2021). Personal data's ever-expanding scope in smart environments and possible path(s) for regulating emerging digital technologies. International Data Privacy Law, 11(2), 196–208. https://doi.org/10.1093/idpl/ipaa023

Graef, I., & Gellert, R. (2021). The European Commission's proposed Data Governance Act: some initial reflections on the increasingly complex EU regulatory puzzle of stimulating data sharing. TILEC Discussion Paper No. DP2021-006.

Graef, I., Gellert, R., & Husovec, M. (2018). Towards a holistic regulatory approach for the European data economy: Why the illusive notion of non-personal data is counterproductive to data innovation. TILEC Discussion Paper (2018–029). http://dx.doi.org/10.2139/ss

Grafenstein, M. (2022). Reconciling conflicting interests in data through data governance. An analytical framework (and a brief discussion of the Data Governance Act draft, the Data Act draft, the AI Regulation draft, as well as the GDPR). HIIG Discussion Paper Series No. 2022–02.

Grupa Robocza Art. 29. (2014). Opinia 05/2014 w sprawie technik anonimizacji, 10.04.2014.

Habrat, D. (2020). Legal challenges of digitalization and automation in the context of Industry 4.0. Procedia Manufacturing, (51), 938–942.

Husovec, M., Sentfleben, M., Derclaye, E., & van Eechoud, M. (2022). Opinion of the European Copyright Society on selected aspects of the proposed Data Act. 12.05.2022.

Irti, C. (2021). Personal data, non-personal data, anonymised data, pseudonymised data, de-identified data. W: R. Senigaglia, C. Irti, & A. Bernes, Privacy and Data Protection in Software Services, Services and Business Process Reengineering. Springer.

Kalateh, S., Estrada-Jimenez, L. A., Pulikottil, T., Nikghadam Hojjati, S., & Barata, J. (2021). Feeling Smart Industry. 2nd International Scientific Conference on Information Technology and Management Science of Riga Technical University (ITMS).

KE. (2019). Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące rozporządzenia w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej.

KE. (2020). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejska strategia w zakresie danych.

KE. (2022). Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (akt w sprawie danych).

Kerber, W. (2022). Governance of IoT data: Why the EU Data Act will not fulfil its objectives (second version). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4080436

Leistner, M. (2021). The Commission's vision for Europe's Digital Future: Proposals for the Data Governance Act, the Digital Markets Act and the Digital Services Act. A critical primer. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3789041

Leistner, M., & Antoine, L. (2022). IPR and the use of open data and data sharing initiatives by public and private actors. Study requested by the JURI committee. European Parliament.

Litwiński, P., Barta, P., & Kawecki, M. (2018). W: P. Litwiński (Red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem danych. Komentarz. C.H.Beck.

Mednis, A. (1999). Ochrona prawna danych osobowych, a zagrożenie prywatności – rozwiązania polskie. W: M. Wyrzykowski, Ochrona danych osobowych. Instytut Spraw Publicznych.

Mednis, A. (2019). Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych. Presscom.

Michałowicz, A. (2022). Altruizm danych w świetle aktu w sprawie zarządzania danymi – między teorią a praktyką. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (5). https://doi.org/10.7172/2299-5749.IKAR.5.11.3

Picht, P., & Richter, H. (2021). The proposed EU Digital Services Regulation 2020: Data Desiderata. Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 21–21.

Rada UE. (2022). Komunikat prasowy: Akt o sztucznej inteligencji: Rada apeluje o bezpieczną sztuczną inteligencję, zgodną z prawami podstawowymi. 6.12.2022. https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/12/06/artificial-intelligence-act-council-calls-forpromoting-safe-ai-that-respects-fundamental-rights/

Richter, H., & Slowinski, P. R. (2019). The data sharing economy: On the emergence of new intermediaries. ICC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, 50(1), 4–29. https://doi.org/10.1007/s40319-018-00777-7

Rocher, L., Hendrickx, J. M., & de Montjoye, Y.-A. (2019). Estimating the success of re-identifications in incomplete datasets using generative models. Nature Communications, (10). https://doi.org/10.1038/s41467-019-10933-3

Sabet, E. (2021). Reviewing the challenges of big data use in smart industries. International Journal of Innovation in Management Economics and Social Science, 1(4), 66–72. https://doi.org/10.52547/ijimes.1.4.66

Sakowska-Baryła, M. (2018). Art. 4. W: M. Sakowska-Baryła, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz. C.H.Beck.

UK Information Comissioner's Offiice. (2023). Guidance on AI and Data Protection. https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-dataprotection/key-dp-themes/guidance-on-ai-and-data-protection/

Zimny, W. (2001). Praktyczne skutki nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z 25.08.2001 r. Ochrona Danych Osobowych. Biuletyn ABI, (21).

 

Orzecznictwo/Judgments

Wyrok NSA z 1.12.2009, I OSK 249/09.

Wyrok WSA w Warszawie z 7.08.2020, II SA/Wa 809/2.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę