Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.1.7
JEL: K23
Robert Suwaj ORCID: 0000-0003-1372-9039 , e-mail: rsuwaj|ans.wp.edu.pl| |rsuwaj|ans.wp.edu.pl

Dopuszczalność nałożenia na koncesjonariusza kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z koncesji. Glosa krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z 9.07.2019 r. (I NSZP 1/19)

Przedmiotem glosy jest krytyczna ocena uchwały Sądu Najwyższego z 9.07.2019 r. (I NSZP 1/19). W glosowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy przyjął, iż przewidziana przez ustawodawcę w art. 56 ust. 1 pkt 12 p.e. sankcja ma charakter administracyjny i jej celem jest przede wszystkim prewencja. Sąd Najwyższy wskazał również, że prawidłowa w jego ocenie wykładnia wyżej wskazanej normy prawnej prowadzi do wniosku, że nałożenie na koncesjonariusza kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z koncesji jest dopuszczalne także wtedy, gdy obowiązek ten nie tylko wynika (bezpośrednio) z treści samej decyzji administracyjnej, ale również w sytuacji, gdy można go zrekonstruować z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących działalności koncesjonowanej. W ocenie Autorów tezy te wymagają pogłębionej, krytycznej refleksji — zarówno jeśli chodzi o błędne i zbyt powierzchowne utożsamianie funkcji (celu) wskazanych sankcji z prewencją administracyjną, jak i o wątpliwą wykładnię pojęcia „obowiązku wynikającego z koncesji”.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: sankcja administracyjna; administracyjna kara pieniężna; sankcja karna; koncesja; prawo energetyczne

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Jaworowicz-Rudolf, A. (2012). Funkcje sankcji administracyjnej i odpowiedzialności administracyjnej w ochronie środowiska. Warszawa.

Klat-Wiertelecka, L. (2011). Sankcja egzekucyjna w administracji a kara administracyjna. W: M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie. Warszawa: Wolters Kluwer.

Niżnik-Dobosz, I. (2011). Aksjologia sankcji w prawie administracyjnym W: M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sarnecki, P. (1999). Nota do art. 144. W: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Wincenciak, M. (2008). Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wróbel, W. (2016). Komentarz do art. 53 k.k. W: W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. Komentarz do art. 53–116. Lex.

 

Orzecznictwo/Judgments

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20.04.2004 r., sygn. K 45/02, OTK-A 2004/4/30;

Wyrok Sądu Najwyższego z 6.10.2011 r., sygn. III SK 18/11, LEX nr 1108488.

 

Inne źródła/Other sources

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, Kadencja VIII, druk 1183, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1183

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę